بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مقدمه

انسان و بسیاری از موجودات به شیوه های مختلف زباله تولید می کنند که تولید زباله بطور چشمگیری رو به افزایش است این افزایش و تولید موجب بحرانهایی در زمینه محیط زیست گردیده است که حیات موجودات کره زمین را بامشکلات جدی روبرو ساخته است . تولید آلاینده های مختلف زباله که هرروز برتعداد وتنوع آنها افزوده می شود سبب شده که ضمن خسارت به منابع اصلی ( آب ، خاک ، هوا ) با مقادیر زیاد مواد زاید به اشکال جامد ، نیمه جامد ، مایع و گاز مواجه شده ایم و این بدان معناست که بشر به دست خود عرصه زندگی را برخود و سایر موجودات تنگ نموده است.

اسلاید 2 :

افراد جامعه باید بدین باوربرسند که علاوه بر رعایت موازین بهداشت فردی ملزم به حفظ بهداشت محیط پیرامون خود نیز هستند زیرا درصورت عدم رعایت این موضوع سلامت آنها و سلامت سایر افراد جامعه در مخاطره خواهدافتاد یکی از موارد مهم در زمینه حفظ و ارتقای سلامت افراد و جامعه ،دفع زباله ومواد زاید به روش صحیح است که متأسفانه درخیلی از مناطق شهری و روستایی بدلیل روشهای نامطلوب جمع آوری زباله، محیط زندگی وسلامت افراد در معرض آلودگی وخطر قرار دارد.

اسلاید 3 :

انسان انواع مواد را با سختي از طبيعت بدست مي آورد و به آساني  آن را به زباله تبديل نموده وبه طبيعت باز مي گرداند در گذشته بسيار دور زباله ها در يك دوره تكويني ايجاد وتبديل مي شدند .اما امروز، ديگر امكان چنين چرخه اي وجود ندارد ، زيرا ميزان زباله ها بيش از آن است كه تجزيه و تبديل آنها در يك دوره زماني مناسب ممكن باشد .

اسلاید 4 :

تعریف زباله

بطور معمول به کلیه مواد زاید جامد (فسادپذیر و فسادناپذیر) گفته می شود که درمنازل ، مراکز تهیه وتوزیع وفروش موادغذایی ، مؤسسات صنعتی وتجاری وکشاورزی و بیمارستانها ومراکز درمانی تولید می شود.

خطرات بهداشتی زباله :عدم کنترل زباله های شهری وروستایی بعلت مواد آلوده کننده وفساد پذیر و نیز رطوبت وحرارت مناسب، پناهگاهی مناسب برای انواع حشرات و جوندگان موذی می باشد. همواره توده های زباله از عوامل اصلی ومولد بسیاری از بیماریهای مشترک بین انسان و حیوانات و سایر بیماریهای واگیر دار وغیرواگیردار بوده است .

اسلاید 5 :

کمیت پسماند تولیدی دریک اجتماع به عوامل مختلفی چون نوع جامعه ،سطح زندگی ،شرایط آب وهوایی ،فصول سال ،آداب ورسوم مردم ،نوع غذای مصرفی ،قیمت موادغذایی ومیزان دردسترس بودن آنها ،عادات اجتماعی ،نوع فعالیت های اقتصادی ،گستردگی وپراکندگی جمعیت ،اجرا یا عدم اجرای بازیافت پسماند وعوامل مختلف دیگر بستگی دارد.مردمی که درنواحی گرمسیرزندگی می کنند پسماندهای فسادپذیر بیشتری را تولید می کنند .

اسلاید 6 :

توجه به دوراهکار کاهش درمنبع تولیدوبازیافت درمبدا دریک اجتماع درمیزان پسماند تولیدی تأثیر بسزایی دارد .کاهش درمنبع تولید یکی از مهم ترین ایده های مدیریتی جهت کاهش پسماندتولیدی است.این ایده را می توان با طراحی وساخت مواد ووسایل با حداقل سمیت وحداقل حجم وحداکثر طول عمر اجرایی نمود.ازطرف دیگربازیافت درمبدا نیز یک راهکار مدیریتی مناسب جهت کاهش پسماند تولیدی است که درصورت انجام گرفتن بسیاری ازهزینه های مربوط به جابجایی وحمل ودفع پسماندهای غیرقابل بازیافت کاهش خواهد یافت.

اسلاید 7 :

جمع آوري و دفع زباله

مگس ها براي تخم ريزي به مواد در حال فساد و تجزيه جلب مي شوند . رشد تخم و لارو (كرمينه) مگس ها بستگي به ميزان مواد غذايي و درجه حرارت زباله ها دارد . در شرايط و درجه حرارت مناسب رشد تخم تا مرحله مگس بالغ در طول 7 تا 8 روز انجام مي گيرد. بنابراين   مد ت ماندن زباله در مرحله جمع آوري و حمل و نقل بايستي كمتر از اين مد ت باشد .مجهز كردن ظروف جمع آوري زباله – چه زباله دانهاي خانگي و چه جايگاههاي موقت زباله – به سرپوش و نيز بهداشتي كردن محل دفع زباله مي تواند تا حدود 90 درصد موجب جلوگيري از توليد مگس شود. همچنين انباشته كردن زباله ها در فضاي آزاد موقعيت مناسبي را براي تكثير مگس ها ايجاد مي كند .

در بسياري از موارد در زباله هاي شهري غذا ، آب و پناهگاه وجود دارد كه براي توليد مثل و ازدياد جمعيت موشها بسيار مناسب است .

اسلاید 8 :

تخليه مواد زايد جامد (زباله ها)  در محل هاي نامناسب ، بوسيله جريان آب هاي سطحي اعم از جويبارها ، رودخانه ها و آب هاي حاصل از بارندگي ، به نقاط مختلف منتقل شده و باعث انتشار آلودگي مي شود.

  • زباله هاي شهري در آخرين مرحله دفع به خاك يا آب منتقل مي شوند. مواد موجود در زباله ها در تبادل آب و هوا در خاك اختلال ايجاد مي كند.

اسلاید 9 :

  • بر اثر انباشته شدن زباله ها در فضاي آزاد و در فصلهاي گرم سال ، گازهايي (مانند 4 CH ، 2 SH، 2 CO و CO ) توليد مي شود كه اين گازها با وزش باد به فضاي شهرها وارد مي شوند.
  • شيوه جمع آوري ، حمل و نقل و دفع زباله از محل زندگي انسان بايد به طريقي باشد كه تأثير خطرات ناشي از آن در سلامت انسان به حداقل ممكن كاهش يابد.

اسلاید 10 :

انواع ظروف نگهداری پسماند

بطورکلی نوع وظرفیت کانتینر نگهداری پسماند به نوع سیستم جمع آوری ودفعات جمع آوری وفضای موردنیاز برای کانتینر بستگی دارد.

ساختمان های کوتاه ،روش جمع آوری دستی کنار پیاده رو:چون پسماند به روش دستی جابجا می شوند باید آنقدر سبک باشد که یک نفر بتواند آن را حمل کند .توصیه می شود حداکثر وزن کانتینر 18 تا 30 کیلوگرم باشد.(گالوانیزه یا پلاستیکی)

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید