بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

ماده 5- شرایط : ساختمانی ، تجهیزاتی وپرسنلی

 

1-5- نقشه ساختمان وتأسیسات بیمارستان باید طبق ضوابط خاص بیمارستانی وبراساس اصول فنی بوده وبه تأیید تصویب وزارت متبوع برسد .

تبصره 1 : تأیید نهایی وزارت متبوع مبنی بر انطباق اجرای ساختمان با نقشه مصوب اولیه الزامی است .

تبصره 2: حداقل مساحت بنای قابل قبول به ازای هر تخت بیمارستانی 50 مترمربع می باشد.

2-5- تجهیزات : هر بیمارستان باتوجه به بخش های مربوطه طبق ضوابط تعیین شده توسط وزارت متبوع باید به تمام لوازم وتجهیزات فنی و اداری مورد تایید مجهز باشد .استانداردهای مربوط به تجهیزات فنی و اداری طبق دستورالعمل های مربوطه ابلاغ خواهد شد .

3-5-نیروی انسانی وپرسنل فنی واجد شرایط مورد نیاز بایستی متناسب با نوع فعالیت بیمارستان بوده وطبق ضوابط تعیین شده توسط وزارت متبوع باشد .

اسلاید 2 :

ماده 6- مقررات عمومی :

1-6-1 محل بیمارستان بایستی قابل دسترسی بوده ودور از هر نوع مراکز مزاحم وآلوده کننده باشد .

2-6- مساحت زمین وکلیه فضاهای فیزیکی بیمارستان از قبیل اورژانس ، درمانگاه سرپایی ، بخشهای بستری ، اطاق های عمل ، بخشهای پاراکلینیکی و خدمات تشخیصی باید براساس استانداردهای وزارت متبوع باشد .

3-6-آب مصرفی بیمارستان باید بطریق بهداشتی تامین شود ودارای مخزن ذخیره آب به میزان کافی باشد .

4-6- بیمارستان باید در شبکه جمع آوری فاضلاب طبق اصول فنی وبهداشتی بوده وفاضلاب بیمارستان باید طبق ضوابط زیست محیطی به کانال فاضلاب شهر اتصال یابد .

اسلاید 3 :

5-6- جمع آوری زباله : زباله های عفونی وغیرعفونی بیمارستان در مبدأ تولید بطور جداگانه در زباله دان های سالم ، دردار ، ضد زنگ – قابل شستشو – باحجم مناسب ، به تعداد کافی ، مجهز به کیسه زباله محکم جمع آوری وروزانه به محل موقت نگهداری زباله بیمارستان حمل وبه روش بهداشتی دفع گردد .شستشو وضد عفونی زباله دان ها بطور روزانه الزامی است .

تبصره 1 – بیمارستان ها موظفند زباله های عفونی را در کیسه ها وظروف نگهداری موقت هم رنگ ( بارنگ مشخص ) ومتمایز از کیسه ها وظروف نگهداری موقت بقیه زباله ها جمع آوری نمایند .

تبصره 2- محل نگهداری موقت زباله بایستی دارای اتاقک در دار ومسقف باشرایط بهداشتی زیر باشد :

کف سالم وقابل شستشو ، دارای شیب مناسب به طرف کف شوی ، دیوارهای تا سقف قابل شستشو ، دارای شیر آب گرم وسرد، تهویه مناسب وغیرقابل نفوذ به حشرات وموش بوده وکیسه های محتوی زباله داخل محفظه های مخصوص در این محل نگهداری روزانه دفع گردد .

اسلاید 4 :

تبصره 3- بیمارستان های جدید الاحداث که ساختمان آنها بیش از 3 طبقه باشد ملزم به داشتن تجهیزات پرتاب زباله ( shooting) باشرایط فنی وبهداشتی هستند .

تبصره 4- آندسته از بیمارستانهایی که در حال حاضر دارای تجهیزات پرتاب زباله غیرفنی وبهداشتی هستند موظفند تجهیزات پرتاب زباله خود را با شرایط فنی وبهداشتی منطبق نمایند.

تبصره 5- کلیه اتاق ها ، راهروها وقسمت های مختلف بیمارستان بایستی دارای زباله دان به تعداد کافی وبا شرایط مندرج در بند 5-6 باشد .

اسلاید 5 :

تبصره 6 – سرسوزن ، تیغ ها ی جراحی ، سایر اشیاء فلزی وغیر فلزی تیز استفاد شده وعفونی بایستی در ظرف های مخصوص جمع آوری وهمراه با زباله های عفونی دفع گردد .انتقال وجمع آوری زباله های عفونی بایستی به روش های علمی مورد قبول وزارت متبوع انجام گیرد.

تبصره 7 – کیسه های محتوی زباله اتاق ها وبخش ها توسط ظروف مخصوص در دار مناسب به محل جمع آوری موقت زباله حمل گردد .

6-6- محل آشپزخانه بیمارستانها وتأسیسات وتجهیزات آنها وهمچنین مراحل تهیه ، نگهداری ، طبخ ، توزیع غذا ، نظافت وشستشوی ظروف باید براساس ضوابط ودستورالعمل های مربوطه باشد که به بیمارستانها ابلاغ خواهد شد.

تبصره 1- ضوابط بهداشتی آبدارخانه بخشها نیز تابع ضوابط فوق خواهد بود .

تبصره2- کارکنان آشپزخانه بیمارستان وتوزیع کنندگان غذا باید رعایت بهداشت فردی را بنمایند وعاری از بیماری های واگیردار بوده وکارت بهداشتی دریافت دارند (کار بهداشتی هر 6 ماه یکبار بایستی تجدید شود )

تبصر 3- محل فروش مواد غذایی داخل بیمارستانها تابع مقررات ماده 13 قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی آرایشی وبهداشتی می باشد .

اسلاید 6 :

7-6- محل رختشویخانه بیمارستانها وتأسیسات وتجهیزات آنها ومراحل جمع آوری ، نگهداری ، شستشو، خشک کنی ، توزیع البسه وملحفه باید مطابق ضوابط ودستور العمل های مربوطه باشد .

تبصهر 1- البسه آغشته به مواد دفعی باید جداگانه جمع آوری وبه طرز بهداشتی ضد عفونی وشستشو شود .

تبصره 2- تغییرات بعدی در مقررات بهداشتی ، لازم الاجرا خواهد بود.

اسلاید 7 :

8-6- شرایط بهداشتی بخش ها

 

1-8-6- کف کلیه قسمتها بایستی سالم ، قابل شستشو و غیرقابل نفوذ به آب وبدون ترک خوردگی باشد .

تبصره : محل اتصال دیوار وکف بصورت بدون زاویه بوده تا نظافت براحتی انجام پذیرد.

2-8-6 دیوار کلیه قسمتها بایستی سالم فاقد شکستگی  ترک خوردگی ، تمیز وبه رنگ روشن بوده وتا ارتفاع حداقل 8/1 متر قابل شستشو باشد .

3-8-6- سقف در کلیه قسمتها بایستی سالم ، صاف بدون ترک خوردگی وبرنگ روشن رنگ آمیزی شده و همیشه تمیز باشد .

 

اسلاید 8 :

4-8-6- توالت ، ستشویی و حمام ها بایستی دارای شرایط بهداشتی از نظر وضعیت کف ودیوارها وسقف (کف محوطه ، توالت ودستشویی وحمام سنگ یا کاشی مخصوص ویا پوشش های مشابه ودیوارها تا سقف کاشیکاری و سقف حمام قابل شستشو باشد )بوده وتوالت ها دارای فلاش تانک وتهویه مناسب باشند.

5-8-6- در اتاق های بیش از دو تخت نصب دستشویی با اطراف کاشی کاری شده به ابعاد یک متر در یک متر و اتصال فاضلاب آن به سیستم فاضلاب بیمارستان ضروری است.

تبصره 1: نصب دستگیره برای استفاده بیمار از توالت الزامی است .

اسلاید 9 :

تبصره 2 : قفل توالت وحمام بخش ها بایستی قابل باز شدن از بیرون باشد (با کلید مخصوص)

6-8-6- کلیه پنجره های بازشو اتاق بایستی مجهز به توری سیمی ضد زنگ باشد .

7-8-6 میزان نور طبیعی ومصنوعی در اتاق های بستری بیمار باید مناسب باشد .

8-8-6- کلیه تختخواب ها سالم ورنگ آمیزی شده باشد (تختخواب های استیل نیازی به رنگ آمیزی ندارند)

9-8-6- کلیه وسایل تخت بیمار از قبیل تشک ، پتو ، بالش ، ملحفه ها وروتختی باید بطور مرتب تعویض گردد .بنحویکه پیوسته سالم ، تمیز وعاری از آلودگی باشد .

 

اسلاید 10 :

10-8-6- کلیه پنجره های مشرف به خیابان های پرسروصداباید دارای شیشه دوجداره  باشد.

11-8-6- میز مخصوص غذا وکمد های کنار تخت بایستی سالم ورنگ آمیزی شده وتمیز باشد وفاقد گوشه های تیز باشند.(میزها وکمد های استیل نیازی به رنگ آمیزی ندارند)

12-8-6- اتاق ها وکلیه وسایل وتجهیزات موجود در آن بطور روزانه نظافت گردد .

13-8-6- به منظور ایجاد حرارت وبرودت لازم در اتاق ها ترجیحاً بایستی از سیستم تهویه مطبوع استفاده ودر غیراین صورت حداقل از سیستم حررت مرکزی (شوفاژ ) وکولر استفاده شود .

14-8-6- تهویه کلیه اتاق ها می بایست به نحو مناسب وبهداشتی انجام شود .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید