بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

میانگین حسابی

میانگین هندسی

مجموع سطری

مجموع ستونی

اسلاید 2 :

1-  ماتریس مقایسه زوجی را نرمالایز کنید. (مجموع هر ستون را محاسبه کرده و مولفه های هر ستون را به مجموع تقسیم کنید.)

اسلاید 3 :

2- میانگین حسابی هر سطررا بدست آورید . بردار ستونی حاصل بردار وزن است.

اسلاید 4 :

1-  میانگین هندسی هر سطر را محاسبه کنید.

2- بردار ستونی حاصل را نرمالایز کنید. (هر عدد به مجموع ستون تقسیم می شود.

اسلاید 5 :

1- مجموع هر سطر را بدست آورید.

2- بردار ستنونی حاصل را نرمالایز کنید.

اسلاید 6 :

 

اگر ماتریس مقایسات زوجی سازگار باشد آنگاه بردار وزن حاصل از 4 روش یکسان خواهد بود. در این شرایط بردار وزن از نرمالیزه کردن هر یک از ستونها بدست می آید.

ماتریس سازگار ماتریسی است که رابطه زیر برای هرسه عضو دلخواه آن برقرار باشد:

aij: ارجحیت عنصر ردیف i ام بر عنصر ستون j ام

aik*akj=aij 

 

اسلاید 7 :

محاسبه بردار وزن با روش میانگین حسابی برای یک ماتریس سازگار

اسلاید 8 :

.1ابتدا ستونهای ماتریس را نرمالایز کنید. (رابطه 1)

.2به ازای هر ستون رابطه  (2)  را محاسبه کنید.

.3وزن هر شاخص را از رابطه (3) بدست آورید.

.3بردار وزن را با استفاده از رابطه (4) نرمالایز کنید.

( : تعداد شاخصها

m: تعداد گزینه ها

 rij: ارزیابی گزینه i ام به ازای شاخص j ام)

اسلاید 9 :

اگر تصمیم گیرنده از قبل یک قضاوت ذهنی راجع به اهمیت هر شاخص داشته باشد(       )

آنگاه وزن هر شاخص از رابطه (5 ) بدست می آید.

اسلاید 10 :

.1ماتریس مقایسات زوجی A را درنظر بگیرید.

.2ماتریس B را مطابق رابطه (1) تشکیل دهید.

.3دترمینان ماتریس B را محاسبه کرده و مساوی صفر قرار دهید . بزرگترین ریشه جمله ای حاصل را در رابطه (2) قرا ردهید و بردار وزن را بدست آورید.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید