بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

خصوصیات کلی نایسریا ها

 • دیپلوکوک گرم منفی شبیه دانه قهوه
 • اکسیداز مثبت
 • میکروآئروفیل و در حضور3-5 درصد CO2 رشد میکنند
 • غیر متحرک
 • بدون اسپور
 • از اکسیداسیون کربوهیدراتها اسید تولید میکنند
 • انواع پاتوژن سخت رشد هستند
 • بجز نایسریا گنوره ومننژیتیدیس، بقیه گونه ها فلور نرمال دستگاه تنفس فوقانی و غیر بیماریزا هستند. اما از نظر تشخیص افتراقی اهمیت دارند

اسلاید 2 :

نايسريا گنوره عامل سوزاک

 • تشخیص سوزاك مردان:

–رنگ آميزي گرم يا ساده از ترشحات مجرا وديدن ديپلوكوك داخل سلولي در سلولهاي نوتروفيل و منوسيت در زمينه لام

 • تشخیص در عفونت خانمها و يا عفونت آتيپيك مردان بيشتر از روش کشت استفاده می شود.
 • محیط کشت:
 • محیط تایر-مارتین (انتخابی) و شکولات آگار
 • برای رشد به CO2 و رطوبت نیاز دارد.
 • نمونه هاباید از خشکی و سرما محافظت شوند.
 • روی مکانکی رشد نمی کنند.
 • روشهاي DNA مثل PCR هم در تشخیص آنها استفاده می شود.

اسلاید 3 :

نايسريا گنوره

رنگ گرم از ترشحات مجرا در مردان

عفونت گنوکوگی چشم نوزاد

اسلاید 4 :

تشخيص نايسريا مننژيتيديس

 • عامل مننژیت است و نمونه مورد بررسی معمولا CSF می باشد

آزمایش تشخیصی:

 • رنگ آميزي گرم از لام CSF و دیدن دیپلوکوک گرم منفی
 • كشت در محيط شكولات آگار
 • تست اكسيداز مثبت
 • روشهاي DNA مثل PCR
 • کیتهای سرولوژیک

اسلاید 5 :

دیاگرام تشخیصی کوکسی های گرم منفی

اسلاید 6 :

Classification Gram-negative nonfermenter bacilli

 • Pseudomonas aeruginosa
 • Acinetobacterbaumannii
 • A. lwoffii
 • Burkholderiacepacia
 • B. mallei
 • B. pseudomallei
 • Moraxellacatarrhalis
 • Stenotrophomonasmaltophilia

اسلاید 7 :

پسودوموناس Pseudomonas 

 • هوازي (بعضی گونه ها بی هوازی)
 • اسپور بدون
 • متحرك
 • (سبز-آبي) توليد رنگدانه پيوسيانين)
 • بوي ميوه از كلوني (بوی مطبوع)
 • كاتالاز مثبت
 • اكسيداز مثبت : این تست آنها رااز انتروباكترياسه جدا مي کند
 • بدون تخمير روي محيط مكانكي رشد می کنند
 • اكثرا گلوكز را اكسيد مي كنند
 • هموليز β
 • کلونی مسطح دارد

اسلاید 8 :

P. aeruginosa

 • جز نرمال فلورا نيست
 • اما در بيماران بستري در بيمارستان یافت می شود
 • بيماري هاي مختلف ايجاد مي كند
 • عفونت هاي بيمارستاني مثل:

–سپتيسمي

–عفونت ادرار

–عفونت زخم هاي سوختگي

–عفونت گوش خارجي و داخلي

اسلاید 9 :

تستهای تشخیصی سودوموناس

 • رشد در 42 درجه سانتيگراد
 • هيدروليز استاميد acetamide
 • تست اكسيداز:

–معرف :  تترامتيل پارافينيل دي آمين دي هيدروكلرايد

–انتقال چند كلوني روي كاغذ با پيپت پاستور

–افزودن يك قطره معرف

–تغير رنگ به قرمز يا قهوه اي اکسیداز مثبت است

یا تست اکسیداز با استفاده از دیسک های(یا نوار) اکسیدازانجام می شود

–كشت درمحیطهای زیر:

 • TSI
 • MacConkey
 • O-F
 • Cetrimide agar (selective media) slant

اسلاید 10 :

Oxidation-fermentation test (O-F test)

Semi solid OF medium     2 tubes

Tube 1 O inoculated with needle

Tube 2 F inoculated with needle and cover with paraffin or mineral oil.

Each day check for yellow color

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید