بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

 

اسلاید 1 :

—فهرست :

—خمش خالص

—تیر از دوجنس

—بارگذاری با خروج از محوری یکطرفه

—بارگذاری با خروج از محوری دو طرفه

—خمش پلاستیک

اسلاید 2 :

در این وضعیت برآیند نیروهای داخلی در هر مقطعی معادل با یک کوپل است.

 مشاهد می شود که اگر برشی در عضو  ABدر نقطه C بزنیم٬ تقارن قطعهAC ایجاب می کند که نیروی وارد

 از طرف سمت دیگر برابر باM  باشد.

اسلاید 3 :

نتیجه :هر چه عرض تیر کمتر و ارتفاع آن بیشتر باشد ٬ اساس مقطع بیشتر باشد.از آنجاییکه میزان تنش

رابطه معکوس با اساس مقطع دارد ٬ عرض کمتر و ارتفاع بیشتر باعث اقتصادی تر شدن مقطع می شود.

اسلاید 4 :

خمش در تیرهای مرکب (تیر از دو جنس)

روابط مطرح شده برای خمش خالص بارفرض همگن بودن عضو خمشی است .

 تنش ها باید به به نحو دیگری محاسبه شوند.

اسلاید 5 :

تعیین تار خنثی

در تیرهای مرکب کرنش کماکان بصورت خطی باقی می ماند.اما نمی توان فرض کرد

 که محور خنثی از مرکز جرم مقطع مرکب عبور می کند.

اسلاید 6 :

با توجه به رابطه بالا  ملاحظه می شود که تعیین جزء نیروی ناحیه 2 با تبدیل جنس این ناحیه به جنس  n , 1

برابر کردن مساحت آن (عرض آن) قابل حصول است.

بنابراین با اینکار مصالح تیر تبدیل به یک جنس می شود و مرکز سطح آن و در نتیجه تار خنثی قابل تعیین است.

اسلاید 7 :

اگر ناحیه 2تبدیل به ناحیه یک شده باشد از آنجاییکه مساحت آن  n برابر شده است تنش محاسبه شده

n برابر کوچکتر از واقعیت است . لذا تنش بدست آمده n برابر شود.

اسلاید 8 :

تیر بتن آرمه

حالت مهمی آز تیر از دو جنس تیر بتن آرمه است . از ویژگیهای بتن این است

که در تنش ضعیف است و از آن صرف نظر می شود.

اسلاید 9 :

درمورد مناسب بودن یا نبودن طراحی مقطع فوق بحث کنید.

از آنجاییکه فولاد قبل از بتن به مقاومت مجاز خود رسیده است مقطع ٬ مقطع مناسبی است (چون فولاد شکل پذیرتر لز بتن است)

ثانیا از آنجاییکه در زمانیکه فولاد به تنش مجاز می رسد تنش در بتن بیشتر به تنش مجاز نزدیک می شود ٬ طراحی  مناسب است.

اسلاید 10 :

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید