بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

سیستم عصبی انسان به دو بخش

1-سیستم عصبی مرکزی CNS(Central Nervous System)

2-سیستم عصبی محیط( Peripheral Nervous System) PNS

سیستم عصبی مرکزی خود شامل مغز وطناب نخاعی است و سیستم عصبی محیطی شامل اعصاب 12 گانه مغزی وتمامی ریشه هایی است که از نخاع منشا گرفته است.

سیسم عصبی به طور کلی دارای 3وظیفه اصلی است

حسی sensory کلیه تحریکات داخلی و خارجی بدن را شناسایی می کند.

هماهنگی ویکپارچگیintegration مسئول آنالیز کلیه اطلاعات وتحریکات وارده به بدن وتعیین واکنش مناسب در برابر انهاست.

حرکتیmotor مسئول تعیین واکنش مناسب در برابرتحریکات است.

اسلاید 2 :

سیستم عصبی محیطی خود به دو نوع                                                                سیستم عصبی سوماتیک (SNS) وسیستم عصبی اتونومیک(ANS)تقسیم میگردد.شاخه های سیستم عصبی سوماتیک در درون اعصاب مغزی ونخاعی قرار داشته و پوست وعضلات ارادی را عصب دهی میکند.وپاسخ های ارادی را منتقل می کند.

سیستم عصبی اتو نومیک شامل نورون ها و الیاف عصبی است که به عضلات صاف ٰعضله قلب و غددمترشحه به صورت غیر ارادی عصب دهی میکند. و به دو بخش سمپاتیک و پاراسمپاتیک تقسیم می شود.

پاسخ های سیستم سمپاتیک بدن را در برابر تنشها آ ماده میکند.(پاسخ ستیز وگریز) که این واکنش به مصرف انرژی همراه است.

پاسخ های پاراسمپاتیکی بر خلاف سمپاتیک باعث آرامش و حفظ انرژی شده وتعادل را بر قرار میکند.

اسلاید 3 :

کرانیوم  Cranium

سطح جمجمه یا کرانیوم به ترتیب از خارج به داخل توسط لایه های زیر پوشیده شده است.

پوست –بافت زیر جلد –گالیا آپونروز Galea aponeurotica))---پریوست

وقتی مند یبول (استخوان فک تحتانی) که تنها استخوان متحرک صورت است را از جمجمه جدا می کنیم.آنچه باقی می ماند کرانیوم نام دارد که شامل کاسه سر یا کالواریا با 8 قطعه استخوانی و استخوانهای ثابت صورت با 13 قطعه استخوانی می باشد.

استخوانهای کالواریا عبارتند از:

--یک استخوان فرونتال Frontal bone این استخوان در فرم دهی پیشانی ٰ حفره بینی ٰوسقف کاسه چشم شرکت دارد.

دو استخوان آهیانه Parietal boneاین دو استخوان در در عقب فرونتال قرار دارند و در فرم دهی سقف و طرفین جمجمه نقش دارند.

اسلاید 4 :

 • --یک استخوان پس سری Occipital bone این استخوان پشت و قسمتی از کف جمجمه را می سازد.
 • --دو استخوان گیجگاهی Temporal bone این استخوان در فرم دهی طرفین وکف جمجمه نقش دارد.
 • --یک استخوان شب پره Sphenoid bone این استخوان قسمتی از قاعده جمجمه ٰ طرفین جمجمه ٰقاعده وطرفین کاسه چشم را شکل می دهد.
 • --یک استخوان پرویزنی Ethmoid bone قسمتی از کف و دیواره های حفره بینی ٰ کف جمجمه و دیواره های کاسه چشم را تشکیل می دهد.

اسلاید 5 :

مغز Brain

مغز انسان 3 پوند وزن دارد . واز حدود 100 میلیارد سلول عصبی )نورون ) تشکیل شده است.که این نورونها با یکدیگر در ارتباط هستند.و کلیه اعمال فیزیکی و روانی انسان را تحت کنترل دارد.نورونها علاوه بر مغز در سایر قسمتهای سیستم عصبی نیز حضور دارند.و وظیفه انتقال پیام های عصبی را بر عهده دارند.

در برش مغزی 2 قسمت  شامل ماده سفید  White matter))و                                                                   ماده خاکستری(Gray matter)دیده می شود

ماده خاکستری عمد تآ از جسم سلولی نورون ها تشکیل شده است به عنوان مثال قشر مغز( Cerebral cortex) وعقده های قاعده ای(Basal ganglia) نمونه هایی از ماده خاکستری می باشد.

ماده سفید عمدتا از رشته های عصبی میلین دار ٰ عروق خونیٰ و بافت پشتیبان تشکیل شده است.و از لحاظ عملکرد خود به 3 نوع فیبر تقسیم می گردد.که هر یک از آ نها وظیفه خاصی دارند.

اسلاید 6 :

 • مننژ Meninges
 • مننژ یک پرده محافظتی است که مغز وطناب نخاعی را پوشانده است.و شامل 3 لایه است. به تر تیب و از خارج به داخل به شرح زیر می باشد.
 • 1--سخت شامه (Dura mater) این لایه از فیبرهای سفت بافت پیوندی تشکیل شده و در بین نیمکره های مغزی گسترش یافته و داس مغزی (Flax cerebri را می سازد.و در نیمکره های مخچه داس مخچه ای (Flax cerebella) را شکل می دهد.
 • قسمتی از سخت شامه که بین مخ ومخچه قرار دارد.چادرینه مخچه می نامند.( Tentorium cerebella
 • در مناطق خاصی از مغز سخت شامه جدا شده و کانالی را برای خون وریدی فراهم می کند که به این کانالها سینوسهای دورال می گویند. فضای بین استخوان وسخت شامه  فضای اپی دورال نام دارد.Epidural
 • 2-عنکبوتیه ( Arachnoid mater) لایه میانی مننژ که فاقد عروق خونی است.ولی به صورت پوششی عروق اصلی مغز را در بر گرفته . فضای بین

اسلاید 7 :

 • دورا و عنکبوتیه ٰ فضای ساب دورال Subdural) )نام دارد.
 • 3- نرم شامه (Pia mater) داخلی ترین لایه مننژ نام دارد که کاملا به مغز و نخاع چسبیده است.
 • بین عنکبوتیه و نرم شامه فضائی وجود دارد که به آن فضای تحت عنکبوتیه ( Sub arachnoid space) گویند .در این فضا ( Cerebrospinal Fluid)CSF
 • قرار دارد.
 • مغز شامل چندین بخش ( مخ ٰ مخچهٰ تالاموس ٰ هیپو تالاموسٰ ساقه مغز میباشد.

مخ Cerebrum

قشر یا کورتکس  مخ لایه ای عصبی است که سطح بیرونی مغز را تشکیل می دهد و حدود 2-4 cm ضخامت دارد.و دارای 10 میلیارد نرون است و وظیفه یکپارچه سازی و انسجام اطلاعات قسمت های مختلف مغز را بر عهده دارد.

بزرگترین قسمت مغز است. دو بخش عمده دارد . تلانسفال که نیمکره های مخ را می سازد.و دیانسفال که بخش مرکزی را تشکیل می دهد. مخ توسط یک شیار عمیق به نام شیار طولی  به دو نیمکره راست وچپ  و یک شیارعرضی مخ را از مخچه جدا می کند.

اسلاید 8 :

 • هر یک از نیمکره های مغز کنترل سمت مخالف بدن را بر عهده دارد.
 • نیمکره ها توسط 3 دسته رابط عصبی به یکدیگر متصل ومرتبط هستند.( جسم پینه ای -رابط قدامی –رابط خلفی)
 • شیارها مخ را به چند لب تقسیم بندی کرده اند .که شامل لب پیشانی- گیجگاهی- آهیانه –پس سری- اینسولا-لیمبیک
 • هر یک از لوب ها و ظیفه خاصی را بر عهده دارند.
 • فرونتال : فعالیت های فکری- تکم-وحرکتی
 • گیجگاهی :شنوائی و حافظه
 • آهیانه: فعالیت حسی مثل لمس دما درد و...
 • پس سری :بینائی

اسلاید 9 :

بطن های مغزی و مایع مغزی ونخاعی

Ventricles and Cerebrospinal fluid

در درون مغز کانالها و فضاهایی به نام بطن وجود دارد. بطن های مغزی 3 نوع میباشند.

بطن های طرفی راست وچپ : هر یک از بطن های راست وچپ در نیمکره های مغزی  و در طرفین خط وسط قرار دارند. و توسط سوراخ بین بطنی  مونرو(Monro) با بطن سوم در ارتباط هستند.

بطن سوم: حفره ای است که بین دو تالا موس چپ وراست قرار دارد.و توسط مجرائی بنام قنات مغزی  یا قنات سیلویوس با بطن چهارم در ارتباط است.

بطن چهارم : حفره ای است که در ساقه مغز و درست جلوی مخچه قرار دارد.

بطن ها توسط مایع مغزی نخاعی پر شده اند. شبکه کوروئید در تمام بطن های مغزی قرار دارد و CSFرا ترشح میکند .اما عمده CSF توسط شبکه کوروئید بطن های طرفی ساخته میشود.سپس از طریق سوراخ مونرو به درون بطن سوم تخلیه شده و از انجا از طریق کانال سیلویوس به درون بطن چهارم تخلیه می شود. و از طریق دو سوراخ جانبی لوشکا وماژندی در خط وسط از بطن چهارم خارج و وارد سیسترن بزرگ می شود.ودر نهایت در فضای تحت عنکبوتیه –مغز ونخاع را در بر می گیرد.و توسط زوائد عنکبوتیه جذب سینوسهای مغزی میشود. در شرایط طبیعی میزان ساخت و باز جذب CSF باید برابر باشد . تا فشار 10mmg  در وضعیت

اسلاید 10 :

 • افقی حفظ شود.
 • هر گونه انسداد در جریان CSF ویا افزایش ساخت می تواند باعث اعمال فشار به ساختارهای عصبی گردد.که به این وضعیت هیدرو سفالی گویند.در نوزادان به دلیل باز بودن فونتانلها جمجمه بیش از حد رشد خواهد کرد.
 • مخچه Cerebellum
 • مخچه بعد از مخ بزرگترین بخش مغز است.که در پشت بصل النخاع و قسمت تحتانی لوب اکسی پیتال قرار دارد.و توسط شیار عرضی از مخ جدا میشود.مخچه دو نیمکره راست وچپ دارد که هر یک فعالیت همان طرف را کنترل می کند.وظیفه اصلی مخچه حفظ تعادل و ایجادهماهنگی در عضلات اسکلتی است.
 • دیانسفال Diencephalon
 • در بین مغز میانی ومخ قرار دارد.و از هسته های خا کستری تشکیل شده و اطراف بطن سوم را فرا گرفته. و قسمت های مختلف دارد.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید