بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

Grounded Theory

 • گلاسر واستراوس(Glaser & Strauss ) برای نخستین بار ، رویکرد مفهوم سازی تئوری بنیادی (grounded theory ) را به جامعه علمی معرفی کردند.
 • هدف این استراتژی پررنگ کردن رویکرد استقرائی در پژوهش است.
 • این روش یکی از استراتژی های محوری در پژوهش های کیفی است.

اسلاید 2 :

 • از آنجائیکه پژوهش از نوع کیفی است مسئله نمی تواند در قالب متغیرهای مستقل و وابسته بیان شود و تنها سوُال اصلی پژوهش مطرح می شود.
 • این استراتژی در پی ایجاد تئوری از طریق داده های جمع آوری شده است، نه از طریق بررسی ادبیات پژوهش و سپس آزمون تئوری تدوین شده .
 • در این روش مطالعه یک پدیده اجازه می دهد در گذر گردآوری و تحلیل داده ها ، تئوری حاکم بر رفتار آن پدیده آشکار شود.

اسلاید 3 :

روش معمول تئوری پردازی

در این روش پس از بررسی ادبیات پژوهش ، چارچوب مفهومی تدوین شده و سپس با استفاده از ابزارهایی(پرسشنامه ، مصاحبه ، مشاهده ...) مدل یا تئوری اولیه مورد آزمون قرار می گیرد.

اسلاید 4 :

روش استقرائی تئوری پردازی(تئوری بنیادی)

در این روش مدل به طور مستقیم از بطن داده ها استخراج می شود و از بررسی ادبیات پژوهش ظهور نمی کند.

اسلاید 5 :

ارزیابی کیفیت تئوری حاصل از روش مفهوم سازی بنیادی

ترنر (Turner) جهت ارزیابی کیفیت تئوری بنیادی دو معیار را پیشنهاد می کند:

 • آیا مبانی تئوریکش با رویداد اجتماعی توصیفگر آن به طور تنگاتنگ تناسب دارد.
 • آیا برای افرادی که آشنایی محدودی با پدیده اجتماعی تحت بررسی دارند قابل درک ، روشنگرانه و صحیح به نظر می رسد.

اسلاید 6 :

گامهای عملی تئوری پردازی به روش تئوری بنیادی

گام 1 - ابتدا سوال پژوهش مطرح می شود

مناسبترین شکل“مدیریت طراحی“ نظام اطلاعاتی در شرکت آلفا چیست ؟

گام 2 - برای پاسخ به سوال پژوهش داده های اطلاعاتی گردآوری و تحلیل می شوند.

داده ها از منابع اطلاعاتی مختلف مانند  ، مصاحبه و بررسی اسناد و مدارک به دست می آید ونمونه گیری به صورت تئوریک ونه به صورت آماری انجام می شود.

نمونه ها :معاون تولید(x) ،معاون بازاریابی(y) ،معاون امور مالی(z)

اسلاید 7 :

گام 3 ) فرایند کدگذاری (coding process): شکلی از تحلیل محتواست که در پی یافتن و مفهوم سازی موضوعات قابل بحثی است که در میان انبوه داده های اطلاعاتی وجود دارند ، در واقع عبارات کوتاه توصیف کننده تک تک عبارات و کلمات "کد" نامیده می شود.

کد گذاری به دو شیوه انجام می شود:

 • الف)کدگذاری تفضیلی جدول1
 • ب)کد گذاری نکات کلیدی جدول2

اسلاید 8 :

گام 5 ) شکل گیری مقوله ها (categories): از طریق مقایسه هر مفهوم با مفاهیم دیگر و یافتن محورهای مشترک میان آنها مقوله ها شکل می گیرد.

گلاسر و استراوس این شیوه مقایسه مستمر مفاهیم با یکدیگر را شیوه تطبیقی مستمر (Constant Comparative Method) نامیدند.

اسلاید 9 :

گام 6 : شکل گیری تئوری : تئوری نهایی از پیوند دادن مقوله ها و بررسی پیوندهای بین مفاهیم شکل می گیرد.

اسلاید 10 :

 • تئوری بنیادی مدیریت طراحی نظام های اطلاعاتی شرکت آلفا به شرح زیر خلاصه می شود:
 • (مدیریت طراحی، مجموعه ای از فرایندهایی است که به صورت جمعی نوعی سازوکار کنترلی برای کمک به عملیات اثربخش سیستم های رایانه ای شکل می دهند)
 • همچنین اگر مزایای مدیریت طراحی شناخته نشود مفید بودنش مورد تردید قرار می گیرد و از حمایت پرسنل فنی و بازرگانی برخوردار نخواهد شد. انتخاب ابزار مناسب در مدیریت طراحی نیز حائز اهمیت است.یک سیستم مدیریت طراحی پیشرفته در شناسایی این نکته که عناصر در چه جاها وچگونه با هم در تعامل باشند و روابط بین آنها چگونه باشد کمک خواهد کرد.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید