بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تعریف سازمان :

    یک سیستم اجتماعی است که در آن گروهـــی از افراد برای رسیدن به اهداف مشترک و از پیش تعیین شده آگــاهـانــه و بطور منظم مشارکت میکنند ، لازم بذکر است که سازمان زمانی تشکیل میشود که رسیدن به هدف از عهده یک نفر بر نمی آید .

تعریف شغل :

    عبارتست از وظایف از پیش تعیین شده که توســـط واحـد ستادی منابع انسانی ارزیابی و سطح حقوق خاصی برای آن در نظر گرفته می شود .

طراحی شغل :

     عبارتست از تعیین و در کنار هم قرار دادن وظایفی که بصورت یک واحــد کاری میتواند توسـط فــردی با مهارتـهای خاصی انجـــام گیرد و پاسخگوی بخشی از نیازهای سازمان باشد .

اسلاید 2 :

شیوه های طراحی شغل :

1- روش مهندسی صنایع :

تحت عنوان روش مدیریت علمی ازآن یاد شده است .

2- روش ارگونومیک     : (Ergo omic)

مسائل زیست شناسی و روان شناسی نیز در آن لحاظ شده است .

3- روش سیستمی

4- روش انگیزشی قابل انعطاف

تعریف J.A. :

1) به زبان ساده  ”جمع آوری اطلاعات لازم در مورد یک شغل“

اسلاید 3 :

2) J.A.  فراینـــدی است کـه از طــریق آن ماهیت و ویـژگیهـای هریک از مشاغل در سازمان بررسی می شود و در مورد آنها

    اطلاعات کافی جمع آوری و گزارش می شود .

بـا J.A. معـلوم میشود کــه هـر شغــل چـه وظایفــی را شــامــل

میشـود و برای احراز آن چـه مهـارتهایی و توانــایی لازم است .

مراحل تجزیه و تحلیل شغل :

1- بررسی کلی سازمان بمنظور مطابقت مشاغل با اهداف کلی سازمان

2- تعیین اینکه اطلاعات بدست آمده از J.A. چگونه استفاده خواهد شد

3- انتخاب نمـونه هایی از مشاغـل بـرای مطالعـه و تجـزیه و تحلیل آن

4- کسب اطلاعات لازم با استفاده از روشهای مختلف

5- تنظیم J.D.

 

اسلاید 4 :

6- تنظیم J.S.

7- طراحی شغل با استفاده از اطلاعاتی که در شش مرحله قبل

   بدست آمده است

8- ارزیابی طــراحی شغــل و انجـــام دادن اصلاحات لازم در صـــورت نیــاز

روشهای تجزیه و تحلیل شغل :

1- روش مشاهده مستقیم (Direct Observatio )    

  ســاده ترین روش است و بیشتـر در مـورد مشــاغــل خیلی و

 تکراری قابل استفاده می باشد .

2- روش عملکردی (Job Performa ce)          

مستقیما در شغل دخالت میکند و تجربه و اطلاعات کسب میکند. 

اسلاید 5 :

3- روش مصاحبه (I terview Method)            

تحلیل گر با کسانی که در آن شغـل توانمند هستند ارتباط برقرار

میکند و با روش مصاحبه باز یا بسته صورت میگیرد .

4- روش وقايع حساس (Critical I cide t)           

این روش بــا روش مصـــاحبه ای با هــم صـورت میگردد و از

شاغلین یک شغــل خـواسته می شــود کـه وظایف مهم و وقــایع

حساس شغلشان را ثبت کنند و ارائه دهند .

5- روش پرسشنامه ای (Questio aire Method) 

این نوع پرسشنامه جنبه رفتاری شغل را تجزیه و تحلیل مینماید

و شامل 194 سوال عینی وقضایی میباشد .

هیچکدام از روشهای فوق بر دیگری ارجحیت ندارد .

 

اسلاید 6 :

تجزیه و تحلیل مشاغل مدیریتی و سرپرستی

تجــزیه و تحلیل مشاغـل مدیریتی و سرپرستی بــر خلاف مشاغل اجرایی

از دشواریهای خاصی برخوردار است و دلیل آن عبارتست از :

1- مدیران تمایل به تنظیم محتوای شغـــل و شیــــوه مدیریت خــود ندارند

2- بررسـی عملکــرد و وظایف مــدیر در طــول یک هفته یا روز کاری

سخت و در بعضی موارد غیر ممکن است

 - بعلت دشواریهای ذکر شده تجزیه و تحلیل مشاغل مدیریتی در سطــح

مدیران استراتژیک تقریبا غیر ممکن است ولـی در مـورد مدیــران رده

پائین تر در روش وجود دارد که عبارتند از :

1- پرسشنامه توصیف پست مدیریت (MPDQ) که شامـل 197 سوال

میباشد و با نگرش رفتـــاری بمنظــور تـوصیف ، مقایسه ، طبقه بندی و ارزیابی شغل مدیران طراحی شده است .

 

اسلاید 7 :

2- پرسشنامه توصیف پست سرپرستی (STDQ) که 100 نـــوع فعالیت سرپرست را در 7 حوزه ی کار با زیــر دست ، سازمانـدهی کــار زیر دست ، برنــامه ریزی کــار، حفــظ ضــوابط کیفیت و کارایی ، ایمنی و نظافت محل کار، نگهداری ماشین آلات ، تنظیم و جمع آوری گزارشات مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد .

 تنظیم J.D.

   وظایف ، مسئولیتها و شرایط کلی کـار بطـور خلاصــه درج میشـود بنابراین

 J.D.    یعنی دریابیم کـــه متخصص شغل چــــه وظایفی را چگونه و در چــه شرایطی انجام دهـد و فـــرم استانـــداری بــــرای آن وجــود ندارد بلـکه هــر سازمان بر حسب نیاز و نوع ساختار سازمانی می تواند فرم خاصی را برای خود طراحی و به کار ببندد . 

اسلاید 8 :

 تنظیم J.S.

حداقل شرایطی شاغل باید دارا باشد تا بتواند با موفقیت از عهده آن شغل

 برآید . بنابراین قدم بعد از شرح شغل تعیین خصوصیات ، تجربیات و

مهارتهایی است که متصدی شغل باید دارا باشد .

رابطهJ.A.&J.S. & J.D.

اسلاید 9 :

کاربردهای تجزیه و تحلیل شغل :

Ma -Power Pla i gبرنامه ریزی نیروی 

                    انسانی

I dustrial Relatio روابط صنعتی          

 

Staffi gاستخـدام                                    

 

Selectio /Placeme tگزینش / انتصاب  

 

Wage & Salary     تعیین حقـوق و دستمزد

 

Researchپژوهش و تحقیق                       

 

Employme t Regulatio مقررات     

                 استخدامی  

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید