بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

معرفي سیستم تعیین تخلف ساختمانی

یکی از اقدامات و امور اجرایی شهرداری ها نظارت بر ساخت و ساز های ساختمانها و تعیین تخلف آنها در مراحل ساخت، و انطباق آنها با اصول و مقررات معماری و شهرسازی می باشد.

با توجه به این وظیفه شهرداری می بایست در مراحل مختلف ساخت و ساز بر آنها نظارت داشته باشد و در صورت تخلف آنها را به کمیسیون تخلف معرفی نماید.

اسلاید 2 :

روند اداری برخورد با خلافی ساختمان به طور سنتی و بدون سیستم یکپارچه شهرسازی

lمعرفي كميسيون ماده 100 شهرداري

 * ساختار اصلی کمیسیون

رسيدگي به پرونده‌هايي كه توسط شهرداري به آن ارجاع شده است. كميسيون ماده صد مركب است از نمايندگان شوراي اسلامي شهر ، وزارت كشور و وزارت دادگستري

 * نحوه عملکرد کمیسیون

كميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعلام مي‌كند كه ظرف مدت ده روز توضيحات خود را كتبا ارسال دارد. پس از انقضاي مدت مزبور كميسيون موظف است موضوع را با نماينده شهرداري و عنداللزوم مالك (يا نماينده او ) كه براي اداي توضيحات دعوت مي‌شوند مطرح نمايد و حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ جلسة مذكور باملاحظه و بررسي گزارش و دفاعيات مالك و انطباق مورد تخلف باتبصره‌هاي ماده صد قانون شهرداري تصميم مقتضي اتخاد شود.

 

 

اسلاید 3 :

* نحوه اخذ جریمه از متخلفین

هر گاه مالك در مهلت مقرر اقدام به تخريب بنا ننمايد، شهرداري راسما اقدام كرده و هزينه آن را از مالك دريافت خواهد نمود. شهرداري نيز مكلف است براساس آن، نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد.

 در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداي نمايد. شهرداري مكلف است دوباره پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور راي تخريب را بنمايد.

چنانچه ساختمان در مراحل مختلف بررسی  از لحاض اصول مهندسی و معماری و شهرسازی دارای مشکل نباشد می توان گواهی عدم خلافی و پایان کار کسب نمود.

اسلاید 4 :

معرفي روند صدور گواهي عدم خلافي به طور سنتی و بدون سیستم یکپارچه شهرسازی

l1- درخواست توسط كارفرما و امضا مسئول اداره وثبت در دبيرخانه شهرداري

l2- ارائه فرم پيشرفت عمليات ساختماني از مهندس ناظر (تاييد فني )

l3- ارائه پرونده از واحد نوسازي همانند مراحل پيش و تحويل به واحد ساختماني جهت بازديد درموعد مقرر

l4- بازديد كارشناس ازمحل و گزارش بازديد توسط كارشناس مربوطه ( در صورت هرگونه تخلف پرونده جهت رسيدگي به واحد در آمد يا واحدهاي مرتبط با نوع تخلف ارسال مي گردد و اگر صلاحيت رسيدگي در شهرداري نداشته باشد به كميسيون ماده صد ارجاع ميگردد.)

اسلاید 5 :

l5- دريافت حق كارشناسي وعوارض متعلقه در صورت شامل شدن به واحد درآمد ارجاع مي گردد پس از وصول و صدور قبض جهت تنظيم به متصدي صدور پروانه ساختماني ارجاع مي گردد.

l6- امضا و كنترل توسط مسئول درآمد

l7- كنترل و امضا توسط شهردار

l8- ثبت در دبيرخانه شهرداري و تحويل اصل پروانه به كارفرما

l

اسلاید 6 :

معرفي روند صدور گواهي پايان كار به طور سنتی و بدون سیستم یکپارچه شهرسازی

lدقيقا ً مانند مراحل صدور گواهي عدم خلاف صورت مي گيرد بااين تفاوت كه از نظرسدمعبر و نخاله ساختماني و ضوابط امور شهري نيز توسط واحد امور شهري كنترل و گزارش مي گردد.

اسلاید 7 :

lمراحل کلی ذکر شده در بالا تمام مراحل احداث یک بنا از لحظه صدور پروانه تا دریافت پایان کار می باشد که به صورت سنتی در بین شهرداری های مختلف معمول می باشد. كه انجام مراحل فوق بيش از 2 ماه بطول مي انجامدو همچنين نيازمند مراجعات به شهرداري وكميسيون مربوطه است. در ادامه به توضیح سیستم  رایانه ای جدید در سیستم تخلف ساختمانی  پرداخته می شود

اسلاید 8 :

lشهرداريهاي کشور با توجه به وظايف و رسالتهاي خود در نظام مديريت شهري در توسعه  همه جانبه كشور نقش اساسي ايفاء مي کند. براي ايفاي نقش بهينه در همين راستا , شناسايي و بکارگيري فن آوري هاي جديد و پيشرفته در زمينه هاي مختلف ، بويژه فن آوري اطلاعات و ارتباطات و نظامهاي جامع آماري و اطلاعاتي ،در آنها يک ضرورت اجتناب ناپذير است .حال آنكه امکانات ، تخصصهاو زمينه هاي موجود در زمينه فن آوري اطلاعات و ازتباطات بيش از پيش ، ضرورت برنامه ريزي جهت ايجاد، ساماندهي ، تکميل و يکپارچه سازي سيستمهاي کامپيوتري را روشن مي نمايد.

اسلاید 9 :

تعاريف و كليات
    سیستم یکپارچه شهر سازی

lتحقق اهداف دولت الكترونيك ،ايجاد وحدت رويه و هماهنگي در عملكرد شهرداري هاي مناطق ، شفاف سازي ضوابط و دستورالعمل ها ، كاهش اشتباهات و تخلفات احتمالي و تسهيل و تسريع در امور شهروندان و كاهش زمان رسيدگي به درخواست هاي مختلف مراجعين از جمله اهداف اجراي طرح سيستم مكانيزه يكپارچه شهرسازي محسوب مي شود

l

اسلاید 10 :

lاين پروژه كه مكمل سيستم مكانيزه يكپارچه شهرسازي است با هدف تشكيل پرونده الكترونيكي براي هر ملك داراي پرونده اجرا شد و عملا" گردش فيزيكي پرونده در چرخه عملكرد منطقه حذف گرديد. هدف از اجراي طرح بايگاني الكترونيك را حذف زمان انتقال پرونده، جستجوي سوابق در يك حوزه گسترده، كاهش و يا حذف اوراق غيرضروري پرونده ها، امنيت اطلاعات و كاهش وابستگي امور به پرسنل است.

lبا راه اندازي سيستم مكانيزه يكپارچه شهرسازي، وحدت رويه و هماهنگي در عملكرد شهرداري‌هاي مناطق ايجاد شده و تسريع در امور شهروندان و كاهش زمان رسيدگي به درخواست هاي مختلف مراجعين از ديگر مزاياي اجراي طرح ياد شده بوده است

l

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید