بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

اهداف آموزشی

 • اسامی داروها را بداند
 • طبقه بندی داروها و مکانیسم عمل آنها را بداند
 • اقدامات ایمنی داروها را نام ببرد
 • روش های مختلف تجویز دارو را بشناسد
 • انواع تزریقات را یاد بگیرد
 • روش استعمال داروهای موضعی را بشناسد

اسلاید 2 :

DRUG

دارو (دوا):ماده ای برای درمان،بهبودی و تشخیص بیماری است.

فارماکولوژی:مطالعه مواد شیمیایی که بر روی فعالیتهای بدن تاثیر دارد.

اسلاید 3 :

اسامی داروها

1-نام شیمایی(chemical ):شرح ساختار مولکولی و اتمی دارو

2-نام ژنریک(generic ):تعیین توسط اولین کارخانه تولید کننده

3-نام رسمی(offical ):نامی که بوسیله آن دارو در انتشارات رسمی سازمان اطلاعات دارویی ایالات متحده دستور العمل ملی تعیین شده

4-نام تجاری(trade ): نام اختصاصی،توسط کارخانه سازنده که حق انحصاری فروش دارد.

اسلاید 4 :

طبقه بندی داروها

از جنبه های مختلف می توان طبقه بندی کرد.

1-براساس سیستم های بدن ،داروهای موثر بر سیستم قلب و عروق

2-بر اساس موارد مصرف بالینی،مسکن ها-آنتی بیوتیک ها

اسلاید 5 :

مکانیسم عمل داروها

 • فارماکوکنتیک(اثر بدن بر دارو):
 • شامل جذب،پخش،متابولیسم و دفع دارو است.
 • فارماکودینامیک(اثر دارو بر بدن):
 • که طی آن داروها فیزیولوژی سلول را تغییرمی دهند.

اسلاید 6 :

تداخل دارویی

 • اثر ناشی از مصرف دو یاچند دارو است که همزمان با هم عمل می کنند.
 • اگر این اثر کمتر از اثر هر یک از داروها به تنهایی باشد آن را اثر آنتاگونیستی گویند.
 • اگربیشتر اثر هریک از داروها به تنهایی باشد آن را اثر سینرژیک گویند.

اسلاید 7 :

زنجیره کنترل دارو

 • Pharmacology :مطالعه مواد شیمیایی تاثیر گذار بر عملکرد های بدن
 • Pharmacologist :شخصی که عهده دار تهیه و توزیع دارو است.
 • Medication پزشک:از نظر قانونی مسئول تجویز دارو است (البته برخی ایالات پرستار حرفه ای)
 • Prescription نسخه:برنامه دارویی خاص تجویز شده
 • این زنجیره یک سیستم کنترل و هماهنگی را برای دادن دارو به بیمار بوجود میاورد.

اسلاید 8 :

اصول و ضوابط دادن دارو

 • هیچ دارویی بدون دستور پزشک نباید به بیمار داده شود
 • قوانین خاصی برای نوشتن دستورات دارویی توسط پزشک است
 • سرپرستار یا پرستار مسئول دستور پزشک را در پرونده چک نموده و وارد کاردکس و سپس کارت دارویی می نماید
 • پرستار باید داروها را از کارت داروی چک شده جهت بیمار آماده نماید

اسلاید 9 :

انواع دستورات

 • PRN:در صورت لزوم
 • Stat :دستور فوری فقط برای یک بار استفاده گردد.
 • OD :فقط یک بار در روز(24 ساعت)
 • BID(BD) :دو بار در روز
 • TID(TDS) :سه بار در روز
 • QID :چهار بار در روز
 • D.C :دارو قطع گردد
 • RPO :تکرار دستورات قبلی

اسلاید 10 :

دستورات دارویی

 • NPO :از راه دهان چیزی نخورد
 • KVO :باز نگه داشتن رگ
 • Ac :قبل غذا(Anti Cibum )

   pc :بعد غذا

َََAM :صبح

PM :عصر

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید