بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مقدمه

ميزان بالای کشندگي بيماری سرخک :(متوسط 5-1%    در بعضي مناطق بين 30-10%)

قدرت بالای عبور ويروس سرخجه از جفت و آلودگي جنين

      (ميزان بروز در کشورهای در حال توسعه 5/0  تا 2/3 مورد به ازای هر 1000 تولد زنده )

مشاهده ساليانه 30 ميليون مورد بيماری سرخک و 880 هزار مورد مرگ در دنيا

 

40% کل مرگهای ناشي از بيماريهای قابل پيشگيری با واکسن ناشي از سرخک است.

 

تعداد مبتلايان به سندرم سرخجه مادر زادی ساليانه 110 هزار نفر برآورد شده است.

 

ميزان حساسيت نسبت به ابتلای به عفونت سرخجه در زنان سنين باروری 25-10% مي باشد.

هزينه بالای نگهداری،درمان سندرم سرخجه مادرزادی:3000 دلار جهت نگهداری تا 300000 دلار  جهت درمان (ساليانه)

 

 

 

اسلاید 2 :

اصطلاحات

کنترل سرخک(MEASLES CONTROL)

کاهش موربيديتي و مورتاليتي سرخک منطبق بر اهداف از پيش تعيين شده

در اين مرحله تداوم مداخله در اقدامات برای حفظ کاهش بيماريزايي و مرگ ومير سرخک مورد نياز است.

 

اسلاید 3 :

اصطلاحات

حذف سرخک(MEASLES ELIMINATION )

موقعيتي که در آن انتقال محلي سرخک در يک ناحيه جغرافيايي بزرگ متوقف گرديده است.و در اين حالت بدنبال ورود يک فرد مبتلا به منطقه ،انتقال بيماری روی نمي دهد.

در اين مرحله تداوم مداخلات در اقدامات مورد نياز مي باشد.

اسلاید 4 :

اصطلاحات

ريشه کني سرخک

(MEASLES ERADICATION)

قطع انتقال جهاني سرخک در نتيجه فعاليتها و تلاشهای آگاهانه.

در اين مرحله روشهای مداخله ای بيشتری مورد نياز نمي باشد.

اسلاید 5 :

اصطلاحات

طغيان سرخک(MEASLES OUTBREAK)

مشاهده تعداد موارد بيماری بيشتر از تعداد موارد بيماری در حالت عادی در يک منطقه جغرافيايي در مدت مشابه زماني

(اين تعريف بر اساس کشور و مرحله کنترلي بيماری متفاوت مي باشد)*

اسلاید 6 :

استراتژيهای کاهش مرگ و مير سرخک در جهان

اهداف  کنترل سرخک در برنامه استراتژيک جهاني 2005-2001

1- تقليل موارد مرگ ناشي از سرخک تا سال 2005 به ميزان نصف موارد سال 1999

2-دستيابي و حفظ کردن قطع انتقال بومي سرخک با تثبيت اهداف حذف بيماری

اسلاید 7 :

ايمن سازی جاری و تکميلي سرخک

کنترل سرخک:

سه مرحله تشخيص داده شده است:

1-دوران قبل از ايمنسازی:سرخک آندميک بوده و دارای دو پيك ساليانه  بوده و در گروههای سني بسيار جوان رخ مي دهد.

2-مرحله ارائه اوليه واکسن:بروز کلي سرخک کاهش يافته-بيماری بصورت آندميک بهمراه دو پيک ساليانه هنوز باقي است.

3-مرحله افزايش پوشش ايمنسازی:اپيدميولوژی بيماری تغيير اساسي کرده است:

3-1:بروز کلي بطور چشمگير کاهش يافته است.

3-2:فاصله بين طغيانها به 8-4 سال افزايش يافته است.

3-3:نسبت تعداد موارد بيماری در گروههای سني بالاتر افزايش يافته است.

3-4:نسبت موارد بيماری در کودکان ايمن شده افزايش يافته است.

3-5:ميزان کشندگي موارد کاهش يافته است.*

اسلاید 8 :

مراحل برنامه های ايمن سازی با هدف حذف سرخک-سرخجه مادرزادی

1- اجرای عمليات پوشش همگاني

MASS CAMPAIGN

ايمنسازی با واکسن تعيين شده در گروه سني هدف با استفاده از روش CATCH UP

2- استفاده از واکسن جايگزين تعيين شده:

جايگزين کردن واکسن تعيين شده بجای واکسن سرخک در برنامه روتين و تعيين گروه سني هدف و تعداد مراحل واکسيناسيون

3-حفظ پوشش بدست آمده:

KEEP UP

تقويت برنامه های ايمنسازی در گروه سني هدف

4-اجرای عمليات پاکسازی همگاني:

MOPPING UP

ارزيابي سريع عملياتي و پوشش کليه خانوارها با روش پاکسازی و بصورت خانه به خانه

5-اجرای عمليات پوشش همگانی تکميلي:

FOLLOW UP MASS CAMPAIGN

اجرای عمليات واکسيناسيون تکميلي هر 3 تا 7 سال به منظور پوشش متولدين اين فاصله زماني تا حذف کامل بيماری در منطقه*

اسلاید 9 :

برنامه اجرايي طرح

مشخصات برنامه:

هدف :حذف بيماری سرخک-سرخجه مادرزادی

جمعيت هدف:  کليه افراد 5 سال تمام تا 25 سال تمام

استراتژي:

1-ايجاد و تقويت تعهد سياسي لازم در مسئولين مملکتي

2-واکسيناسيون جمعيت هدف با واکسن MR

3-افزايش آگاهي مردم در خصوص اهميت واکسيناسيون

4-جلب همكاري بخش خصوصي

5-جلب همكاريهاي برون بخشي

6- تقويت سيستم مراقبت

اسلاید 10 :

نحوه انجام واکسيناسيون

نقاط شهری:

1-استقرار تيم در مراکز بهداشتي درماني و پايگاهها:  پاسيو

2-اعزام و استقرار تيم در اماکن تجمعي: اکتيو

نقاط روستايي:

1-استقرار تيم در خانه بهداشت(روستای اصلي): پاسيو

2-استقرار تيم در روستای قمر: اکتيو-پاسيو

3-اعزام تيم به منطقه عشايری: اکتيو

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید