بخشی از پاورپوینت

 اسلاید 1 :


  هدف از تکميل اين دفتر ،نمايش اطلاعات اصلي مراقبتهاي خانمهاي باردار از دوران پيش از بارداري تا پس از بارداري در يک ليست خطي است . اطلاعات اين دفتر از اطلاعات ثبت شده موجود در فرم هاي مراقبت در هر يک از مقاطع پيش از بارداري ، بارداري ، زايمان و پس از زايمان گرفته مي شود و به ارايه دهنده خدمت کمک مي کند همواره بتواند از وضعيت سلامت يا عارضه دار بودن مادران تحت پوشش خود در هر يک از مقاطع ياد شده مطلع بوده و به موقع نسبت به پيگيري آن اقدام نمايد. همچنين از اطلاعات موجود براي تعيين شاخصها استفاده نمايد. در اين جدول هررديف متعلق به يک زن باردار مي باشد. توجه داشته باشيد.پس از هر بار ملاقات اطلاعات فرمهاي مراقبت مادر با توجه به توضيحات زير به قسمتهاي مربوط منتقل مي شود.


اسلاید 2 :

1- شماره رديف: اين قسمت را به ترتيب از اعداد 1 شماره گذاري کنيد.


*    براي تنظيم اسامي در دفتر طبق يکي از دو حالت زير اقدام شود:

 
 
* در ابتداي هر سال مشخصات کليه مادران باردار را در دفتر وارد کنيد . به اين ترتيب که ابتدا اسامي و اطلاعات مربوط به مادراني که از سال قبل شناسايي شده اند ولي هنوز مراقبتهاي آنان  ادامه دارد به دفتر جديد منتقل و سپس هر بار که خانم باردار جديدي شناسايي شد، شماره رديف جديدي باز و مشخصات او وارد مي شود.

 
* بدون در نظر گرفتن زمان، دفتر را به صورت مستمر تا آخرين برگ تکميل کنيد و پس از تکميل آخرين صفحه ،دفتر را تعويض کرده و اسامي واطلاعات مربوط به مادراني که قبلاً شناسايي شده اند ولي هنوز مراقبتهاي آنان ادامه دارد را به دفتر جديد منتقل کنيد.

اسلاید 3 :

.2شماره خانوار/کد شناسه: اين شماره را از روي پرونده خانوار زن باردار و بر اساس کد شناسه (ترکيبي از کد روستا ،شماره خانوار،شماره زن باردار در خانوار ) ثبت کنيد.

.3نام ونام خانوادگي : در اين خانه ، نام ونام خانوادگي خانم باردار را بنويسيد .

.4سن: در اين قسمت ، سن باردار را بر حسب "سال" بنويسيد. چنانچه سن مادر زير 18 سال و يا بالاي 35 سال باشد، در صورت امکان با مداد قرمز نوشته و در غير اين صورت ، دور آن دايره کشيده شود.

.5مراقبت پيش از  بارداري :

      در صورتي که خانم مراقبت پيش از بارداري را دريافت کرده است ، کد 1 و در صورت عدم دريافت کد صفر (0) را بگذاريد.  

  1. تاريخ اولين روز آخرين قاعدگي .

        تاريخ اولين روز آخرين قاعدگي را از روي فرم به اين قسمت منتقل کنيد.

اسلاید 4 :

  1. تاريخ تقريبي زايمان

         تاريخ تقريبي زايمان را از روي فرم به اين قسمت منتقل کنيد.

  1. شرح حال ابتداي بارداري .

              با استفاده از مندرجات بخش شرح حال و ارزيابي فرم بارداري مادر، در اين قسمت ، به شرح زير کد گذاري کنيد. در صورتي که خانم هيچيک از علائم خطر را ندارد کد صفر (0) بگذاريد.

اسلاید 5 :

توجه : در صورتي که خانمي به چندين علت در معرض خطر است ، همه کدهاي مربوط را بگذاريد.

مثال 1: خانمي که بارداري اول اوست و ارهاش منفي (همسرش ارهاش مثبت) بوده و سيگار مي کشد ، به صورت 7-5-2 کد گذاري مي شود.

9- ارزيابي معمول بارداري با تعيين تاريخ مراجعه

در هر ملاقات با خانم پس از انجام مراقبت ، نتيجه ارزيابي را براساس اطلاعات بخش ارزيابي معمول فرم مراقبت بارداري به شرح زير در اين قسمت کد گذاري کنيد. در صورتي که زن هيچ يک از علائم خطر را ندارد ،کد صفر بگذاريد.

توجه: درصورتي که خانم در يک دوره مراقبت به هر علتي (مراقبت ويژه يا ...) بيش از يک بارمراجعه کرده است ،کدهاي مربوط به مراقبت جديد (در صورتي که تکراري نيست  )را نيز در همان خانه کد گذاري کنيد.

اسلاید 6 :

 توجه : اگر خانم يک يا چند مورد از موارد در معرض خطر و پرخطررا داشته باشد، همه موارد را متناسب با در معرض خطر يا پر خطر بودن کد گذاري کنيد.

مثال : اگر زني در هفته 28 بارداري فشار خون بالا ، ورم دست و صورت و لکه بيني داشت ، در قسمت ملاقات هفته هاي 26 تا30 به صورت 1-3 کد گذاري مي شود.

٭تعيين تاريخ مراجعه بعدي :

                    تاريخ اولين ملاقات مادر در زمان انجام شده درج و ثابت مي ماند. پس از هر بار ملاقات با خانم ،تاريخ مراجعه بعدي (تاريخ مراجعه بعدي مراقبت معمول يا ويژه را که در بخش ارزيابي فرم مراقبت بارداري ثبت شده است ، با توجه به سن بارداري خانم در قسمت مربوط با مداد بنويسيد. در صورت ملاقات با خانم در تاريخ تعيين شده ، تاريخ بعدي مراقبت را ثبت و تاريخ قبلي را پاک کنيد.

 

اسلاید 7 :

مثال 1: در هفته 9 بارداري در تاريخ 5/4/با خانم ملاقات شده و در فرم مراقبت بارداري ، تاريخ بعدي ملاقات معمول او 15/6/8تعيين شده است ، با توجه به اين که تاريخ بعدي در درهفته 20خواهد بود، بنابراين تاريخ 15/6/را در ستون هفته 16 تا 20 با مداد ثبت کنيد.

مثال 2: خانم مثال فوق 3 روز بعد يعني در تاريخ 8/4/ به دليل عارضه مراجعه کرده و بنا به نظر پزشک بايد 2 هفته ديگر مراجعه کند، بنابر اين تاريخ مراجعه بعدي (تاريخ مراجعه ، ويژه) در تاريخ 22/4/ خواهد بود و چون سن بارداري خانم در اين زمان 11 هفتنه مي باشد، تاريخ 22/4/را در ستون هفته هاي 11 تا 15 ثبت کنيد.

٭ نکته : ستون هفته هاي (11 تا 15) ، هفته هاي (21 تا 25) و هفته 41 که با رنگ خاکستري مشخص شده است . جزء ملاقاتهاي معمول بارداري نيست . ولي ممکن است خانم در اين هفته ها مراجعه کرده باشد. بنابر اين بر حسب نوع عارضه خانم در اين سنين بارداري، در قسمت مربوط کد گذاري کنيد.

3-9 سقط: چنانچه وقوع سقط کمتر از 12 هفته بارداري بوده است . در اين خانه کلمه " زود رس" و در صورتي که وقوع سقط بعد از هفته 12 بارداري تا هفته 22 بوده است کلمه "دير رس" نوشته و در خانه هاي بعدي خط ممتد کشيده شود.درصورت عدم وقوع سقط دراين خانه خط تيره (-) گذاشته شود.

اسلاید 8 :

4-9 زايمان زود رس :

در صورت وقوع زايمان زود رس ، در خانه مربوط سن بارداري را بنويسيد. در صورت عدم وقوع زايمان زود رس ، در اين خانه خط تيره (-) گذاشته شود.

5-9 زايمان دير رس :

-  در صورت وقوع زايمان دير رس ، در خانه مربوطه سن باداري را بنويسيد .در صورت عدم وقوع زايمان ديررس ،در اين خانه خط تيره (-) گذاشته شود.

اسلاید 9 :

10- ايمن سازي با واکسن توأم :

از آنجا که ايمن سازي خانم بايد در دروان بارداري بر اساس دستورالعمل کشوري تکميل گردد، از اين رو پس از اطمينان از کامل بودن ايمن سازي ،در اين قسمت علامت "ü   "بگذاريد.

11- کلاس آمادگي زايمان:

در صورتي که خانم باردار در کلاس آمادگي زايمان شرکت کرده است . کد 1 و در صورت عدم شرکت در کلاس کد صفر (0) را بگذاريد.

12- تاريخ زايمان :

تاريخي که زايمان مادر انجام شده است (با توجه به کارت واکسيناسيون يا دفترچه مراقبت مادر و نوزاد يا هر مدرک معتبر ديگر يا گفته مادر)  به طور کامل( روز ، ماه ، سال ) را در اين قسمت بنويسيد.

13-نوع زايمان:

- زايمان طبيعي را کد 1 بگذاريد.

- زايمان سزارين را کد 2 بگذاريد.

- زايمان فيزيولوژيک با روش هاي کاهش درد غير دارويي را کد 3 بگذاريد.

- زايمان فيزيولوژيک با روش هاي درد دارويي را کد 4 بگذاريد.

اسلاید 10 :

14- محل زايمان :

- زايمان در زايشگاه يا بيمارستان را کد 1 بگذاريد.

- زايمان در واحد تسهيلات زايماني / مطب را کد 2 بگذاريد.

-زايمان در منزل را کد 3 بگذاريد

- زايمان بين راه را کد 4 بگذارديد.

15- عامل زايمان:

- زايمان توسط متخصص زنان ، پزشک عمومي ، ماما را در کد 1 بگذاريد.

- زايمان توسط ماما روستا /بهورز ماما را در کد 2 بگذاريد.

- زايمان توسط ماما محلي و يا هر فرد دوره نديده  را در کد 3 بگذاريد.

16- تعداد نوزاد:

- تعداد نوزاد به عدد نوشته شود. 

17- مرده زايي :

- در صورت وقوع مرده زايي طبق تعريف ارائه شده، در اين خانه علامت "ü " گذارده شود. در صورت عدم وقوع مرده زايي ، در اين خانه خط تيره (-) گذاشته شود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید