بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مقدمه:

 

      سابقه سيستم هاي مدرن مديريت مواد زايد جامد شهري دركشورهاي صنعتي مانند امريكا وانگلستان به اواخر دهه 1930واوايل دهه 1940ودرمجامع علمي و روشنفكري سابقه موضوع به صورت مكتوب به  اواسط دهه 1910 برمي گردد.

اسلاید 2 :

  اگر چه در آن  روزها سيستم مديريت مواد زايدجامد شهري بسيار ساده بود ولي پايه و اساس علمي داشت.درآن روزهاصحبت از  بازيافت وپردازش نمي شد. به دليل جوان بودن سيستم افزايش راندمان مطرح نبود.انرزي و مواد اوليه نيز به اندازه كافي دردسترس بود. بنا براين دو ضرورت عمده يعني توليدمواد وانرژي وافزايش كارايي سيستم كه امروزه بسيار مورد توجه است،آن روزها اصولا"مطرح نبوده اند. شهرها كوچك بودندوزمين هاي مناسب دفن زباله هادراطراف شهرها به وفوريافت مي شد.

اسلاید 3 :

بنابراين مكان هاي دفن درنزديكي شهرها بود وبه عمليات انتقال نيازي نبود .علاوه بر اينها تنوع در ماشين آلات وجود نداشت ودر بسياري از موارد براي حمل زباله از گاري هاي اسب كش استفاده مي شد .حجم زباله كم بود واكثر قريب به اتفاق اجزاي شهري را مواد فساد پذيرتشكيل مي دادند.به همين دليل براي خوراك دام وطيور ودر مزارع كشاورزي در اطراف شهرها ازآنها استفاده مي شد.

اسلاید 4 :

موضوع حفظ محيط زيست ومشكلات زيست محيطي كه بعدها ازدهه 1970 به صورت جدي دردنيا مطرح شد،هنوزوجود نداشت وچون مكانهاي دفن به تازگي درحال شكل گيري بودند موضوع نظارت هاي بعد از دفن نيز مطرح نبود حجم زباله ها آنقدر كم بود كه اصولا  بحث كاهش از مبدا ضرورتي نداشت بنابرين سيستم مديريت مواد زايد شهري جامد شهري در آن زمان از

  سه عنصر توليد ،جمع آوري و دفن تشكيل مي شد.

اسلاید 5 :

   با گذشت زمان جمعيت شهرها رو به فزوني گذاشت شهرها توسعه وگسترش پيدا كردند ؛صنعت ومصنوعات آن وارد زندگي شهرنشيني شد كيفيت مواد زايد جامد تغيير يافت حجم مواد زايد غير قابل تجزيه بيولوژيكي درزباله هاي شهري افزايش پيدا كرد.ودر عوض سهم مواد فساد پذير دركل زباله كمتر شد،مشكلات زيست محيطي دراطراف محل هاي دفن زباله مشاهده شدنددربسياري از محل هاي دفن زباله ، آبهاي زير زميني آلوده شدند ويا درمعرض آلودگي قرار گرفتند اعتراضات مردمي به مكانهاي دفن شكل گرفت وبه مرور افزايش پيدا كرد ،درنتيجه ادامه روند موجود سيستم مديريت مواد زايد جامد شهري به شدت مورد سوال واعتراض قرار گرفتند.

اسلاید 6 :

   دراين دوره ، موضوع اصلي دفع مواد زايد جامد شهري ،پيدا كردن زميني براي دفن بود .

 به چگونگي دفن ،كمتر انديشه مي شد وصرف دفن زباله ها در زمين وپوشش آن با خاك مسئولان را راضي مي كرد. از دهه 1970به بعد روشهاي جايگزين دفن در زمين براي مواد زايد شهري مطرح شد واصلاح زمين هاي دفع گذشته  ونيز مراقبت هاي بعد  از دفع هم مورد توجه قرار گرفت.

اسلاید 7 :

  دردهه گذشته كاهش در مبداء وجلوگيري ازتوليد زايدات نيز به صورت جدي در سطح كشورهاي صنعتي مطرح شده است.اين مسئله منجر به پيدايش نسل جديدي ازفناوري درجهان به نام“ فناوري هاي پاك ” شده است.

اسلاید 8 :

   بنابراين عناصر موظف در سيستم هاي مديريت مواد زايد جامد شهري از سه عنصر موظف( توليد،جمع آوري ودفن) در دهه 1940به شش عنصر موظف توليد، ذخيره وپردازش و اداره در محل،جمع آوري ،حمل ونقل ،پردازش وبازيافت ودفع) در دهه1970 و به هشت عنصرموظف (كاهش در مبدا،توليد ،ذخيره و پردازش و اداره در محل ،جمع آوري ،حمل ونقل ،پردازش وبازيافت،دفع و مراقبت هاي بعد از دفع) از دهه 1990به بعد  تبديل شده است.

اسلاید 9 :

سيستم هاي مديريت وباز يافت مواد زايد جامد شهري در كشورهاي صنعتي

اسلاید 10 :

مديريت مواد زايد جامد در كشور هاي صنعتي سابقه طولاني هفتاد ساله دارد.

شهر نشييني در اين كشور ها به صورت طبيعي و تدريجي شكل گرفته وقرن هاست كه رشد جمعيت تحت كنترل در آمده است. بنابراين توسعه شهرنشيني مهار شده وبر اساس برنامه هاي ازقبل تعيين شده است .از اين فرصت كافي وظرفيت مناسب براي انجام برنامه هاي مديريت شهري واز جمله مديريت مواد زايد شهري دراين كشورها وجود دارد.

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید