بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

1- سه نیروی متعامل: توسعه فعالیت‌های علمی و انقلاب درفناوری(با تأکیدبرIT)و جهانی شدن اقتصاد و گسترش سریع موافقت‌نامه‌های تجاری و تحول در مفاهیم دانش موجب ایجاد فاز جدیدی از توسعه شده که آن را ” اقتصاد دانش “ می‌نامند که سیستم‌های اقتصادی واقع در این فاز توسعه را ” اقتصاد مبتنی بردانش“ می‌گویند.این تحول اساسی در اقتصاد جهانی موجب:

 • تغییر در ماهیت رقابت هم در داخل و هم در خارج از کشور و هم در بین کشورها
 • نظم جدیدی درحال شکل گرفتن است که پایه‌های آن بردانش متکی است
 • ایجاد دانش جدید و بهره برداری مناسب از آن بعنوان نوآوریهای تکنولوژیک شرط حیات سیستم‌های اقتصادی اجتماعی است.
 • کشورهای درحال توسعه من‌جمله ایران و اقتصاد ایران با چالش روبرو است.

 

اسلاید 2 :

 • نقش بخش خصوصی در GDPحدود 15 درصد است.
 • مبتنی بر منابع اولیه نفت،گاز ومواد معدنی و زیرزمینی است )حدود 85 درصد صادرات تجاری ایران نفت و گاز است(
 • برنامههای اقتصادی بطور تدریجی به سمت نیازهای بازار و توسعه بخش خصوصی حرکت کرده و دولت متعهد به آزادسازی تجاری و متنوع نمودن اقتصاد شده است.

اسلاید 3 :

 • در این رابطه چند اقدام اصلاحی انجام گرفته است:

اصلاح قانون سرمایهگذاری مستقیم خارجی با هدف سادهسازی ورود جریان خارجی  و انتقال فناوری

آزادسازی و اصلاح سیستم نرخ ارز بمنظور شفاف نمودن بودجههای دولتی و یارانهها

اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم شامل کاهش هزینههای مالیاتی شرکتها و درآمد اشخاص

اصلاح سیستم بانکی از طریق ایجاد نهادهای اعتباری غیربانکی و یا ایجاد بانکهای خصوصی

اسلاید 4 :

 • اگر چه فرآیند اصلاحات کند بوده است لیکن پیشرفت در ارتقاء شاخص‌های عمومی اقتصاد کلان مشهود است.(درآمد سرانه ناخالص داخلی ایران دردهه گذشته بطور سالانه 2 درصد رشد داشته است)
 • اگر چه اقتصاد ایران مبتنی بر منابع اولیه استوار است لیکن بخش صنعتی نسبتاً توانمندی در ایران شکل گرفته است.(سهم بخش صنعت در GDP رو به افزایشاست)

اسلاید 5 :

 • یکی از چالش‌های ایران اشتغال نیروی کاراست تا 5 سال آینده برآورد می‌شود هرساله 000/800 نفر جدید متقاضی شغل به بازار کار وارد می‌شوند.(براساس برآورد بانک جهانی، جهت دسترسی به نرخ رشد بیکاری زیر 10 درصد تا سال 2010 باید رشد تولید، ناخالص داخلی سالانه به عدد 8 درصد برسد)

اسلاید 6 :

1- دولت: دولت نقش مهمي در هماهنگي همه فاكتورها و بازيگران ايفا مي‌نمايد تا كشور در فعاليتهاي علمي و تكنولوژيكي كارآتر، پوياتر، رقابت‌پذيرتر و همه فعاليتها مرتبط با رشد اقتصادي گردد، دولت سياستهايي را باجراء در مي‌آورد تا دانش توليد و توزيع شود.

سياستهاي نوآوري دولت در سه دسته تقسيم مي‌شود:

 • سياستهاي توليد نوآوري (عرضه)
 • سياستهاي تقاضا
 • سياستهاي اشاعه بر حسب خلق، اشاعه و كاربرد علم

اسلاید 7 :

 • سياستهاي عرضه نوآوري بوسيله فعاليتهاي دولت تعريف و مشخص مي‌شود بطوريكه بايد منابع از قبيل نيروي انساني متخصص و تأمين منابع اطلاعات نوآوري را تأمين و تسهيل نمايد تا بنگاه در بستر مناسب فعاليت كند.
 • سياستهاي تقاضاي نوآوري به آن دسته از سياستها اطلاق مي‌گردد كه مستقيماً بر روي بنگاه و مصرف‌كننده نهايي دانش تأثير مي‌گذارد تا دانش توليد شده بكار گرفته شود.
 • سياستهاي اشاعه نوآوري به سياستهايي اطلاق مي‌گردد كه هم بر طرف عرضه و هم بر طرف تقاضاي نوآوري تأثير مي‌گذارد.

اسلاید 8 :

   فعاليتهاي نوآورانه هر كشوري بستگي تام به زيرساختهاي تكنولوژيك  آن دارد. ويژگيهاي ”زيرساخت تكنولوژيكي“ عمدتاً غيرقابل لمس بودن، ”همبستگي بيشتر داشتن“، “تنوع بيشتر“ و ”ساختار ارائه سرويس مشخص و تخصصي دادن“ را دارد.

 • زيرساخت تكنولوژيك در مفهوم NIS شامل: سيستم آموزشي، تحقيقات دانشگاهي، مؤسسات تحقيقات عمومي، سيستم اختراع و سيستم انتشار اطلاعات مي‌شود.
 • ”سيستم آموزشي“ بعنوان زيرساخت مرسوم تلقي مي‌‌شود. سيستم انتشار اطلاعات و سيستم مالكيت صنعتي بعنوان زيرساخت اساسي تلقي مي‌شود و تحقيقات دانشگاهي و مؤسسات تحقيقات عمومي بعنوان زيرساخت پيشرفته بحساب مي‌آيند.

اسلاید 9 :

سيستم ارتباطي (Bridging) قسمت مهم NIS بشمار مي‌رود.

فهم ارتباط فيمابين بازيگران اصلي درگير با نوآوري در سطح ملي كليد اصلي براي اصلاح عملكرد نوآوري محسوب مي‌گردد.

عملكرد نوآوري در سطح كشور كاملاً به ارتباط مناسب فيمابين بازيگران از قبيل دانشگاهها، مؤسسات R&D و بنگاههاي خصوصي بعنوان يك سيستم تعاوني توليد و كاربرد دانش دارد.

اسلاید 10 :

اين محيط عناصر متعددي از قبيل سيستم مالي، فرهنگ سازماني، روابط كار، فرهنگ مذهبي، آداب و رسوم اجتماعي و غيره دارد.

سيستم ملي نوآوري يك كشور با نهادينه شدن فضاها و محيط‌هاي فوق تعريف مي‌شود. بطور مستقيم و غيرمستقيم اين محيطها بر روابط فيمابين بازيگران و نحوه جريان اطلاعات فني و بر بنگاههاي نوآور تأثير مي‌گذارد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید