بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

اهداف آموزشی

سطوح پیشگیری را نام ببرد.

اقدامات قابل انجام در هر سطح را بیان کند.

قادر به افتراق و تشخیص نوع پیشگیری در مثالهای بیان شده باشد.

اسلاید 2 :

تعریف :جلوگیری از به وجود آمدن بیماری قبل از وقوع آن-کلیه اقداماتی که از آنها برای قطع و یا آهسته کردن سیر بیماری استفاده می شود.

باتوجه به مراحل گوناگون ايجاد بيماري، چهار سطح پيشگيري به شرح ذيل درنظر گرفته شده است  :

1) پيشگيري نخستين، ابتدايي يا ريشه اي primordial))

2) پيشگيري نوع اول primary))

3) پيشگيري نوع دوم secondary))

4) پيشگيري  نوع سوم (tertiary)

اگر چه پيشگيري نخستين و پيشگيري نوع اول بيشتر در سلامت و رفاه كل جامعه سهيمند ولي تمام سطوح پيشگيري مهم و مكمل يكديگرند .

 

اسلاید 3 :

پیشگیری نخستین

مفهومي جديد است كه بر پيشگيري از بيماري هاي مزمن توجه ويژه اي دارد.

پيشگيري مفهومي واقعي دارد، يعني پيشگيري مانع از ايجاد و گسترش عوامل خطر در كشور يا گروه هاي جمعيتي خواهد شد كه عوامل خطر هنوز در آنها بروز نكرده اند.

مثلا بسياري از مشكلات بهداشتي بزرگسالان (نظير چاقي و پر فشاري خون) دركودكي افراد ريشه دارد. زيرا در اين دوران است كه شيوة زندگي شخص شكل مي گيرد (مانند سيگار كشيدن، الگوي غذا خوردن، ورزش و فعاليت هاي بدني). در پيشگيري نخستين يا پيش از بروز عامل خطر، بيشتركوشش ها معطوف به كودكان است تا آنان را از يادگيري شيوه بد و مضرّ زندگي باز دارند.

مهمترين اقدام مداخله اي در اين مرحله، از راه آموزش شخصي و آموزشي همگاني است .

اسلاید 4 :

از نظر تاريخي، اين نوع پيشگيري تازه ترين مرحله شناخته شده است و علت شناسايي آن افزايش دانش اپيدميولوژي بيماري هاي قلب و عروق مي باشد

بيماري هاي قلب و عروقي تنها در جوامعي شايع است كه مصرف چربي هاي اشباع شده در رژيم غذايي بالاست. ژاپن و چين ) چربي هاي غذايي مصرفي پايين است، ميزان بروز بيماري هاي عروق كرونر قلب پايين است. سرطان ريه درنتيجه استعمال دخانيات در حال افزايش و سكته مغزي به علت فشار خون بالا شايع است.(

  هدف در پيشگيري نخستين، جلوگيري از پيدايش و برقراري آن دسته از الگوهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي زندگي است كه نقش آنها درافزايش خطر بيماري، شناخته شده است.

در خيلي از كشور هاي در حال توسعه، ميرايي از بيماري هاي عفوني در حال كاهش و اميد به زندگي در حال افزايش است، اما بيماري هاي غير مسري نظير بيماري هاي قلبي ـ  عروقي و سرطان ها روند صعودي يافته اند كه دلايل عمده آن افزايش طول عمر، افزايش و طولاني تر شدن مواجهه با عوامل خطرزا و تغيير الگوي زندگي است.

اسلاید 5 :

آلودگي هواي شهري و اثرات جهاني آن (باران هاي اسيدي و نابودي لايه ازون) و پيامدهاي بهداشتي رفت و آمد وسايل نقليه موتوري (آسيب ها، آلودگي ها و سر و صدا).

در این مناطق سياست ها شامل حفظ منابع انرژي و استفاده ازمنابع انرژي بدون آلودگي خواهد بود.

متاسفانه در غالب موارد اهميت پيشگيري نخستين وقتي درك مي شودكه ديگر خيلي دير شده است. در حال حاضر در بسياري از كشور ها عوامل زمينه ساز بيماري وجود دارند و همه گيري هاي ناشي از آن رو به افزايش است.

تمام كشورها بايد از ترويج عادات غيربهداشتي و الگوهاي مصرفي نامطلوب در زندگي، قبل از اينكه از نظرفرهنگي در جامعه جا باز كنند و ريشه بدوانند پرهيز كنند. هرچه مداخله در اين موارد زودتر انجام شود هزينه هاي ناشي از اين عادات والگوها كمتر خواهد بود .

پيشگيري در مورد بيماري هاي قلبي ـ  عروقي شامل سياستگذاري وبرنامه هاي ملي در زمينه تغذيه است كه بخش هاي كشاورزي، صنايع غذايي و واردات و صادرات مواد غذايي را در بر مي گيرد. ترويج سياست جامع بايد متضمن عدم استعمال دخانيات، برنامه پيشگيري از پرفشاري خون، و برنامه ترويج ورزش و فعاليت بدني منظم باشد. اشاره به عدم استعمال دخانيات( لزوم تعهد دولت ها در سطح بالا).

اسلاید 6 :

در كشورهاي در حال توسعه بهبود شرايط اساسي زندگي (شامل آب، بهسازي، تغذيه، مسكن وحمل و نقل) در مناطق روستايي نه تنها رفاه عمومي را بهبود مي بخشد، بلكه مواجهه با عوامل مسبب بيماري را نيز كاهش خواهد داد. علاوه براين  بهبود اوضاع در مناطق روستايي احتمالاباعث كاهش هجوم به شهرها مي گردد و از مشكلات بهداشتي مناطق پر جمعيت و حاشيه شهري مي كاهد

اسلاید 7 :

پیشگیری اولیه

پيشگيري از بيماري با كنترل علل وعوامل خطر زا است. عمدتا شامل مداخله در مرحله پيش از بيماري زايي بيماري ها يا مسائل بهداشتي (مانند كمبود وزن به هنگام تولد) يا انحراف هاي سلامتي است.

پيشگيري اوليه را مي توان باتدابير طرح شده براي ارتقاي بهداشت عمومي، بهزيستي و كيفيت زندگي افراد شامل ايجاد شرايط بهداشتي در منزل، محيط كار و مدرسه، تغذيه خوب، لباس كافي، پناهگاه، استراحت و تفريح و آموزش بهداشت درمسائل از قبيل آموزش جنسي، راهنمايي والدين در تربيت كودكان و 000

اسلاید 8 :

و يا به وسيله اقدامات حفاظتي اختصاصي شامل مصون سازي، بهداشت محيط و حفاظت در برابر خطرات ناشي از كار و تصادفات انجام داد.

امروزه  در بيماري هاي مزمن از قبيل بيماري هاي قلبي ـ عروقي، پرفشاري خون و سرطان كاربرد دارد و براساس حذف ياتغييرات عوامل خطر زاي بيماري ها است.

  پيشگيري از بيماري هاي مزمن بر پايه آگاهي از چند عاملي بودن علت آن ها و بنابر اين مستلزم مجموعه اي از مداخلات است. پيش از اين به نظر مي رسيد كه پيشگيري نوع سوم تنها راه احتمالي جلوگيري ازبروز نقص عضو بعدي يا بروز مرگ زودرس است 0

 

اسلاید 9 :

در پيشگيري اوليه آگاهي از مرحله پيش از بروز علائم باليني، از جمله عامل بيماري زا، ميزبان و محيط زيست ضرورت دارد.

سازمان جهاني بهداشت  (World Health Organization)، براي پيشگيري اوليه از بيماري هاي غير واگير با عوامل خطر زاي مشخص دوخط مشي را توصيه مي كند. اين دو غالبا مكمل يكديگرند.

الف) راهبرد جمعيتي (همگاني) Population (Mass) Strategy)  

ب) راهبرد گروه هاي پرمخاطره (High - risk Strategy)

اسلاید 10 :

راهبرد جمعيتي

براي تمام جمعيت و به منظور كاهش متوسط خطر براي جمعيت و بدون توجه به سطوح خطرات فردي است. مثلا بررسي ها نشان داده اند كه حتي مختصر كاهش درميزان فشارخون و يا سطح كلسترول سرم در جمعيت باعث كاهش ميزان بروزبيماري هاي قلبي ـ  عروقي خواهد گرديد .

راهبرد جمعيتي در سطح جامع و اقدام هاي مداخله اي با هدف تغييرات اقتصادي ـ  اجتماعي، رفتاري و شيوه زندگي انجام مي گيرد.

کاهش آلود گی هوای شهراز طريق محدود كردن خروج دود ازاتومبيل ها، صنايع و وسايل گرم كننده خانگي است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید