دانلود فایل پاورپوینت بررسی عرفان‌های کاذب

PowerPoint قابل ویرایش
150 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت بررسی عرفان‌های کاذب توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت بررسی عرفان‌های کاذب قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

 

اسلاید 1 :

مباحث مقدماتي: مفهوم‌شناسي

.1عرفان:«شناخت شهودي و باطني خداي متعال، اسماء، صفات و افعال او»

.2تصوف: سهروردي در کتاب عوارف المعارف آراي بزرگان تصوف دربارة حقيقت تصوف را بيش از هزار ميداند.

.1مترادف با عرفان؛

.2مترادف با عرفان اسلامي

.3به معناي عرفان‌ کاذب در عالم اسلام

.4بعد اجتماعي گرايش عرفاني، در مقابل بعد فرهنگي آن (عرفان)

اسلاید 2 :

  1. معنويت:

برخي: عصر جديد را عصر معنويت ناميدهاند. مالرو: قرن بيستم يا قرن معنويت است و يا اساساً قرني وجود نخواهد داشت. اما تا به حال هيچ يک از اصطلاحنامهها و فرهنگنامهها يا دائرة المعارفها تعريفي جامع و دقيق از اين واژه ارائه ندادهاند. مؤلفه‌هاي اصلي معنويت: «شادي»، «آرامش» و «اميد به زندگي»

اسلاید 3 :

  1. عرفان حقيقي:

هدف:‌ قرب الهي؛ شيوة سلوکي: تابع شريعت و دستورات الهي

  1. عرفان کاذب:

هدف: غير خدا، شيوة سلوکي: بي‌توجه به شريعت

اسلاید 4 :

مباحث مقدماتي (2)

علل روي آوري بشر جديد    به معنويت و عرفان

اسلاید 5 :

1. سرخوردگي بشريت از عقلانيت و علم مدرن

دنيس ديدرو (1713-1784م) پيام طبيعت را به انسان عصر جديد چنين بازگو ميکند: «اي بردة خرافات! بيهوده خوشبختي خود را فراسوي مرزهاي اين جهان که تو را در آن جاي دادهام، جستجو مکن. شجاع باش و خود را از يوغ دين، اين رقيب گردنکش من که حقوق مرا نميشناسد، آزاد کن. خداياني که قدرت مرا غصب کردهاند دور افکن و به قوانين من بازگرد ... خود را دوباره به طبيعت، به انسانيت و به خويشتن واگذار کن. در اين صورت در مييابي که مسير زندگيات گلباران شده است.» (فلسفه روشنگري، ارنست کاسيرر، ترجمه يدالله موقن، ص211.)

موج علمگرايي در جهان اسلام حتي تفسير خاتميت را نيز تحت تأثير قرار داد: تفسير مرحوم اقبال لاهوري و دکتر شريعتي. تحليلهاي ديني مهندس بازرگان، تفسيرهاي علمي از قرآن مثل تفسير جواهرالقرآن طنطاوي و ...

اسلاید 6 :

2. اثبات نادرستي فلسفه‌هاي معنويت‌ستيز

پوزيتويستها، متأثر از ويتگنشتاين با تجمع در وين، و تشکيل حلقهاي مطالعاتي، دينستيزانهترين نظام فکري را در تاريخ غرب پديد آوردند: پوزيتويسم.

اما در نهايت نادرستي بنيانهاي فکري پوزيتويسم آشکار شد. معيار معناداري آنان، که مهمترين مبناي فکريشان بود، مورد نقدهاي فراواني قرار گرفت. کمترين اشکال آن خودستيزياش بود. اين سخن که «فقط گزارههاي تجربي معنادارند» خود گزارهاي غير تجربي است و بر اساس اين مبنا بايد بيمعنا باشد. و با سخني بيمعنا نيز نميتوان معيار معناداري همة سخنان و گزارهها را تعيين کرد!

به هر حال، اين فلسفه و ساير فلسفههاي مشابه نيز رو به زوال نهادند. و اين خود حربة مناسبي در دست دينگرايان براي مبارزه با دينستيزان بود. افزون بر اين، 

اسلاید 7 :

3. شکست نظام‌هاي معنويت‌ستيز

حدود نيمي از مردم دنيا در اروپا، آسيا، آفريقا و آمريکا در قرن بيستم دلبستة نظام کمونيسم، که يکي از شاخصه‌هاي آن معنويت‌ستيز بود، واقع شده بودند. و برآورده شدن همة آرزوهاي ديرينة خود را از اين نظام دينستيز ميخواستند. اما مردم دنيا در اواخر قرن بيستم با ناباوري، شاهد فروپاشي و ورشکستگي رسمي اين نظام بودند.

اسلاید 8 :

4. برنامه‌هاي نظامي و اطلاعاتي (1)

سوابق نظامي رهبران برخي از مکاتب عرفاني جديد

مطالعه دربارة سلاحهاي سايکوترونيک )سلاحهاي روان-الکترونيکي؛ سلاحهايي که از راه دور بر هدف مورد نظر تأثير ميگذارند و موجب اختلال عملکرد يا نابودي ميشوند.)

شوروي از سال 1960

جک آندرسون، رونامهنگاران آمريکايي، در سال 1981 سه مقاله با عناوين «گروه ضربتي فرارواني به شدت مشغول فعاليت است» «پنتاگون در مورد جنگ ادراکات فراحسي سکوت کرده است» و «ميزان توجه سيا به ادراکات فراحسي سريعا رو به افزايش است» منتشر کرد.

اسلاید 9 :

برنامه‌هاي نظامي و اطلاعاتي (2)

کميتة علوم و فنآوري کنگرة آمريکا در 1981 پس از دو سال کار تحقيقاتي با عنوان «بررسي مسائل کنوني و آتي علوم و فناوري» موضوعات مهمي را گزارش کردند از آن جمله گفتند «نتايج آزمايشهاي اخير در مورد مطالعات دوربردي و ديگر موضوعات شبه فراروانشناسي نشان ميدهد که ارتباطي دروني بين ذهن انسان و ديگر اذهان و ماده وجود دارد. به نظر ميآيد اين ارتباط دروني در صحنة طبيعت عمل ميکند و به وسيلة نيت و احساس تقويت ميشود. دربارة نتايج تحقيقات بنيادي و اکتشافي مرتبط با جنبة فيزيکي آگاهي جاري، نميتوان يقين حاصل کرد، ولي در زمينة دفاع ملي، اشارات آشکاري در مورد توانمندي بشر در رديابي محلهاي دور دست و تأثيرگذاري بر ابزار حساس و يا افراد، وجود دارد. شناخت ميزان ارتباط متقابل ذهنها، ميتواند ابعاد سياسي-اجتماعي گستردهاي براي اين کشور در بر داشته باشد»

 

اسلاید 10 :

5. تبليغات وسيع گروه‌هاي معنويت‌گرا

در اين آشفته بازار تبليغات معنوي، حتي يهوديت،‌ که در طول تاريخ تبليغ نداشته است، نيز خود را از تبليغ بيبهره نکرده است. با استفاده از شگردهاي مختلف تبليغاتي در معرفي عرفان کابالا يا قبالا تلاش ميکند. ارباب کابالا و صهيونيستها به صورت مرموزانهاي تلاش خود را بر جذب چهرههاي شاخص و ستارههاي سينمايي و هنري و ورزشي و همچنين خانوادههاي متمول متمرکز کردهاند.

مدونا: فوق ستاره هنري هاليود و خوانندة مشهور پاپ؛

ديويد بکهام و همسرش: ستارة فوتبال؛

خانم پاريس هيلتون: وارث خانوادة ثروتمند هيلتون و دارندة هتلهاي زنجيرهاي هيلتون.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 150 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله بررسی مولفههای تلفات در فیدرهای نمونه شبکه توزیع برق تبریز

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته برق
چکیدهمقاله حاضر نتایج مطالعاتی است که برای بررسی مولفههای تلفات و روشهای کاهش آن در بخشی از شبکه توزیع برق تبریز انجام گردیده و سعی در محاسبه و ارزیابی مولفههای تلفات در بار پیک و همچنین تلفات انرژی روزانه با استفاده از منحنی بار روزانه برداشت شده از ثباتهای نصب شده در شبکه توزیع برق تبریز دارد. مطالعات انجام ...

دانلود فایل پاورپوینت بررسی عرفان‌های کاذب

PowerPoint قابل ویرایش
150 صفحه
23700 تومان
  اسلاید 1 : مباحث مقدماتي: مفهوم‌شناسي .1عرفان:«شناخت شهودي و باطني خداي متعال، اسماء، صفات و افعال او» .2تصوف: سهروردي در کتاب عوارف المعارف آراي بزرگان تصوف دربارة حقيقت تصوف را بيش از هزار مي‌داند. .1مترادف با عرفان؛ .2مترادف با عرفان اسلامي .3به معناي عرفان‌ کاذب در عالم اسلام .4بعد اجتماعي گرايش ...

مقاله بررسی تاثیر سرمایه فرهنگی بر روی رفتار های زیست محیطی گردشگران

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی تاثیر سرمایه فرهنگی بر روی رفتار های زیست محیطی گردشگران   چکیده: امروزه گردشگری به یکی از نیاز های ضروری جوامع انسانی تبدیل شده است و انسان های برای رهایی از زندگی روزمره و گذران اوقاتی خوش به سفر رو می آورند و در این زمینه بسیاری از این افراد مکان ها و جاذبه های طبیعی چون کوه و جنگل ودریا را برای ...

مقاله بررسی ضرورت و اهمیت احداث پیاده روهای شهری به عنوان فضاهای فراموش شده از دیدگاه برنامه ریزی شهری

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی ضرورت و اهمیت احداث پیاده روهای شهری به عنوان فضاهای فراموش شده از دیدگاه برنامه ریزی شهری چکیده پیادهروها در بیشتر جوامع جزء اصلی شبکه معابر شهری و محلی برای استراحت، تفرج و پیادهروی شهروندان محسوب میشوند و از آنجایی که معبر پیاده در فضای عمومی شهری برای حرکت عابر پیاده میباشد میتواند موجب تقویت رابط ...

مقاله مدلسازی سیستم ایمنی بدن با استفاده از الگوریتمهای ﮊنتیکی و بررسی قابلیت آن در حفظ پراکندگی جمعیت آنتی بادیها

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** مدلسازی سیستم ایمنی بدن با استفاده از الگوریتمهای ﮊنتیکی و بررسی قابلیت آن در حفظ پراکندگی جمعیت آنتی بادیها چکیده سیستم ایمنی مهرهداران، در حقیقت یک سیستم تشخیصدهندهی توزیعشده با قابلیت تطبیقپذیری بالا است که ورود عناصر بیماریزا را شناسا ...

مقاله بررسی پایدار سازی جداره تونل ها به روش طاق بتنی و شمع

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی پایدار سازی جداره تونل ها به روش طاق بتنی و شمع چکیده ارزیابی و تحلیل رفتار سازه های زیر زمینی نگهــداری شده به روش پیش تثبیت طاق بتنی و شمع در خاک های سسـت در سال های اخیر در کشور عزیزمان توسط محققان و دانشجویان بسیاری مورد ارزیابی و مطالعه قرار گرفـته است . استفاده ازفضاهای زیرزمینی از جمله تونلها ...

مقاله بررسی تاثیر طراحی فضاهای شهری در ارتقاء امنیت محیطی و روانی

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی تاثیر طراحی فضاهای شهری در ارتقاء امنیت محیطی و روانی چکیده محیط انسان در سطوح مختلفی رفتار او را تحت تاثیر قرار میدهد. روانشناسی محیطی به رفتارهای مرتبط بـین انسـان و محـیط پیرامـونش پرداختـه و مفاهیم مربوط به محیط و اولویتهای زیبایی شناختی را مورد مطالعه قرار میدهد و در قالب نقشههای رفتاری بیان می ...

مقاله بررسی اکولوژیکی ده گونه گیاه اسانس دار استان هرمزگان

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی اکولوژیکی ده گونه گیاه اسانس دار استان هرمزگان چکیده در این تحقیق ده گونه مهم و شاخص اسانس دار استان هرمزگان از خانواده نعناع (Labiatae) به نامهای اسطوخدوس راست (Lavandula stricta)، پونه کوهی (Mentha mozafariani)، مریم گلی مصری (Salvia aegyptiaca)، مریم گلی کارواندری (Salvia mirzayanii)، مریم گلی خلیج ...