بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

- مشتري محوري
- درك نيازهاي فعلي و آتي مشتري
- برآورده كردن ن الزامات مشتري و تلاش فراتر از انتظارات مشتري
- رهبري
- يكي كردن مقصود و جهت سازمان
- ايجاد و نگهداری محيط داخلی به منظور ايجاد امکان مشاركت كامل پرسنل جهت دستيابي به اهداف سازمان
- مشاركت ( Involvement ) كاركنان
- به عنوان گوهر سازمان در همه سطوح
- ايجاد قابليت بکار گيری توانايی های افراد با مشاركت كامل آنها برای منافع سازمان
- نگرش فرآيندي
- دستيابي به نتايج مورد انتظار بصورت كارآتر در حالتی که فعاليتها و منابع مرتبط به عنوان فرآيند اداره شوند

 

اسلاید 2 :

نگرش نظام گرا به مديريت
- شناسايي ، درك و اداره مجموعه ايي از فرآيندهاي به هم پيوسته به عنوان سيستم موجب اثربخشی و کارآيی سازمان در دستيابی به اهداف می گردد.
بهبود مداوم: هدف دائمي بهبود عملکرد کلی سازمان
نگرش واقعگرايانه به فرآيند تصميم گيري
- تصميمات مؤثر بر اساس تحليل داده ها و اطلاعات است
رابطه با تأمين كنندگان بر اساس منافع متقابل
يک سازمان و تأمين کنندگانش وابستگی متقابل دارند و رابطه بر پايه منافع متقابل موجب افزايش قابليت طرفين در ايجاد ارزش می گردد.

اسلاید 3 :


درجه برآورده شدن نيازمنديها از طريق مجموعه اي از ويژگيهاي ذاتي ISO 9000 – 2000
تطابق با خواسته هاي مشتري
رضايت مشتري
مناسب بودن براي استفاده / مقصود

 

اسلاید 4 :

فرآيند : مجموعه اي از فعاليتهاي مرتبط يـا داراي كنش متقـابـل كــه ورودي ها را به خروجي ها تبديل مي كند .
براي موثر عمل كردن لازم است فرآيندهاي متعدد مرتبط و يا اثر گذار بر هم را شناسايي و مديريت نمود .
سازمان را قادر مي سازد فعاليتها و وابستگي هاي داخلي خود را شناسايي و درك كند در نتيجه امكان تعريف و كنترل فعاليتهـا فــراهم مي شود .
- شناسايي نظام گرا و مديريت فرآيندهاي بكار گرفته شده در سازمان و بويژه اثر متقابل بين اين فرآيندها نگرش فرآيندي ناميده مي شود .

اسلاید 5 :

براي يك فرآيند كارا بايد موارد زير را در نظر گرفت :
- صاحب / مسئول فرآيند
- شناسائي نتيجه / محصول فرآيند
- شناخت / تدوين مسير فرآيند
- شناخت فصل مشترك ها با ديگر فرآيندها
- شناسائي همبستگي ها و وابستگي ها
- كنترل فرآيند
- بهبود فرآيند

اسلاید 6 :

 
  بكارگيري اين رويكرد در يك سيستم مديريت كيفيت بر اهميت موارد زير تاكيد دارد :
- درك و برآورده كردن نيازمنديها
- نياز به در نظر گرفتن فرآيند در قالب ارزش افزوده
- دستيابي به نتايج عملكرد فرآيند و اثر بخشي
- بهبود مداوم فرآيند بر اساس اندازه گيري اهداف

اسلاید 7 :


مستندات توانمندی تبادل نيت و سازگاری يک اقدام را بوجود می آورد و در تحقق موارد زير نقش دارد:
دستيابي تطابق با خواسته هاي مشتري و بهبود كيفيت
قابليت تكرار و قابليت رديابي
فراهم كردن آموزش هاي مناسب
فراهم کردن شواهد عينی
ارزيابي اثربخشي و تداوم مناسب بودن سيستم مديريت كيفيت
ايجاد مستندات بايد فعاليتي با ارزش افزوده باشد .

اسلاید 8 :

نظامنامه کيفيت: فراهم کننده اطلاعات منسجم در باره سيستم مديريت کيفيت برای بيرون و درون سازمان
طرح کيفيت: تشريح کننده چگونگی بکارگيری سيستم مديريت کيفيت برای يک محصول، قرارداد يا پروژه خاص
مشخصه: مدارک بيان کننده الزامات
راهنما: مدارک بيان کننده توصيه يا پيشنهاد
روش اجرايی، دستورالعمل و نقشه: فراهم کننده اطلاعات در باره چگونگی انجام فعاليت يا فرآيند
سوابق: فراهم کننده شواهد عينی فعاليت های انجام شده يا نتايج حاصله

اسلاید 9 :


توسعه ارتباط و تبادل اطلاعات
توسعه مشاركت با شيوه هاي انگيزشي و توجه به كاركنان
توسعه آگاهي و آموزش
ارزشيابي پرسنل و صلاحيت سنجي
توسعه هدفگذاري در تمام سطوح و فعاليتهاي مرتبط سازمان
ايجاد تعهد در مجموعه

اسلاید 10 :

با ايفای رهبری فضايي بوجود آورد كه سبب مشاركت كامل پرسنل و اجرای مؤثر سيستم مديريت كيفيت شود .
اصول مديريت كيفيت مي تواند مبنايي براي ايفاي نقش فوق توسط مديريت باشد که در الزامات 4-1، 5-2، 5-3، 5-4، 6-1، 5-6 انعکاس يافته است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید