بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

خمش خالص

تعریف:عضوی که تحت اثر کوپل مساوی ( متقابل ) موثر بر صفحه طولی خود قرار دارد  در وضعیت خمش خالص است  .

در این وضعیت برآیند نیروهای داخلی در هر مقطعی معادل با یک کوپل است.

 مشاهد می شود که اگر برشی در عضو  ABدر نقطه C بزنیم٬ تقارن قطعهAC ایجاب می کند که نیروی وارد

 از طرف سمت دیگر برابر باM  باشد.

اسلاید 2 :

تنش خمشی

تنش محوری ناشی از خمش (تنش خمشی)در ناحیه کشسان از رابطه مقابل بدست می آید.

که

لنگر موثر در مقطع مطابق قرارداد علامت روبرو است.           

 فاصله از تار خنثی که در بالای محور مثبت و در پایین محور منفی است .

ممان اینرسی مقطع حول تار خنثی است.

مثبت کششی و

منفی فشاری است.

اسلاید 3 :

اساس مقطع

تنش خمشی ماکزیمم در دورترین تار از تار خنثی (چه در سمت کششی و چه در سمت  فشاری) رخ می دهد بنابراین

که c فاصله دورترین تار از تار خنثی است.

 را اساس مقطع کشسان (مدول مقطع کشسان ) می نامند.

بنابراین

اسلاید 4 :

مثال:

 مقطع مستطیلی را به دست آورید و نتیجه را تفسیر کنید.

نتیجه :هر چه عرض تیر کمتر و ارتفاع آن بیشتر باشد ٬ اساس مقطع بیشتر باشد.از آنجاییکه میزان تنش

رابطه معکوس با اساس مقطع دارد ٬ عرض کمتر و ارتفاع بیشتر باعث اقتصادی تر شدن مقطع می شود.

اسلاید 5 :

مثال: ظرفیت خمشی الاستیک تیر شکل زیر چقدر است

اسلاید 6 :

خمش در تیرهای مرکب (تیر از دو جنس)

روابط مطرح شده برای خمش خالص بارفرض همگن بودن عضو خمشی است .

 تنش ها باید به به نحو دیگری محاسبه شوند.

اسلاید 7 :

تعیین تار خنثی

در تیرهای مرکب کرنش کماکان بصورت خطی باقی می ماند.اما نمی توان فرض کرد

 که محور خنثی از مرکز جرم مقطع مرکب عبور می کند.

اسلاید 8 :

اگر در نظر بگیریم

داریم

با توجه به رابطه بالا  ملاحظه می شود که تعیین جزء نیروی ناحیه 2 با تبدیل جنس این ناحیه به جنس  , 1

برابر کردن مساحت آن (عرض آن) قابل حصول است.

بنابراین با اینکار مصالح تیر تبدیل به یک جنس می شود و مرکز سطح آن و در نتیجه تار خنثی قابل تعیین است.

اسلاید 9 :

تعیین تنش ها در ناحیه تبدیل یافته

اگر ناحیه 2تبدیل به ناحیه یک شده باشد از آنجاییکه مساحت آن   برابر شده است تنش محاسبه شده

برابر کوچکتر از واقعیت است . لذا تنش بدست آمده برابر شود.

اسلاید 10 :

حداکثر تنش در تیر تقویت شده زیر در فولاد و برنج چقدر است.

برنج را تبدیل به فولاد می کنیم

بنابراین عرض ناحیه برنج نصف و جنس آن فولادی فرض می شود.

بدلیل تقارن تار خنثی در وسط است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید