بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

مباحث مقدماتي: مفهوم‌شناسي

.1عرفان:«شناخت شهودي و باطني خداي متعال، اسماء، صفات و افعال او»

.2تصوف: سهروردي در کتاب عوارف المعارف آراي بزرگان تصوف دربارة حقيقت تصوف را بيش از هزار ميداند.

.1مترادف با عرفان؛

.2مترادف با عرفان اسلامي

.3به معناي عرفان‌ کاذب در عالم اسلام

.4بعد اجتماعي گرايش عرفاني، در مقابل بعد فرهنگي آن (عرفان)

اسلاید 2 :

  1. معنويت:

برخي: عصر جديد را عصر معنويت ناميدهاند.مالرو: قرن بيستم يا قرن معنويت است و يا اساساً قرني وجود نخواهد داشت.اما تا به حال هيچ يک از اصطلاحنامهها و فرهنگنامهها يا دائرة المعارفها تعريفي جامع و دقيق از اين واژه ارائه ندادهاند.مؤلفه‌هاي اصلي معنويت: «شادي»، «آرامش» و «اميد به زندگي»

اسلاید 3 :

  1. عرفان حقيقي:

هدف:‌ قرب الهي؛ شيوة سلوکي: تابع شريعت و دستورات الهي

  1. عرفان کاذب:

هدف: غير خدا، شيوة سلوکي: بي‌توجه به شريعت

اسلاید 4 :

مباحث مقدماتي (2)

علل روي آوري بشر جديد    به معنويت و عرفان

اسلاید 5 :

1. سرخوردگي بشريت از عقلانيت و علم مدرن

دنيس ديدرو (1713-1784م) پيام طبيعت را به انسان عصر جديد چنين بازگو ميکند: «اي بردة خرافات! بيهوده خوشبختي خود را فراسوي مرزهاي اين جهان که تو را در آن جاي دادهام، جستجو مکن. شجاع باش و خود را از يوغ دين، اين رقيب گردنکش من که حقوق مرا نميشناسد، آزاد کن. خداياني که قدرت مرا غصب کردهاند دور افکن و به قوانين من بازگرد ... خود را دوباره به طبيعت، به انسانيت و به خويشتن واگذار کن. در اين صورت در مييابي که مسير زندگيات گلباران شده است.» (فلسفه روشنگري، ارنست کاسيرر، ترجمه يدالله موقن، ص211.)

موج علمگرايي در جهان اسلام حتي تفسير خاتميت را نيز تحت تأثير قرار داد: تفسير مرحوم اقبال لاهوري و دکتر شريعتي. تحليلهاي ديني مهندس بازرگان، تفسيرهاي علمي از قرآن مثل تفسير جواهرالقرآن طنطاوي و ...

اسلاید 6 :

2. اثبات نادرستي فلسفه‌هاي معنويت‌ستيز

پوزيتويستها، متأثر از ويتگنشتاين با تجمع در وين، و تشکيل حلقهاي مطالعاتي، دينستيزانهترين نظام فکري را در تاريخ غرب پديد آوردند: پوزيتويسم.

اما در نهايت نادرستي بنيانهاي فکري پوزيتويسم آشکار شد. معيار معناداري آنان، که مهمترين مبناي فکريشان بود، مورد نقدهاي فراواني قرار گرفت. کمترين اشکال آن خودستيزياش بود. اين سخن که «فقط گزارههاي تجربي معنادارند» خود گزارهاي غير تجربي است و بر اساس اين مبنا بايد بيمعنا باشد. و با سخني بيمعنا نيز نميتوان معيار معناداري همة سخنان و گزارهها را تعيين کرد!

به هر حال، اين فلسفه و ساير فلسفههاي مشابه نيز رو به زوال نهادند. و اين خود حربة مناسبي در دست دينگرايان براي مبارزه با دينستيزان بود. افزون بر اين، 

اسلاید 7 :

3. شکست نظام‌هاي معنويت‌ستيز

حدود نيمي از مردم دنيا در اروپا، آسيا، آفريقا و آمريکا در قرن بيستم دلبستة نظام کمونيسم، که يکي از شاخصه‌هاي آن معنويت‌ستيز بود، واقع شده بودند. و برآورده شدن همة آرزوهاي ديرينة خود را از اين نظام دينستيز ميخواستند. اما مردم دنيا در اواخر قرن بيستم با ناباوري، شاهد فروپاشي و ورشکستگي رسمي اين نظام بودند.

اسلاید 8 :

4. برنامه‌هاي نظامي و اطلاعاتي (1)

سوابق نظامي رهبران برخي از مکاتب عرفاني جديد

مطالعه دربارة سلاحهاي سايکوترونيک )سلاحهاي روان-الکترونيکي؛ سلاحهايي که از راه دور بر هدف مورد نظر تأثير ميگذارند و موجب اختلال عملکرد يا نابودي ميشوند.)

شوروي از سال 1960

جک آندرسون، رونامهنگاران آمريکايي، در سال 1981 سه مقاله با عناوين «گروه ضربتي فرارواني به شدت مشغول فعاليت است» «پنتاگون در مورد جنگ ادراکات فراحسي سکوت کرده است» و «ميزان توجه سيا به ادراکات فراحسي سريعا رو به افزايش است» منتشر کرد.

اسلاید 9 :

برنامه‌هاي نظامي و اطلاعاتي (2)

کميتة علوم و فنآوري کنگرة آمريکا در 1981 پس از دو سال کار تحقيقاتي با عنوان «بررسي مسائل کنوني و آتي علوم و فناوري» موضوعات مهمي را گزارش کردند از آن جمله گفتند «نتايج آزمايشهاي اخير در مورد مطالعات دوربردي و ديگر موضوعات شبه فراروانشناسي نشان ميدهد که ارتباطي دروني بين ذهن انسان و ديگر اذهان و ماده وجود دارد. به نظر ميآيد اين ارتباط دروني در صحنة طبيعت عمل ميکند و به وسيلة نيت و احساس تقويت ميشود. دربارة نتايج تحقيقات بنيادي و اکتشافي مرتبط با جنبة فيزيکي آگاهي جاري، نميتوان يقين حاصل کرد، ولي در زمينة دفاع ملي، اشارات آشکاري در مورد توانمندي بشر در رديابي محلهاي دور دست و تأثيرگذاري بر ابزار حساس و يا افراد، وجود دارد. شناخت ميزان ارتباط متقابل ذهنها، ميتواند ابعاد سياسي-اجتماعي گستردهاي براي اين کشور در بر داشته باشد»

 

اسلاید 10 :

5. تبليغات وسيع گروه‌هاي معنويت‌گرا

در اين آشفته بازار تبليغات معنوي، حتي يهوديت،‌ که در طول تاريخ تبليغ نداشته است، نيز خود را از تبليغ بيبهره نکرده است. با استفاده از شگردهاي مختلف تبليغاتي در معرفي عرفان کابالا يا قبالا تلاش ميکند. ارباب کابالا و صهيونيستها به صورت مرموزانهاي تلاش خود را بر جذب چهرههاي شاخص و ستارههاي سينمايي و هنري و ورزشي و همچنين خانوادههاي متمول متمرکز کردهاند.

مدونا: فوق ستاره هنري هاليود و خوانندة مشهور پاپ؛

ديويد بکهام و همسرش: ستارة فوتبال؛

خانم پاريس هيلتون: وارث خانوادة ثروتمند هيلتون و دارندة هتلهاي زنجيرهاي هيلتون.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید