بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----


اسلاید 1 :


ایجاد یک معماری فناوری اطلاعات

معماری فا: طرح ساخت و یکپارچه سازی منابع و کاربردهای فا در سازمان.
فرایند شش مرحله ای توسط کونتز
–دیدگاه و اهداف کاری: بررسی رابطه بین دیدگاه و اهداف کاری

–معماری اطلاعات: تحلیل گر سازمان اطلاعاتی را مشخص می کند تا سازمان به اهداف مرحله 1 برسد.

–معماری داده: چه داده هایی دارید و چه داده هایی باید از مشتری بدست آورید، شامل داده های وب هم می شود.

اسلاید 2 :


–معماری کاربرد: تعریف مولفه ها و ماژول های کاربرد ها مرتبط با داده های تعریف شده مرحله قبل. چارچوب مفهومی کاربرد را می سازد. اما شالوده پشتیبان آن ساخته نمی شود.

–معماری فنی: سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز برای پشتیبانی مراحل قبل را بازرسی می کند.

–معماری سازمانی: با منابع انسانی و رویه هایی سر و کار دارد که مورد نیاز مراحل 1 تا 5 است. همه انواع محدودیت ها در این مرحله بررسی می شوند.

اسلاید 3 :


نگاهی به SDLC سنتی

یک چارچوب ساخت یافته سنتی است که برای پروژه های بزرگ IT استفاده می شود؛ شامل فرایند های ترتیبی است که سیستم های اطلاعاتی با آن ساخته می شوند.

 


اسلاید 4 :


SDLC

اسلاید 5 :


مشی آبشاری: کارهای یک مرحله قبل از آغاز مرحله بعد باید کامل می شدند.
تحلیل گران سیستم: افراد حرفه ای که در تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی تخصص دارند.
برنامه سازها: افراد حرفه ای که برنامه های موجود کامپیوتری را بهبود می بخشند و یا اینکه برنامه جدید می نویسند برای اینکه نیازهای کاربر را براورده سازند.
متخصص فنی: کارشناس های یک نوع مشخص فناوری مانند پایگاه داده ها یا مخابرات.
ذینفعان: همه افرادی که از تغییرات در سیستم های اطلاعاتی متاثر
می شوند.


اسلاید 6 :


بررسی سیستم ها

با ایجاد یک مسئله کاری یا یک فرصت کاری آغاز می شود.
وظیفه بعدی مطالعه امکان سنجی است که احتمال موفقیت پروژه پیشنهاد شده را می سنجد و دشواری آن را هم تخمین می زند.


اسلاید 7 :


مطالعه امکان سنجی

امکان سنجی فنی: براورد اینکه آیا سخت افزار، نرم افزار و مولفه های ارتباطی پروژه می تواند ساخته شود و یا می توان آن ها را بدست آورد.
امکان سنجی اقتصادی: براورد اینکه آیا پروژه ریسک مالی مورد قبولی دارد و یا اینکه سازمان می تواند هزینه های مالی و زمانی را تا تکمیل پروژه بپردازد.


اسلاید 8 :


امکان سنجی اقتصادی

بازگشت سرمایه(ROI): نسبت درآمد خالص پروژه به کل بودجه صرف شده برای پروژه(هزینه).
ارزش خالص فعلی(NPV) : میزان خالص سود که با آن هزینه پروژه تأمین شود با در نظر گرفتن ارزش زمانی پول.
تحلیل نقطه سربه سر: روش تعیین نقطه ای در پروژه که در آن هزینه های پروژه دقیقا برابر با میزان سرمایه گذاری پروژه شده است.


اسلاید 9 :


مطالعه امکان سنجی . . .

امکان سنجی سازمانی: توانایی سازمان برای دستیابی به پروژه پیشنهاد شده. بررسی مشی ها و سیاست های سازمانی.
امکان سنجی رفتاری: براورد پیامد های انسانی درگیر در پروژه، مثل مقاومت در برابر تغییرات و نیاز های مهارتی و تمرینی.


اسلاید 10 :


تحلیل سیستم ها

بررسی مسئله کاری که سازمان تصمیم به حل آن با سیستم های اطلاعاتی گرفته است. در این گام، مسئله کاری، علل، و راه حل ها و نیازمندی های اطلاعاتی که راه حل باید ارضا کند، مشخص می شود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید