دانلود فایل پاورپوینت خلاصه کتاب عکاسی هنر میان مایه

PowerPoint قابل ویرایش
67 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت خلاصه کتاب عکاسی هنر میان مایه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت خلاصه کتاب عکاسی هنر میان مایه قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

پژوهش بورديو درباره عكاسي بخشي از نظريه او درباره سرمايه فرهنگي است كه همراه سرمايه نمادين ، سرمايه اقتصادي و سرمايه اجتماعي ، پايگاه اجتماعي را مي سازند .
از نظر او مهمترين عامل در حفظ و تداوم پايگاه اجتماعي فرد ، انتقال سرمايه فرهنگي است .كه عمدتا با ابزار آموزش و پرورش و آموزش عالي به دست مي آيد كه البته طبقات حاكم نيز با اين ابزار به بازتوليد و تثبيت موقعيت خود در جامعه مي پردازند.

اسلاید 2 :

نظريه لايه بندي اجتماعي بورديو در ادامه نظريه ي وبر است .
از نظر بورديو افرادامروزه وجه تمايز خود را نه در عوامل اقتصادي و شغلي بلكه بر پايه سليقه هاي فرهنگي ، مصرف و گذران اوقات فراغت مي بينند 
هرچندروند همانندي سبكهاي زندگي به چشم مي خورد امادر نظريه بورديو ، تفاوتها وجود دارندو سرمايه فرهنگي ابزاري است نزد طبقات بالاي جامعه براي حفظ نابرابريهاي اقتصادي ، سياسي و اجنماعي.
 

اسلاید 3 :

هنر ميان مايه كه از هنر نخبگان جداست و متعلق به طبقه متوسط است كه مابيت نخبگان و عوام قرار مي گيرند .
نخستين نقد فرهنگ انبوه به مكتب فرانكفورت تعلق داشت كه معتقد بودند فرهنگ انبوه منحط است و برتري با هنرهاي زيبا و فرهنگ عالي است .
در نظريه بورديو ترجيحهاي فرهنگي بسته به پس زمينه ي طبقاتي است .

اسلاید 4 :

آيا عكاسي ماده خام جامعه شناسي مي تواند باشد؟وبر بر آن است كه ارزش و اهميت يك موضوع به منافع محقق بستگي دارد .
بورديو عنوان مي كند كه پيشرفتهاي چشمگير در علوم اجتماعي در سايه روش شناسي تلقي واقعيتهاي اجتماعي به مثابه ي شرايط حاكم به دست آمده اند .
او به شهود گرايي انتقاد مي كند و مي گويد كه جامعه شناسي به عنوان يك علم عيني تعريف مي شود و دليلش هم وجود روابط بيروني است كه ضروري و مستقل از خواستهاي فردي و شايد ناخود آگاهند( يعني با يك تامل ساده قابل درك نيستند) .

اسلاید 5 :

از آنجا كه سوژه ها معناي كل رفتارشان را به صورت آگاهانه و بي واسطه در اختيار ندارند و از آنجا كه كنشهايشان همواره معاني اي بيش از آنچه بدانند يا بخواهند را در بر مي گيرد ، بنابراين جامعه شناسي نمي تواندعلمي كاملا درون نگر باشد كه با روي آوردن به تجربه ي ذهني به سادگي به قطعيت مطلق برسد .
البته ذهنيت گرايي در كنار عينيت به كار مي رود چرا كه تجربه معناها بخشي از كل معناي تجربه است ، جامعه شناسي كمترين ترديد را نسبت به ذهنيت گرايي دارد و مفاهيم بينابيني و مفاهيمي چون از خود بيگانگي ، نگرش يا خلقيات مردم كه واسطه ميان امر عيني و امر ذهني هستند ، تكيه مي كند .

اسلاید 6 :

وظيفه اين جامعه شناسي ساخت نظامي از روابط است كه هم معناي عيني كنشهايي را كه با قواعد سنجش پذير مطابق هستند و هم پيوندهاي خاصي را كه بايد سوژه ها با شرايط عيني وجودشان و معناي عيني رفتارشان داشته باشند شامل مي شود ، يعني همان معنايي كه اين سوژه ها را درتملك خود مي گيرد زيرا ديگر از تملك آنها خارج شده است .
سه مقطع اين فرايند علمي : 1- تجربه زيسته بي واسطه كه 2- از راه ترجمانهايي شناخته مي شود كه به همان ميزان كه معناي عيني را آشكار مي كنند ، پنهانش نيز مي دارند و 3- به تحليل معاني عيني و شرايط اجتماعيي اشاره دارد كه وجود آن معاني را ممكن مي سازد . منظور همان تحليلي است كه نيازمند ايجاد رابطه ميان كنشگرها و معناي عيني كنشهايشان است .

اسلاید 7 :

آينده نگري طبقاتي چيزي نيست جز همين تجربه در متداول ترين معنايش كه بي درنگ مشخص مي كند كه آيا داشتن آرزو يا بلند پروازي معقول است يا نامعقول.
همه چيز به گونه اي پيش مي رود كه گويي سايه ي شرايط عيني همواره درون مرزهاي آگاهي راه مي يايد.
عكاسي بر خلاف فعاليتهاي شاق فرهنگي نه مستلزم فرهنگ روابط آكادميك است و نه نياز به كار آموزي ها ي خاص دارد .
هرچند توليد تصوير به خودكار بودن دوربين مربوط است اما ثبت تصوير بر اساس گزينش است كه در گزينش هم زيباشناسي و اخلاق دخيلند .
نيچه مي گويد : هنرمند سوژه هايش را خود برمي گزيند و اين همان شيوه ي تمجيد او از سوژه است.
چنين است كه هر گروه اجتماعي از ميان بينهايت عكسهايي كه به لحظ فني قابل ثبت هستند دامنه محدودي از سوژه ها و ژانرها و تركيب بندي را انتخاب مي كند.عكاسي با شكار صحنه ها آنها را آييني و جاودانه مي سازد .پيش پا افتاده ترين عكسها علاوه بر اهداف خاص عكاس ، بيانگر نظام آرايش ادراك ، تفكر و ارزش گذاري اي خواهد بود كه در بين تمامي اعضاي يك گروه مشترك است .

اسلاید 8 :

معنا و كاركردي كه به يك عكس اطلاق مي شود به سه چيز بستگي دارد: ساختار ، تمايز و بويژه به موقعيت آن گروه در ساختار جامعه
معنايي كه فرد خرده بورژوا از عكاسي دارد بيانگر دو چيز است : 1- رابطه ي خرده بورژوازي با فرهنگ يعني با طبقات بالاتر(بورژوازي) كه امتياز فعاليتهاي فرهنگي برتر را در اختيار دارند و 2- رابطه خرده بورژوازي با طبقات كارگري كه مي خواهندبه هر قيمتي شده خودشان را از كارگران متمايز كنند .

اسلاید 9 :

آلبوم عكسهاي خانوادگي همه را دور هم جمع مي كند ، آرامش را به خانه بر مي گرداند و باعث انسجام مي شود .
عكاسي به سرعت گسترش يافته است .
عكس گرفتن ، حفظ و نگاه كردن به آنها در 5 مورد به ارضاي صاحب عكس ختم مي شود : مقاومت در برابر گذشت زمان(جانشيني سحر آميز براي آنچه زمان تخريبش كرده ، جبران ناكاميهاي حافظه) ، برقراري ارتباط با ديگران و ابراز احساسات، خودشناسي(هنرمندي-اعتبارفني )، اعتبار اجتماعي (به دنبال مسافرتهاي پرهزينه) ،سرگرمي يا گريز از آشفتگي هاي ذهني روزمره .
روان شناس فقط به كشف اسباب رضايت و دلايل مي پردازد نه بررسي كاركردهاي اجتماعي اي كه در پس آن دلايل نهانند و تحققشان مايه هاي رضايت تعريف شده بيشتري را فراهم مي كند .عكاسي به سبب استفاده از معلول به جاي علت تابع قواعد اجتماعي بوده و پذيراي كاركردهاي اجتماعي است .

اسلاید 10 :

فعاليت عكاسي طبقه كارگر را تنها بر اساس محدوديتهاي مالي نبايد تحليل كرد بلكه براي شناخت كاركردي كه طبقه كارگر به عكاسي اطلاق مي كند بايد با ارتباط آنها با وضعيت طبقاتيشان آشنا شد .
تسليم شدن به فعاليتي ابتدايي و نداشتن اشتياق به مشقي جدي تر باعث دروني سازي محدوديتهايي مي شود كه ناشي از موانع اقتصادي و نيز آگاهي فرد از اين امر است كه شكل ديگري از مشق وجود دارد كه براي براي او ناممكن اما براي ديگران ممكن است .
كارگران در مي يابند كه چگونه علاقه خود به پيشرفته ترين و پرهزينه ترين وسايل را كنترل كرده و از خريد نامقدور آنها اجتناب كنند .
روان شناسي انگيزشي اين پرسش را همچنان بي جواب مي گذارد كه عكاسي با اينكه يك نياز اوليه و طبيعي را بر آورده نمي كند پس چرا اين همه همگاني و فراگير شده است ؟

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 67 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله جایگاه دیدن و فرایند بینایید در هنر عکاسی

word قابل ویرایش
114 صفحه
34700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
<p style="text-align: right;">جایگاه دیدن و فرایند بینایید در هنر عکاسی</p><p style="text-align: right;">پيشگفتار:<br />مطلبي كه به دنبال مي آيد، رساله نظري نگارنده است. اين تحقيق به بررسي نگاه، جايگاه ديدن و فرآيند بينايي در هنر عكاسي مي پردازد.<br />از گذشته تا كنون براي نگارند ...

دانلود مقاله جایگاه دیدن و فرایند بینایید در هنر عکاسی

word قابل ویرایش
114 صفحه
34700 تومان
جایگاه دیدن و فرایند بینایید در هنر عکاسیپيشگفتار:مطلبي كه به دنبال مي آيد، رساله نظري نگارنده است. اين تحقيق به بررسي نگاه، جايگاه ديدن و فرآيند بينايي در هنر عكاسي مي پردازد.از گذشته تا كنون براي نگارنده اين سوال مطرح بود كه عكاس به عنوان هنرمند چگونه جهان رودرروي خود را گزينش مي‌كند. اين دغدغه از ابتداي تح ...

مقاله در مورد هنر اسلامی - کتاب آرایی دوره صفویه

word قابل ویرایش
12 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته تاریخ
هنر اسلامی - کتاب آرایی دوره صفویهپیشینهدر فرهنگهای فارسی تعریف دقیقی از تذهیب وجود ندارد. در لغتنامه ها، تذهیب را زر گرفتن و طلا کاری دانسته اند. در دایره المعارفهای فارسی نیز تعریفهایی از تذهیب آمده است که به شیوه های تذهیب، در یک دوره‌ی خاص از تاریخ، تعلق دارد. به هر حال تذهیب را می توان مجموعه ای از نقشها ...

ماهیت نمایه انتهای کتاب

نمایه انتهای کتاب تعریف   نمایه انتهای کتاب سیاه های نظام یافته است از واژه ها و مفاهیم موضوعی، نام های اشخاص، عنوان کتاب ها و مدارک استناد شده، نام های جغرافیایی و دیگر مطالب مهم یک یا چند کتاب با ارجاع به صفحاتی که محل اطلاعات مورد نظرشان را نشان می دهند که معمولاً در پایان کتاب قرار میگیرد (نوروزی، ۱۳۸۰: ...

اهداف نمایه انتهای کتاب

اهداف نمایه انتهای کتاب تیمور خانی در رابطه با نمایه انتهای کتاب معتقد است: نمایه انتهای کتاب سبب می شود که هر کتابی به کتاب مرجع تبدیل گردد و با استفاده از آن، پژوهشگر برای به دست آوردن اطلاعات مورد نظرش لازم نیست همه کتاب و فصل ها را بررسی و مطالعه کند. فقدان نمایه در انتهای کتاب باعث میشود تا دسترسی به مح ...

اجزاء نمایه انتهای کتاب

اجزاء نمایه انتهای کتاب  نمایه انتهای کتاب دارای اجزا و عناصر مختلف است، که در زیر به اختصار شرح داده می شود: مدخل واحد اصلی نمایه مدخل است. یک مدخل کامل متشکل از شناسها، بیانگر، جاینما (ارجاع به صفحه) و ارجاع دو سویه است. مانند: چکیده (کلیات 10،13،17 انواع، ۱۲، ۱۵ اهداف ، ۱۳ تعریف، ۱۰ شناسه شناسه عب ...

دانلود فایل پاورپوینت خلاصه ی کتاب امام علی ( ع ) ازنگاه اندیشمندان غیرشیعه

PowerPoint قابل ویرایش
43 صفحه
23700 تومان
  اسلاید 1 : مقدمه حقيقت وجودي حضرت علي (ع) ومطالعه ي فضائل ورفتار آن حضرت                  افکارهر انديشمندي را به خود جلب نموده ومتحيّر ساخته است. هر چند دهها وبلكه صدها كتاب بوسيله علماي شيعه وسني وديگران در باب فضايل آن حضرت نوشته شده است اما هرقدر ازفضايل آن حضرت نوشته وگفته شودبازكم است شاهد اين ...

دانلود فایل پاورپوینت خلاصه کتاب نقش دل در مدیریت

PowerPoint قابل ویرایش
23 صفحه
23700 تومان
  اسلاید 1 : علل نوشتن کتاب: - در نمایشگاه تهران در غرفه کشور چک در قسمت شرکت اشکودا فرمول نوشته شده بود "اشکودا = IQ+♥ " چون مدیران این شرکت متوجه شده بودند کارکنان این شرکت انگیزه کار با کیفیت و خلاقیت را از دست داده اند به همین خاطر برای احیای انگیزه (محصول دل) واندیشه (محصول مغز) این پیام را انتخا ...