دانلود فایل پاورپوینت روشهای ارزیابی وزن شاخصها

PowerPoint قابل ویرایش
17 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت روشهای ارزیابی وزن شاخصها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت روشهای ارزیابی وزن شاخصها قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

میانگین حسابی

میانگین هندسی

مجموع سطری

مجموع ستونی

اسلاید ۲ :

۱-  ماتریس مقایسه زوجی را نرمالایز کنید. (مجموع هر ستون را محاسبه کرده و مولفه های هر ستون را به مجموع تقسیم کنید.)

اسلاید ۳ :

۲- میانگین حسابی هر سطررا بدست آورید . بردار ستونی حاصل بردار وزن است.

اسلاید ۴ :

۱-  میانگین هندسی هر سطر را محاسبه کنید.

۲- بردار ستونی حاصل را نرمالایز کنید. (هر عدد به مجموع ستون تقسیم می شود.

اسلاید ۵ :

۱- مجموع هر سطر را بدست آورید.

۲- بردار ستنونی حاصل را نرمالایز کنید.

اسلاید ۶ :

 

اگر ماتریس مقایسات زوجی سازگار باشد آنگاه بردار وزن حاصل از ۴ روش یکسان خواهد بود. در این شرایط بردار وزن از نرمالیزه کردن هر یک از ستونها بدست می آید.

ماتریس سازگار ماتریسی است که رابطه زیر برای هرسه عضو دلخواه آن برقرار باشد:

aij: ارجحیت عنصر ردیف i ام بر عنصر ستون j ام

aik*akj=aij 

 

اسلاید ۷ :

محاسبه بردار وزن با روش میانگین حسابی برای یک ماتریس سازگار

اسلاید ۸ :

.۱ابتدا ستونهای ماتریس را نرمالایز کنید. (رابطه ۱)

.۲به ازای هر ستون رابطه  (۲)  را محاسبه کنید.

.۳وزن هر شاخص را از رابطه (۳) بدست آورید.

.۳بردار وزن را با استفاده از رابطه (۴) نرمالایز کنید.

( : تعداد شاخصها

m: تعداد گزینه ها

 rij: ارزیابی گزینه i ام به ازای شاخص j ام)

اسلاید ۹ :

اگر تصمیم گیرنده از قبل یک قضاوت ذهنی راجع به اهمیت هر شاخص داشته باشد(       )

آنگاه وزن هر شاخص از رابطه (۵ ) بدست می آید.

اسلاید ۱۰ :

.۱ماتریس مقایسات زوجی A را درنظر بگیرید.

.۲ماتریس B را مطابق رابطه (۱) تشکیل دهید.

.۳دترمینان ماتریس B را محاسبه کرده و مساوی صفر قرار دهید . بزرگترین ریشه جمله ای حاصل را در رابطه (۲) قرا ردهید و بردار وزن را بدست آورید.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 17 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد