بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

كوششهاي برنامه ريزي شده يك سازمان جهت تسهيل يادگيري شايستگي‌هاي شغلي وسازماني كاركنان
نكات:
1- كوشش برنامه‌ريزي شده
2- تسهيل يادگيري
3- شايستگي شغلي وسازماني
شايستگي شامل:دانش،مهارت ونگرش Competency

اسلاید 2 :


يك رشته فعاليتهاي برنامه‌ريزي شده وسيستماتيك است كه توسط سازمان طراحي مي‌شود تا فرصتهاي يادگيري لازم براي كسب توانمنديهاي لازم جهت انجام وظايف فعلي وآينده شغلي وسازماني فراهم گردد.
ابعاد توسعه منابع انسانی:
آموزش
توسعه مسیر شغلی
توسعه مدیریت
توسعه سازمان

اسلاید 3 :


« واگذاري مسئوليت به پايين ترين سطوح سازمان بگونه‌اي که بتوان از دانايي، مهارت ،تجربه و انگيزه آنان براي پيشرفت اهداف سازمان مدد گرفت.»

اسلاید 4 :

توانمندسازي كارمندان و مديران(سرمايه انساني) (4،1، 5 و 21)
ورود به خدمت و استخدام (3،2و 7)
حقوق و مزايا (6، 7 و 8)
تامين اجتماعي (8، 9)
ساختار نظام اداري (10، 11، 12و22)
فناوري انجام وظايف،نوآوري و خلاقيت (15،12و 17)
قوانين و مقررات (13و 20)
نگرش راهبردي و سيستمي در نظام اداري (14)
مشاركت مردم (19)
تكريم ارباب رجوع (23و 18)
سلامت اداري (21و 24)
نظارت و كنترل نوآوري و خلاقيت (25و 26)

اسلاید 5 :

1- نهادينه سازي فرهنگ سازماني مبتني بر ارزش هاي اسلامي و كرامت انساني و ارج نهادن به سرمايه هاي انساني و اجتماعي.
4- دانش گرايي و شايسته سالاري مبتني بر اخلاق اسلامي در نصب و ارتقاي مديران .
5- ايجاد زمينه رشد معنوي منابع انساني و بهسازي و ارتقاي سطح دانش، تخصص و مهارتهاي آنان.
21- نهادينه سازي وجدان كاري، انضباط اجتماعي، فرهنگ خودكنترلي، امانت داري، صرفه جويي، ساده زيستي و حفظ بيت المال

اسلاید 6 :

1-استقرار دولت الكترونيك
2-عدالت استخدامي و نظام پرداخت
3- ساماندهي نيروي انساني
4- تمركز زدايي
5- افزايش بهره‌وري واستقرار نظام جامع مديريت عملكرد
6- سلامت اداري
7- اصلاح ساختارها و فرايندها
8- توانمند سازي و آموزش فرهنگي و تخصصي منابع انساني
9- تقويت مديريت وتوان كارشناسي كشور وارتقائ روحيه خود كنترلي در كارها
10-خدمات رساني به مردم وتكريم ارباب رجوع

اسلاید 7 :

مواد و تبصره هاي
مرتبط با توانمندسازي كارمندان باتاکيدبرکارکردهاي آموزش در قانون مديريت خدمات كشوري

اسلاید 8 :

فصل هفتم (استخدام )
بند «ب» ماده (46)
ماده 46 «كساني كه شرايط ورود به خدمت رسمي را كسب مي‌نمايند ... در صورت احراز شرايط ذيل از بدو خدمت جزء مستخدمان رسمي منظور خواهند شد:
الف) ...
ب) طي دوره‌هاي آموزشي و كسب امتياز لازم

اسلاید 9 :

فصل هفتم
ماده (49)
«تمديد قرارداد كارمندان پيماني منوط به تحقق شرايط ذيل است:
- ...
- ...
- ...
ارتقاء سطح علمي و تخصصي در زمينه شغل مورد تصدي»

اسلاید 10 :


انتصاب مديران منوط به طي دوره هاي آموزشي
آموزش و توسعه مديران با دو رويكرد:
موضوع محور
- سياست هاي اصل 44
چشم انداز و برنامه هاي توسعه
قانون مديريت خدمات كشوري
هدفمندكردن يارانه ها
آموزشهاي فرهنگي
شايستگي محور
شايستگي شغلي
شايستگي تخصصي- مديريتي

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید