بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

*بلاياي طبيعي از عواملي به شمار مي‌روند كه همه روزه جوامع بشري را مورد تهديد قرار مي‌دهند.

* تاريخ تمام ملل، مملو از شواهد عيني و بعضاً مكتوب از وقوع بلاياي طبيعي است كه در برهه هايي از زمان موجب از هم گسيختگي هاي وسيع اجتماعي، اقتصادي و حتي سياسي گرديده است

*اثرات سوء بلايا در جمعيت هاي انساني در كشورهايي كه با تخريب محيط زيست، ساختمان هاي با ساخت نامطلوب، شرايط آب و هوايي دگرگون و داراي جمعيت فقرزده باشند بيشتر است.

* فقدان كاركنان آموزش ديده و ماهر، سازمان ها، ارتباطات، حمل و نقل و ساير منابع براي برخورد سريع و موثر با حوادث باعث جدّي‌تر شدن آسيب هاي ناشي از بلايا مي‌گردد

اسلاید 2 :

تعاريف و تقسيم بندي

nتعریف بلا Disaster

"هر گونه برهم ريختگي محيط زيست انساني كه بيش از توانايي جامعه براي كاركرد طبيعي باشد”

                                              تعريف شده است

*حادثه اي كه در يك جامعه بلاست ممكن است در جامعه ديگر نباشد زيرا بلا تنها هنگامي روي مي‌دهد كه جامعه نتواند اثرات آن بر مردم را جبران كند.

اسلاید 3 :

سازمان بهداشت آمريكا بلا را اينچنين تعريف مي‌كنند: رويدادي انسان ساخت يا طبيعي كه موجب گسست عمده اي در ارائه مقدمات مربوط به سلامت و تهديدي بزرگ و بلافاصله نسبت به سلامت عمومي مي‌گردد و كشور مبتلا نياز به كمك خارجي براي پاسخ دهي به آن وضعيت دارد.

*تعريف بانك جهاني از بلايا بدين گونه است:

 يك رويداد غير منتظره در يك مدت محدود كه به جد، اقتصاد كشور را بر هم مي‌زند

اسلاید 4 :

nبلاياي طبيعي در طبقه بندي بين‌المللي بيماري ها  ICD-10 در زيرعنوان نيروهاي طبيعي بصورت زیرطبقه بندي شده است:

 1 ـ  زلزله

 2 ـ  آتشفشان

 3 ـ  بهمن، رانش زمين يا ساير حركات زمين

 4 ـ طوفان هاي شديد مثل گردباد، تندباد، موج هاي بلند ناشي از طوفان، باران هاي سيل آسا، كوران برف

 5 ـ سيل: به عنوان اثر مستقيم يا ديررس طوفـان يا ذوب يخ ها و برف

6 ـ ساير موارد و ازجمله نيروهاي غيراختصاصي طبيعت.

خشكسالي، بيابان زايي، آتش سوزي جنگل ها، هجوم ملخ ها و بسياري از وقايع ديگر را مي‌توان در ليست بلاياي طبيعي قرارداد.

اسلاید 5 :

مديريت بلايا (رويكرد جامعه مدار) 

-به هر حال آنچه كه مسلّم است نظير هر مشكل تهديدگر سلامتي، رويكرد پيشگيرانه به بلايا هزينه ـ  فايده بخش ترين خواهد بود.

-در پيش گرفتن رويكردي ادغام يافته براي تمام انواع بلايا، موجب كاهش نگرش جبري (Fatalistic) و بسنده نكردن به نجات پس از حادثه مي‌شود اين رويكرد داراي 5 فاز است:

1 ـ  فاز پيش بيني : شامل برنامه ريزي، آمادگي، پيشگيري

2 ـ  فاز هشدار : خبررساني به موقع به هنگام وقوع حادثه

3 ـ  فاز نجات : جهت موفقيت در اين مرحله بايد مردم محلي از قبل براي ايفاي اين نقش آماده باشند

4 ـ  فاز آرام سازي (Relief): شامل كمك هاي اورژانسي بعد از حادثه

5 ـ  فاز بازتواني : اين مرحله بايد در هماهنگي كامل با فرايند كلي توسعه باشد

nتاكيد اصلي در اين بخش بر حركت از سوي اقدامات بدون مقدمه بعد از حادثه به سمت برنامه ريزي و آمادگي قبل از حادثه مي‌باشد

اسلاید 6 :

حادثه    Accident

*یک رویداد غیر منتظره که معمولا در جریان حمل نقل ، محل کار ، محل زندگی یا مراکز تفریحی رخ داده و باعث ایجاد آسیب می شود

 

اسلاید 7 :

اپيدميولوژي

*بيشتر مرگ و ميرها، جراحات و آسيب هاي ناشي از بلايا در فقيرترين كشورهاي جهان روي مي‌دهد.

* محاسبه بار آسيب هاي غيركشنده ناشي از بلايا اغلب دشوار است كه بخشي از آن به دليل فقدان تعريف مناسب براي اينگونه آسيب ها مي‌باشد

اسلاید 8 :

طیف حادثه( ادامه...)

*این ابزار می تواند در اینکه چه فعالیتی و در چه زمانی ممکنست بر وقوع حادثه یا کاهش صدمات ناشی از آن موثر باشد ، کمک کند

اسلاید 9 :

ماتریکس هادون ( ادامه...)

*با استفاده از این ابزار و تحلیل حادثه، امکان طراحی مداخلات مناسب برای پیشگیری از وقوع حادثه در آینده میسر می گردد

اسلاید 10 :

*بيشتر مرگ و ميرها، جراحات و آسيب هاي ناشي از بلايا در فقيرترين كشورهاي جهان روي مي‌دهد.

*محاسبه بار آسيب هاي غيركشنده ناشي از بلايا اغلب دشوار است كه بخشي از آن به دليل فقدان تعريف مناسب براي اينگونه آسيب ها مي‌باشد

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید