بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

 کنترل موجودی

موجودی : اجناس ، مصالح ، مواد و قطعاتی که در امر تولید و فروش

و اداره کردن صنعت مورد استفاده قرار می گیرد.

ü اهمیت موجودی ها

موجودی ها از جمله دارائی هایی هستند که نیازمند توجه دقیق

مدیریت واحد های تجاری ـ تولیدی می باشند.

اسلاید 2 :

دو ویژگی مهم موجودی ها :

1- مقدار زیادی ازمنابع واحد تجاری ـ تولیدی در موجودی ها نهفته است. مطالعه و بررسی روی تراز نامه شرکت ها نشان می دهد که حدود 15- 35 درصد از سرمایه شرکت ها را موجودی ها تشکیل می دهند.  همچنین نشان می دهـد که حدود  17- 24 درصد از ارزش موجودی ها به عـنوان هزینه نگه داری متحمل می شـود و نسبت های موجودی به  فروش در حدود 12- 20 درصد و نسبت موجودی به کل دارایی 16- 30 درصد است.

2- گردش موجودی ها که برخلاف دارایی های غیر مجاز ( که خلاف 

    مدتی بیشتر از یک سال به پول نقد تبدیل می شوند) بطور مداوم

    مصرف و بعذا ً جایگزین می گردند.

اسلاید 3 :

 دلایل نگه داری موجودی ها :

1- جلوگیری از بروز وقفه در عملیات تولید

2- جلوگیری از ایجاد نوسانات هنگام مواجه شدن با تقاضای    نامنظم

3- جلوگیری از تحویل ندادن بموقع محصولات

4- حذف عواملی که به نارضایتی منجر می گردد.

5- امکان ایجاد فرصت برای مدیران در جهت برنامه ریزی های مستقل از یکدیگر

6- جلوگیری از ایجاد گلوگاه در امر تولید

اسلاید 4 :

 مزایای موجودی ها

1- عامل مهمی در افزایش سود در صورت نگه داری آن در حد مطلوب است.

2- موجب جداسازی عملیات مختلف از هم می گردد.

3- دست مدیران را برای برنامه ریزی های مستقل باز می گذارد.

4- برای مواقع وجود تقاضاهای متغییر و فصلی نقش ضربه گیر را ایفا می کند.

اسلاید 5 :

 طبقه بندی موجودی ها:

1- مواد اولیه

2- قطعات نیمه تمام (در جریان ساخت)

3- محصولات

4- ضایعات

5- قطعات و ابزار آلات

اسلاید 6 :

 انواع هزینه در کنترل موجودی :

1- هزینه خرید (قیمت مواد)             ارتباط مستقیم با مقدار خرید

2- هزینه نگه داری                         ارتباط مستقیم

3- هزینه سفارش                           معکوس

4- هزینه سرمایه                            مستقیم

5- هزینه کمبود                             معکوس

اسلاید 7 :

 فرمول تعیین مقادیر اقتصادی سفارش :

F  هزینه هر بار سفارش

K  نرخ هزینه سرمایه شرکت

S  میزان استفاده مواد در دوره معین

H  نرخ هزینه نگه داری هر واحد

T  نرخ مالیات

C  قیمت هر واحد

اسلاید 8 :

متوسط سرمایه گذاری

هزینه نگه داری

هزینه سرمایه

هزینه سفارش

هزینه خرید

اسلاید 9 :

رابطه مقادیر موجود با انواع هزینه (انبار و فروش)

    جهت کاهش هزینه های انبار داری صـرفه در آن خواهد بود که موجودی انبارها درحداقل ممکن نگه داری گردد. به عبارت دیگر به جای سفارش کالا در حجم زیاد و ذخـیره آن در انبار ، از نظر مخارج انبار داری بیشتر مقـرون به صرفه خواهد بود که سفارش کالا در حجم و مقادیرکم و تعداد سفارشات بیشتر باشد. درشکل های (الف) و (ب) حجم موجودی ها در یک دوره زمانی « t » با   دو روش مختلف سفارش نشان داده شده است. 

اسلاید 10 :

= متوسط موجودی (ب)

  • در حالت (ب) با توجه به کاهش حجم موجودی هزینه های انبار داری کاهش یافته و کمتر از حالت (الف) است ولی در مقابل به دلیل4بارعمل سفارش هزینه سفارشات بیش ازحالت (الف)است.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید