بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

دراین قسمت c ها بیانگر عملکرد مورد انتظار و c′ ها بیانگر عملکرد واقعی دوره گذشته می باشد و نیز فرض بر این است که عملکرد واقعی و مورد انتظار برای دوره اول توسط افراد خبره بیمارستانی محاسبه گردیده و به صورت جدول شماره 1 در آمده است.

¨

¨

¨

 

اسلاید 2 :

 

گام سوم: استفاده از تئوری ارجحیت

در این الگو برای هر یک از فاکتورها ، ارزش نسبی ایجاد می گردد.

این ارزشها با استفاده از مقایسه زوجی و بر اساس اهمیت هر یک از فاکتورها تعیین می گردد.

اگر فاکتور اول نسبت به فاکتور دوم مهمتر(ارجح) باشد برای فاکتور اول یک و فاکتور دوم صفر در نظر گرفته می شود و  اگر فاکتور اول نسبت به فاکتور دوم مهمتر(ارجح) نباشد برای فاکتور اول صفر و فاکتور دوم یک در نظر گرفته می شود و اگر ارزش دو فاکتور با یکدیگر مساوی باشد عدد یک برای هر دو فاکتور در نظر گرفته می شود.

در مدل ارائه شده برای ایجاد ارزش برای فاکتورها در سطوح دوم و سوم (برای منظرها و اهداف ) از تئوری ارجحیت استفاده شده است.

اسلاید 3 :

 

گام چهارم: استفاده از مدل ریاضی

این مدل ریاضی در سال 2008 توسط پانیا موراتی و مورالی در مقاله ای تحت عنوان امتیاز متوازن برای کارت امتیازی متعادل ارائه گردید.

¨

1- عملکرد مورد انتظار:

 

TP=A1(B1C1+B2C2+B3C3)+A2(B4C4+B5C5+B6C6+)+A3(B7C7 +B8C8+)+A4(B9C9+B10C10+B11C11+B12C12+B13C13 )

¨

2- عملکرد واقعی:

 

AP=A1(B1C′1+B2C′2+B3C′3)+A2(B4C′4+B5C′5+B6C′6)+A3(B7C′7 +B8C′8)+A4(B9C′9+B10C′10+B11C′11+B12C′12+B13C′13)

اسلاید 4 :

ادامه-استفاده از مدل ریاضی:

 

عملکرد مورد انتظار:

TP=.4((.5* .552)+(.333* .495)+(.166* .487)) + .3((.333* .515)+(.333* .234)+(.333* .524))+ .2((.5* .5) +(.5* .5))+.1((.266* .512)+(.2* .628)+(.333* .543)+(.133* .516)+(.066* .5))= .49

 

عملکرد واقعی:

AP=.4((.5* .448)+(.333* .505)+(.166* .513)) + .3((.333* .485)+(.333* .766)+(.333* .476)+.2((.5* .5)+(.5* .5))+.1((.266* .488)+(.2* .372)+(.333* .457)+(.133* .484)+(.066* .5))= .51

 

¨

اسلاید 5 :

نتیجه گیری

 بیمارستان و یا واحدهای بیمارستانی با استفاده از نتایج بدست آمده این مدل به راحتی به وضعیت فعلی خود پی برده و به صورت کمی در می یابند که قوتها و ضعفهای آنها در کدام یک از منظرها بوده و به تقویت و یا تضعیف آنها می پردازند. با استفاده از این مدل می توان تمرکز بیشتری بر روی شاخصهای ناملموس داشت یعنی علاوه بر شاخصهای مالی ،شاخصهای مشتری و فرآیندهای داخلی و رشد و توسعه را نیز در نظر گرفت و به صورت کمی به این شاخصها پرداخت که متاسفانه در اکثر بیمارستانها کمتر این اتفاق رخ داده است. از جمله مزیتهای این روش سهولت در استفاده از آن است ، مدیران بیمارستانی می توانند با استفاده از این روش به ارزیابی ماهیانه و یا حتی هفتگی بیمارستان ، واحد و یا حتی به ارزیابی فرد بپردازند.

اسلاید 6 :

ادامه- نتیجه گیری

این روش علاوه بر بخشهای تولیدی در بخشهای دولتی و خدماتی نیز کاربردهای فراوانی دارد. به امید اینکه همچون برخی از بیمارستانهای پیشرفته دنیا مانند بیمارستان کودکان دوک واقع در ایالت کالیفرنیا و یا بیمارستانهای مونت فیور در نیویورک و یا سیستمهای بهداشتی درمانی مریم مقدس ،که با استفاده از روش BSC سودآوری بسیاری داشته اند ما هم بتوانیم از این روش نه تنها برای ارزیابی بلکه برای پیاده سازی استراتژی استفاده کنیم. در مدل ارائه شده و در استفاده از تئوری ارجحیت خبره های بیمارستانی نقش بسیار مهمی در وزن دهی به شاخصها را دارند و با امتیازات خبرگان است که این مدل قابلیت ارزیابی سریع و ارائه عملکرد واقعی و مورد انتظار بیمارستان را دارد.

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید