بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 سيستم هاي كنترل موجودي

سيستم دسته بنديABC

مدلهاي EOQ

اسلاید 2 :

تقاضا

درخواست برای مواد اوليه، محصول نيمه ساخته، و يا هر نوع موجودی ديگر است.

(هدف از بوجود آمدن موجودي. پاسخ گويي به تقاضاي مشتري است.)

تقاضا ميتواند:

  داخلي (داخل سازمان) و يا خارجي (بيرون از سازمان) باشد.

  مستقل Independent) )و يا  وابسته Dependent) ) باشد.

 

اسلاید 3 :

انواع تقاضا

تقاضاي وابسته: مواد يا قطعاتي كه در توليد يك محصول نهايي نقش دارند.   (معمولا داخلي)

تقاضاي مستقل:محصول نهايي يا مواد و کالايي كه در عمليات يا فرآيندهاي ديگر به كار نميروند.    (معمولا خارجي)

اسلاید 4 :

كنترل موجودي
Inventory Control) )

ساختاري كه سطح موجودي را بر اساس محاسبه ميزان سفارش، سطح تجديد سفارشات و زمان سفارش كنترل مي كند.

ميزان سفارش

زمان سفارش ( سطح تجديد سفارش)

اسلاید 5 :

كنترل موجودي (سيستمهای سفارش دهي)

سيستم  نقطه سفارش، پيوسته، با مقادير سفارش ثابت

سيستم دوره ای، با فاصله زماني ثابت

اسلاید 6 :

سيستم نقطه سفارش (پيوسته)

کنترل موجودی مستمر است

هنگامي كه سطح موجودي بهمقدار خاصي كاهش مي يابد (نقطه سفارش Reorder Point)، سفارش گذاری انجام مي شود

سفارش هموارهمقادير ثابتدارد

ولي در سيستم هاي دوره اي مقدار متغيري از سفارشات طي دوره هاي ثابت عرضه مي شود.

اسلاید 7 :

سيستم دوره سفارش (پريوديک)

کنترل موجودی در بازه های زماني ثابت است.

مقدار متغيري از سفارشات طي دوره هاي ثابتدرخواست مي شود.

  (هدف رساندن موجودی به سطح خاص در دوره های ثابت است)

اسلاید 8 :

سيستم رده بنديABC

  • يکی از کاربردهای تحليل پارتو در صنعت است. (قانون 80 – 20 )
  • روشي براي رده بندي موجوديها بر اساس ارزش دلاري آنها (Dollar Value) مي باشد.

 (حجم کمي از موجوديها دارای بيشترين ارزش و حجم زيادی از آنها دارای ارزش کمي هستند)

  • هر چه رده ي يك جنس بالاتر باشد بايد كنترل شديدتري بر آن اعمال شود.

اسلاید 9 :

مدل حجم سفارش اقتصادی EOQ

مقدار ثابت سفارش كه بر اساس حداقل هزينه هاي نگهداري، هزينه هاي سفارشات، و هزينه هاي كمبود معين مي شود.

اين مقدار ثابت به نام اقتصادي ترين حجم سفارش

(Economic Order Quantity) يا EOQناميد ميشود.

اسلاید 10 :

مدل پايه EOQ

وظيفه ي اصلي اين مدل تعيين حجم بهينه ي سفارشات است كه با آن بتوان مجموع هزينه هاي موجوديها (نگهداري و سفارش گذاري) را به حداقل رساند.

مفروضات:

1) مقدار تقاضا معلوم بوده و در طول زمان تغيير چنداني نمي كند.

2) كمبود كالا در انبار مجاز نيست.

3) زمان دريافت كالا( صرف نظر از مقدارسفارش ) ثابت است.

4) تمام كالاي سفارش شده يكجا ميرسند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید