بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

1-درهنگام استارت اپ بويلر 

الف-افزايش تدريجي فشار بخار عبوري از سوپر هيت در مدASA

ب -به منظوراطمينان از حداقل فلوي ايجاد شده در زمان عبور از سوپر هيتر

ج-براي محدود كردن افت فشار در سوپر هيت

 

اسلاید 2 :

2-براي جلوگيري از عيور بخار غير مرغوب از توربين وانتقال بخار از خط اصلي به كندانسور در زمان  شات دون ولود ريجكشن(بي باري)

3-براي كنترل دماي بخار ورودي به كندانسور كه توسط اب اسپري انجام ميشود تا جاي كه براي كندانسور قابل پزيرش و تحمل باشد

4-براي جلوگير از پاسخ تدريجي سفتي ولو وبه منظور كاهش در زمان باز كردن ان

اسلاید 3 :

1-براي هر بويلر يك سيستم باي پاس جدا گانه وجود دارد

2-عملكرد كنترلي وخفاظتي كه شامل

الف-كنترل فشار

ب-بستن سريع بعد از تريپ كندانسور(فشاركندانسور ببشتر از 0.6-0.8BAR(a) )

ج-باز كردن سريع بعد ازتريپ توربين

3-كنترل سيال عامل بوسيله max

4-ولو كنترل فلوي اب اسپري

اسلاید 4 :

1-تنظيم ست پوينت اتوماتيك ((ASAاز زمان استارت بويلر تا رسيدن به فشار ثابت

2-كنترل فشار اتوماتيك با ست پوينت فشار واحد

3-سيستم حفاظت باي پاس

اسلاید 5 :

2-تريپ 2از 3سوييچ لول تانك هيدروليك

3-ترانسمیتر های سطح VDTدر سطح2050با منطق 2از3 واحد را تریپ میدهد

4-پوش باتن فاير فايتينگ

5- پوش باتن تريپ اتاق فرمان

6-تريپ اب اسپري باي پاس

7-خلا بيشتراز800 ميلي بار

اسلاید 6 :

در صورت بر طرف شدن کلیه سیگنالهای تریپ اگر  پوزیشن کنترلر کمتر از -40 باشدبا فشار دادن کلید ریست می توان بای پاس را ریست کرد

توجه

در يك صورت كه خلاء 800ميلي بار باشد مي توان باي پاس را ريست كرد

1-فشار بعد از كنترل ولو HPؤLPهر دو بويلر كمتر از 0.3BARباشدوكنترلر باي پاس HPوLPهردو بويلر كمتر از-40باشد

 

 

 

 

اسلاید 7 :

از فشار 7.5BARمد ASAباي پاس HP در سرويس قرار ميگيرد و صورت پله اي بالا ميرود بدين ترتيب كه هر وقت ست پوينت را از فشار خط كم كنيم اگر اختلاف انها از -1كوچكتر شود ستپوينت انقدر بالا ميرود تا اختلاف انها

كوچكتر از0.5شود اين كار تا رسيدن به فشار ثابت ادامه دارداز ان به بعد درمد USP قرار ميگيرد  (لازم به ذكر است اگر در زمان فشار گيري درمدASAهر اتفاقي كه براي بويلر رخ دهد كه باعث افت فشار شود ست پوينت هيچ تغيري نميكند ودر همان ست باقي ميماند تا بويلر نرمال و فشار به حد قابل قبول يعني به ست پوينت  برسد)

اسلاید 8 :

براي كاهش دماي بخار خروجي از باي پاس نياز به اب اسپري دارد تابخار قابل تحمل و پذيرش براي كندانسور شود به همين دليل بايد مقدار پاشش اب متناسب با فلوي بخار باشد

 

 

 

 

اين مقدار فلوي پاشش اب پروتكشن ست پوينت نام دارد كه ان رابا2.6 جمع كردو يك فلوي كنترلي بدست مي ايد

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید