بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

دین ،فرهنگ وتاریخ،قوانین الهی

اسلاید 2 :

1-قوانین آن بر اساس دستورات خداوند است ونمایندگان قوانین مخالف دستورات الهی را تصویب نکنند.

2-رهبری در دست فردی عادل ،با تقوا ،شجاع ،مدیر ومدبر ،سیاستمدار وبرخورد شجاعانه وبینش اجتماعی ،عادل و...باشد.

اسلاید 3 :

1-قانون اساسی بر اساس احکام قران نوشته شده است  واین قانون مادر همه ی قوانین است

2-امام خمینی (ره)بنیان گذار این حکومت ،شخصیتی روحانی،آگاه از دین اسلام،آشنا با امور مردم وجامعه بودند.

اسلاید 4 :

ولایت فقیه:یعنی سرپرست حکومت ما شخصیتی روحانی ،مسلط به احکام دینی و مطلع از سیاست واداره ی جامعه است.

اسلاید 5 :

1-قوه ی مققنه:ارکان آن شورای نگهبان ومجلس شورای اسلامی است.

وظیفه ی مجلس شمرای اسلامی تصویب قانون است.

وظیفه ی شورای نگهبان:بررسی می کند مصوبات مجلس شورای اسلامی بااحکام اسلامی وقانون اساسی مغایرت

،نداشته باشد.،

صحت انتخابات،تاییدصلاحیت کاندیداها

2-قوه ی مجریه:اجرای قوانین

رئیس جمهور ریاست این قوه را بر عهده دارد.

3-قوه ی قضاییه:نظارت بر خوب اجرا شدن قوانین.

اسلاید 6 :

رهبر با عزل ونصب فقهای شورای نگهبان بر قوه ی ........

رهبر با امضای حکم عزل ونصب رئیس جمهور بر قوه ی...

رهبر با عزل ونصب رئیس قوه ی قضاییه بر قوه ی ......

نظارت دارد

اسلاید 7 :

5- مجلس خبرگان:اعضای این مجلس را مردم از میان متخصصان امور دینی انتخاب
می کنند.
وظیفه ی این مجلس انتخاب رهبر وعدم صلاحیت رهبری طبق معیار های قانون اساسی است

اسلاید 8 :

این مجلس لز نمایندگان مردم که برای 4 سال انتخاب می شوند،تشکیل می شود.

هیات رئیسه:از بین نمایندگان برای اداره کردن جلسات

.مجلس تشکیل می شود

کار اصلی آن ها قانون گذاری است.

کمیسیون:نمایندگان برای مشورت بهتر در مورد مسایل مهم ،گروه هایی را تشکیل داده وهر کدام عضو یکی از این کمیسیون ها می باشند.

اسلاید 9 :

مراحل تصویب قانون:پیشنهادات در قالب طرح ولایحه،کمیسیون،جلسه ی علنی وتصویب آن ،ها،تایید توسط شورای نگهبان،ابلاغ به قوه ی قضاییه ومجریه

اسلاید 10 :

1- قانون گذاری

2-دادن رای اعتماد به وزیران

3-سوال کردن از رئیس جمهور وزیران

4-استیضاح

5-تحقیق وبررسی

6-رسیدگی به شکایات مردم

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید