بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

عنوان شاخص:                                                         تاریخ تدوین:

                                                                    تاریخ بازبینی :

                                                                          تاریخ باز بینی بعدی:

تعریف شاخص:

 نوع شاخص:i put ،output ،prosses ،outcom ،impact

فرمول شاخص:

تعریف صورت شاخص:

تعریف مخرج شاخص:

واحد اندازه گیری:

منبع جمع آوری داده:

تناوب جمع آوری شاخص:                                    برد یا واحد مسئول:

اسلاید 2 :

اندازه گیری measureme t

ارزیابی assessme t            

پایش mo itori g                   

ارزشیابی              evaluatio

اسلاید 3 :

اندازه گیری          measureme t

    عبارت از فرایندی که تعیین میکند یک شخص یا یک شئ چه مقدار از یک ویژگی برخوردار است.در اندازه گیری حتما از عدد و رقم استفاده میشود.

به جای اینکه بگوییم ضریب هوش حسن از حسین بیشتر است میگوییم ضریب هوش حسن 120 وحسین 100 است.

اسلاید 4 :

سنجش  (ارزیابی )                assessme t

به یک تحلیل جامع و چند وجهی از عملکرد گفته میشود.

فرق سنجش و آزمون (test) این است که در سنجش از فنون مختلف استفاده میشود و تاکید بر عملکرد دارد.

سنجش نوعی تحلیل و پیش بینی عملکرد است در حالیکه آزمون یک ابزار و یک وسیله اندازه گیری بیش نیست .

اسلاید 5 :

در سنجش علاوه بر آزمون به عنوان یک وسیله اندازه گیری از شیوه های دیگر اندازه گیری که الزاما آزمون نیست استفاده می شود.

مثلا برای سنجش وضعیت یک بیماری ممکن است ازروشهای تشخیص آزمایشگاهی(آزمون).معاینه و مصاحبه با بیمار استفاده شود.

اسلاید 6 :

ارزشیابی (evaluatio ) شامل داوری ارزشی درباره مطلوب بودن یا مطلوب نبودن ویژگی یا موضوع مورد ارزشیابی است اما در اندازه گیری هیچ داوری یا قضاوتی درباره نتایج حاصله انجام نمی گیرد.

در عین حال اندازه گیری (measureme t) پایه و اساس ارزشیابی است.

 

اسلاید 7 :

پايش:تعيين ميزان انطباق فعاليتهابا طراحي ،استانداردها

ارزشيابي: تعيين ميزاندستيابيبه اهداف

تحليل: تعيين 1.علت پیدایش 2.شرایط نشو نما3.ارتباط با پدیده های دیگر4.اگر ادامه پیدا کند چه وضعیتی ؟

اسلاید 8 :

کنترل زمان ومکان اجرای فعالیت:

        آیا خدمات مورد نظر در مکان وزمان های        مقررفراهم بود؟

        آیا گروه های هدف به خدمات دسترسی دارند؟

نیروی انسانی:

        آیا رده های نیروی انسانی پیش بینی شده در برنامه تامین شده اند؟

       آیا نیروهای انسانی مهارت لازم جهت اجرای برنامه داشته اند؟

اسلاید 9 :

فناوری (ابزار و روش ها) :

     آیا وسایل و مواد لازم (ازنظرنوع تعداد وکاربری)کافی ومناسب بود؟

     آیاوسایل وابزار بدرستی مورد استفاده قرارمیگرفت؟

     آیا روش ها و راه کارهای پیش بینی شده در برنامه بدرستی انجام می گرفت؟

اسلاید 10 :

آیا ارتباط میان اجزای برنامه برقرار بود؟

آیا منابع مالی برنامه تامین بود؟

آیااستمرار برنامه فراهم بود؟

آیا میزان و درصدهای پیشرفت کار(ازنظرکمی)باپیش بینی برنامه منطبق بود؟   

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید