بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

حوزۀ خدمات شركت‌هاي توزیع

خدمات اصلي

خدمات برقرساني به مصرف‌كنندگان نهايي برق

 روشنايي معابر

 امكان دسترسي به شبكه براي توليدكنندگان و بازرگانان برق

 خدمات پشتيباني

 پشتيباني از برقرساني

 شتيباني از توليد پراكنده و بازرگاني برق

اسلاید 2 :

تعهدات شركت‌هاي توزيع‌

 • تحويل نيروي برق بصورت فراگير، مطمئن، اقتصادي
 • تامين روشنايي معابر
 • رعايت كدها، استانداردها و دستورالعمل‌هاي لازم‌الاجرا
 • آمادگي براي شرايط اضطراري و بحراني
 • تامين امكان دسترسي توليدكنندگان و بازرگانان برق به شبكه توزيع نيروي برق
 • رسيدگي به شكايات
 • پاسخگويي به نهادهاي نظارتي
 • هماهنگي با ساير نهادهاي مديريت شهري و خدمات عمومي

اسلاید 3 :

ظرفيت‌هاي شركت‌هاي توزيع

 • ظرفيت‌هاي مرتبط با شبكه توزيع نيروي برق
 • ظرفيت‌هاي بنگاه‌داري
 • نيروي انساني
 • زنجيره تامين

اسلاید 4 :

كنترل‌های حاكميتی

 • هدف از كنترل‌هاي حاكميتي
 • تعهدات سپرده شده انجام شده است
 • تعهدات آينده برنامه‌ريزي شده است
 • ظرفيت اجراي تعهدات آينده، وجود دارد و يا طبق برنامه به شكل قابل اعتمادي به وجود خواهد آمد
 • سازوكارهاي كنترل حاكميتي
 • تنظيم مقررات ورود به بازار، دريافت مجوز و كنترل رقابت
 • تنظيم كارايي مالي
 • تنظيم كيفيت كالا و خدمات
 • تنظيم قواعد اتصال و دسترسي به شبكه
 • تنظيم مسايل ايمني، زيست‌محيطي و اجتماعي
 • تنظيم وظايف اصلي شركت توزيع
 • تنظيم و كنترل جامعيت و شفافيت اطلاعاتي
 • حل وفصل دعاوي بين شركت‌هاي توزيع و كاربران سيستم

اسلاید 5 :

ساختار حاكميت

 • زیر ساخت قانوني
 • اسناد هويتي نهاد تنظيم‌
 • توسعه ساختار نهاد تنظيم
 • ارتباطات نهاد تنظيم
 • منابع مالي نهاد تنظيم
 • مكانيزم پاسخگويي، مسووليت پذيري و استيناف نهاد تنظيم

اسلاید 6 :

شاخصهای سنجش عملکرد

.1 پذيرش متقاضيان خدمات برق

.2تامين برق فراگير به مشتريان

.3تامين برق مطمئن با استانداردهاي توافق شده

.4تامين روشنايي معابر با استانداردهاي توافق شده

.5برق به‌حساب نيامده

.6مديريت هزينه ها

.7رعايت ضوابط زيست‌محيطي

.8كيفيت تعامل با مشتريان

.9سطح آمادگي براي مديريت و مقابله با شرايط اضطراري

اسلاید 7 :

ارتباطات حاکمیت، شرکت توزیع و مصرف کننده

اسلاید 8 :


رویکرد به مدیریت شبکه توزیع و عملیات در حوزه توزیع
تسهیل کننده سازماندهی بخش توزیع و ایجاد رقابت (بازار خرده فروشی)

  کلیه عملیات سیم داری و مرتبط با آن توسط شرکت توزیع انجام می شود.

مادام که شرکت توزیع (سیم دار) اجازه بازرگانی برق دارد، هر مصرف کننده عادی مشترک توزیع نیز شناخته می شود. 

  هر خرده فروش (از جمله شرکت توزیع) براساس نرخ و منطق معین
هزینه های استفاده از شبکه و خدمات توزیع را پرداخت می کند.

  مشترک می تواند مستقیماً با شرکت توزیع (سیم دار) و یا از طریق شرکت خرده فروشی ارتباط برقرار کند.

اسلاید 9 :


رویکرد به مدیریت شبکه توزیع و عملیات در حوزه توزیع
تسهیل کننده سازماندهی بخش توزیع و ایجاد رقابت (بازار خرده فروشی)

  کلیه عملیات سیم داری و مرتبط با آن توسط شرکت توزیع انجام می شود.

مادام که شرکت توزیع (سیم دار) اجازه بازرگانی برق دارد، هر مصرف کننده عادی مشترک توزیع نیز شناخته می شود. 

  هر خرده فروش (از جمله شرکت توزیع) براساس نرخ و منطق معین
هزینه های استفاده از شبکه و خدمات توزیع را پرداخت می کند.

  مشترک می تواند مستقیماً با شرکت توزیع (سیم دار) و یا از طریق شرکت خرده فروشی ارتباط برقرار کند.

اسلاید 10 :

حاکمیت

   رابطه شرکت توزیع

       با مصرف کننده

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید