بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 قال علی (ع):

و إنما سُمّیت الشُبهَهُ شُبههً، لاَنّها تُشبِهُ الحقَّفأمّا اولِیاءُ اللهِ فَضِیائُهم فیها الیُقینو أمّا اَعداءُ الله فَدُعاءهم فیها الضَلالُ .(نهج البلاغه/خطبه 38)

شبهه را از اين رو شبهه ناميدند که به حق شباهت دارد . اولياي خدا چراغشان در فضاي شبهه ناک يقين است و لکن دشمنان خدا در اين فضا به ضلالت  مي‌خوانند.

اسلاید 2 :

خاستگاه معنويت مدرن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.1معنويت مدرن در راستاي پاسخ به نسبت ميان عقل و دين و جمع سنت و تجدد شکل گرفته است. معنويت مدرن برآيند ادراک دو ضرورت است‌؛ ضرورت مدرن بودن و ضرورت فرارفتن از ماديت و توجه به ساحتهاي برتر وجود انسان.

  1. معنويت را منشأ ديگري نيز هست و آن کاهش درد و رنج است. از اين نظر، معنويت رنگ وبوي روان شناختي پيدا مي نمايد؛ روانشناسي‌اي که ناظر به بهداشت رواني و زندگي بهتر و بي غدغه‌تر‌‌است.

 

 

اسلاید 3 :

چيستي معنويت مدرن

معنويّت مدرن نحوه‌‌اي مواجهه
با جهان هستي است که در اثر آن، شخص با رضايت باطن زندگي ميکند و دستخوش اضطراب ، دلهره و نوميدي نمي شود.

اسلاید 4 :

مؤلفه‌هاي رضايت باطن1. آرامش( رنجهاي بيروني و دروني انسان را آزار ندهد).  

  1. شادي (آدمي افسرده و بي‌نشاط نباشد).
  2. اميد(به زندگي دنيوي خود اميدوار بوده و نسبت به آينده خوش‌بين باشد).

اسلاید 5 :

بررسی

عرفان‌هايکاذب

اسلاید 6 :

 مفهوم‌شناسي

.1عرفان:در اصطلاحي عام و کلي به معناي نوعي درک حقايق است که از راه دل و شهود به دست آمده باشد.

  أ. عرفان حقيقي: «شناخت شهودي و باطني خداي متعال، اسماء، صفات و افعال او» هدف:‌ قرب الهي؛ شيوة سلوکي: تابع شريعت و دستورات الهي

  ب. عرفان‌ کاذب: هدف: رضايت خاطر؛ شيوة سلوکي: بي‌توجه به شريعت  

اسلاید 7 :

سايبابا

سوآمي ساتيا ساي‌بابا در سال 1926 در هند به دنيا آمد. در چهارده سالگي، مدعي شد از سوي خداوند براي هدايت همة آدميان برگزيده شده است. البته وي دين خود را حاکم بر همة‌ اديان و ناظر به همة آنها دانست و مدعي شد، اعتقاد به پيام او با گرايش به اديان رايج منافاتي ندارد. به همين دليل مي‌گفت: «من روحاني هيچ يک از اديان نيستم. براي تبليغ هيچ ديني نيز نيامده‌ام. من آمده‌ام که هندو، هندوي بهتري، مسلمان، مسلمان بهتري و مسيحي، مسيحي بهتري باشد.» وي معجزة خود را صرفاً ايجاد تحول در درون انسان‌ها دانست و اصول دعوت خود را بر پاية پنج ارزش انساني حقيقت، پرهيزکاري، صلح و آرامش، عشق و پرهيز از خشونت بنا نهاده است. وي عصارة همة اديان را دعوت به سوي همين پنج حقيقت مي‌داند و معتقد است اگر صاحبان اديان بر همين پنج حقيقت متمرکز شوند، نزاع ديني و درگيري‌هاي فرقه‌اي از ميان برچيده خواهد شد. راه‌هاي به سوي خدا را متکثر مي‌داند اما مقصد همه را واحد.

اسلاید 8 :

سايبابا براي دعوت خود معبد بزرگي به نام پراشانتي نيلايام به معناي آشيانة صلح برين، تأسيس کرده است. در معبد او به مناسبت اعياد همة اديان، مراسم برگزار ميشود. در اعيادي همچون کريسمس، عيد فطر، عيد نوروز، سال نوي چينيان و اعياد هندوها مراسمي به همين مناسبتها در معبد او برگزار ميگردد. ساي بابا به تناسخ و قانون کارما، که بعداً دربارة آن بحث خواهيم کرد، معتقد است و چنين پيشگويي کرده است که در سن 96 سالگي اين جسم خود را ترک خواهد کرد و هشت سال بعد روح او در جسمي ديگر در شهر ميسور به بدن فردي ديگر منتقل خواهد شد.

اسلاید 9 :

منابع مطالعاتي:

.1تعليمات ساتيا سايبابا (تعاليم معنوي 6)، ترجمه رويا مصباحي مقدم زندگي من پيام من، ترجمه پروين بيات

.2سخنان ساتيا سايبابا (تعاليم معنوي4)،

.3افکار الهي براي 365 روز سال، ترجمه پروين بيات،

.4درخت ارزشها را آبياري کنيم، ترجمه پروين بيات،

.5يوگاي عاشقانه، ترجمة آزادة مصاحبي

اسلاید 10 :

رام الله

«رام الله» الله نام خداي متعال در اسلام است و رام نام خداي آيين ويشنو، يکي از آيين‌هاي بزرگ هندوستان، است. پيام اين نامگذاري اين است که الله همان رام و رام همان الله است. اين آيين در قرن پانزدهم ميلادي و توسط شخصي به نام شيخ کبير در هندوستان پايهگذاري شد.

شيوة تبليغي رام الله در ايران شبيه گولدکوئيست است. هر فردي براي آنکه در حلقة رام الله باقي بماند، بايد هفتهاي يک نفر جديد را به رام الله دعوت کند و الا از دايرة پيروان رام الله خارج خواهد شد. اين آيين با نامهايي از قبيل «جريان هدايت الهي»، «هنر زندگي متعالي» و «تعليمات حق» به تبليغ و ترويج افکار خود ميپردازد. تاکنون فقط يک کتاب از اين آيين به زبان فارسي وجود دارد و آن کتابي است با عنوان «جريان هدايت الهي» که توسط شخصي به نام پيمان الهي، از مجموعة تعاليم ا. م. رام الله، رهبر اين فرقه در ايران، تدوين شده است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید