دانلود فایل پاورپوینت حکومت غزنویان

PowerPoint قابل ویرایش
24 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت حکومت غزنویان توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت حکومت غزنویان قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

غَزنویان:

سلاطین غزنوى، سلسله شاهانى که پس از انقراض حکومت
سامانیان
ازسال ۳۵۱ هـ ق آغاز وبسال ۵۵۵ بدست غوریان
منقرض گردید.

اسلاید ۲ :

حکومت غزنویان بدو دوره تقسیم میشود:
دوره اول حکومت غزنویان ـ در اواخر عهد سامانیان بر اثر ۱-تسلط غلامان ترک نژاد در دستگاه دولتى
۲-بروز اختلاف در میان امرا ووزرا
۳-صغر سن شاهان وضعف وعدم تدبیر آنان
۴-فشارهاى پیاپى آل بویه بر خراسان
زمام اداره ممالک وسیع از دست اولیاى آن دولت بیرون رفت، چنانکه خراسان وماوراء النهر را مدتى دراز جنگ واختلاف وخونریزى ونفاق فرا گرفته، وحالتى پیش آمده بود که در این بیت فردوسى که خود ناظر بر همین اوضاع بود خلاصه میشود

اسلاید ۳ :

زمانه سراسر پر از جنگ بود به جویندگان بر جهان تنگ بود
وقت امراى دولت سامانى از حدود سال ۳۷۰ به بعد به سعایت وکشتن یکدیگر وعصیان بر پادشاهان میگذشت، واز آن جمله است وضعى که بر اثر سعایت امرا میان منصور بن نوح (۳۵۰ ـ ۳۶۶) والبتکین ازغلامان سامانیان که به مرتبه سپهسالارى خراسان رسیده بود پدید آمد، واو را ناگزیر کرد که با غلامان خود ودسته اى سپاه مجهز از خراسان بیرون رود، وحکومتى در خارج از قلمرو سلطنت سامانیان در شهر غزنه تشکیل دهد (۳۵۱ هـ ق)، لیکن هنوز چندى از استقرار او در آن دیار نگذشته بود که درگذشت، وجانشینان او تا حدود سال ۳۶۶ کارى از پیش نبردند.

اسلاید ۴ :

واز سال ۳۸۴ هم به درخواست منصور ابن نوح براى اطفاء طغیان آل سیمجور، وفائق بر خراسان تاخت وآنرا تصرف کرد، وسپهسالارى آنرا با لقب سیف الدوله براى پسر خود محمود گرفت، لیکن به پیروى از سیرت البتکین نسبت به امراى سامانى حق ناشناسى نکرد، واطاعت ظاهرى خود را همچنان محفوظ داشت، وبعد از فوت او (۳۸۷ هـ) محمود نیز که در سپهسالارى خراسان باقى مانده بود همچنان در ظاهر نسبت به امراى آل سامان راه اطاعت می سپرد تا در سال ۳۸۹ هـ به نحوى از اطاعت آنان بیرون آمد، ومقارن همین اوقات امراى آل افراسیاب حکومت سامانى را در ماوراء النهر بر انداختند، ومحمود رسماً خراسان وخوارزم را بر متصرفات خود افزود.

اسلاید ۵ :

محمود از پادشاهان بزرگ ایران ویکى از فاتحان مشهور تاریخ اسلامى واز مردانى است که در تاریخ ایران واسلام مقام بسیار بزرگى را حائز شده است. او بعد از آنکه برادر خود اسماعیل (۳۸۷ ـ ۳۸۸) را که به وصیت پدر جانشین او بود از امارت معزول کرد همه متصرفات غزنویان را در دست گرفت وبر اثر شجاعت وتدبیر به فتوحات پى در پى در ایران وهند توفیق یافت، چنانکه در سال ۴۲۱ که سال فوت او بود از حدود رى واصفهان تا خوارزم وولایت گجرات وسواحل عمان در هندوستان در تصرف او بود. او نخستین کسى است که از میان پادشاهان عنوان سلطنت بر وى نهاده شد، محمود مردى جنگجو ومدبر وبا سیاست ودر همان حال متعصب وسختگیر وعلاقمند به جمع مال بود.

اسلاید ۶ :

بعد از او پسرش محمد چند ماهى حکومت کرد، ولى مسعود که هنگام فوت پدر در عراق بود به خراسان لشکر کشید، وسران سپاه غزنوى محمد را اسیر کردند، وبر مسعود بجاى پدر سلام گفتند، واو تا سال ۴۳۲ سلطنت میراند، واگر چه مردى شجاع بود ولى شرابخوارگى وعیاشى وسوء تدبیر سلطنت او را از میان برد ومایه غلبه آل سلجوق بر ایران شد، ودوره اول غزنوى با شکست او از سلجوقیان در نزدیک حصار دندانقان مرو (۴۳۱)، وقتل او بدست غلامانش هنگام فرار از غزنین (۴۳۲) به پایان رسید. دربار غزنویان در این دوره مشحون بود بوجود شاعران بزرگ، زیرا دوره آنان از وجود کسانى برخوردار بود که در اواخر عهد سامانى تربیت شده ودرآغاز قرن پنجم شهرت یافته بودند مانند: فردوسى، عنصرى، فرخى وجز آنان.

اسلاید ۷ :

دوره دوم حکومت غزنویان ـ بعد از آخرین شکست سپاهیان غزنوى بسال ۴۳۱ نزدیک حصار دندانقان مرو که سخت ترین انهزام غزنویان از سلجوقیان بود، سلطان مسعود غزنوى به سرعت به جانب غزنین عقب رفت، وبه قول خود او که می گفت: «به مرو گرفتیم وهم به مرو از دست برفت» بعد از این شکست خراسان وخوارزم وگرگان ورى واصفهان از چنگ غزنویان برفت. سلطان مسعود هنگام عقب نشینى به غزنین نامه اى به ارسلان خان از ایلک خانیه ماوراءالنهر نوشت واز او مدد خواست، وبعد از رسیدن به غزنین نیز باردگیر این خواهش را تکرار کرد لیکن اثرى از یاورى خان مشهود نشد.

اسلاید ۸ :

وتکرار وقایع ناگوار مسعود را روز بروز نومیدتر میکرد تا سرانجام راه هندوستان پیش گرفت، وبنه واثقال وخزاین وکسان وبستگان را از غزنین بیرون برد، وفرزند خود امیر مودود را امارت بلخ داد، وبا خواجه احمد ابن محمد بن عبدالصمد وزیر بدان سوى فرستاد. بعد از حرکت از غزنین هنگامى که مسعود وسپاهیانش به نزدیک رباط ماریکله رسیدند غلامان ولشکریان برخزاین سلطان زدند، وآنرا غارت کردند، وامیر محمد را که همراه سلطان آورده بودند بامارت برداشتند، ومسعود را که در رباط ماریکله حصارى شد اسیر کردند، وبه قلعه کسرى بردند، ودر تاریخ یازدهم جمادى الاولى سال ۴۳۲ بکشتند.

اسلاید ۹ :

امیر مودود بعد از آگهى از واقعه مسعود به غزنین تاخت وکار بساخت، وبا محمد وفرزندان ولشکریان عاصى جنگید، وهمه مخالفان پدر را از میان برد. دوره دوم حکومت غزنوى به دینگونه آغاز شد، واز ۴۳۲ تا ۵۸۲ یا ۵۸۳ یعنى یکصد وپنجاه سال ادامه یافت. در این دوره از مودود تا تاج الدوله خسرو ملک سیزده پادشاه بر جاى محمود غزنوى تکیه زدند، که در میان آنان طغرل کافر نعمت (غاصب) یکى از غلامان غزنوى نیز بود، که عزالدوله عبدالرشید پادشاه غزنوى را در سال ۴۴۰ به قتل آورد، وتا ۴۴۴ به غصب حکومت راند. از دوره سلطنت مودود تا عهد پادشاهى ابراهیم بن مسعود مدتى میان سلجوقیان وغزنویان جنگ وستیز ادامه داشت تا سلطان ابراهیم وملک شاه صلح کردند بر اینکه هیچیک از جانبین قصد مملکت دیگرى نکند.

اسلاید ۱۰ :

شاهان غزنوى پس از شکست مسعود از سلاجقه تنها به افغانستان وسیستان وولایت سند اکتفا کردند، لیکن به تدریج دایره حکومت ایشان تنگ تر شد خاصه که سلاطین غورى در این میان قوت می گرفتند، وقلمرو حکومتشان گشایش می یافت، وحتى غزنین را نیز در اواخر عهد غزنویان یعنى در پایان عهد سلطنت خسرو شاه بن بهرامشاه (۵۴۷ ـ ۵۵۵) از دستِ آنان بیرون آوردند، وبنابر بعضى از اقوال پایتخت غزنویان بعد از این واقعه به لاهور انتقال یافت، تا آن شهر را نیز به سال ۵۸۳ غیاث الدین غورى بگرفت، وخسرو ملک آخرین پادشاه غزنوى را مقید ومحبوس کرد، وسپس او وهمه شاهزادگان غزنوى را از میان برد.

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 24 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد