بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 

دستي

كامپيوتري

رياضي

اسلاید 2 :

روش هاي دستي طراحي استقرار

روش مارپيچي (Spiral tech)

روش نمودار سفر (Traveled Charting)

روش دياگرام ارتباطي (Relationship Dia.)

اسلاید 3 :

روش مارپيچي (Spiral tech)

روش S.T يك روش ابتكاري است و دقيق نمي باشد.

هدف

حداكثر كردن مقدار جريان مواد بين دپارتمان هاي همسايه است.

اسلاید 4 :

قدم اول: دپارتمان ها را دو به دو به صورت نزولي برحسب جريان مواد مرتب كنيد.

اسلاید 5 :

مـثـال

ماتريس جريان مواد بين چهار دپارتمان به صورت مقابل است :

قدم اول:

و به همين ترتيب ادامه مي دهيم:

اسلاید 6 :

قدم اول: دپارتمان ها را دو به دو به صورت نزولي برحسب جريان مواد مرتب كنيد.

قدم دوم: بدون درنظر گرفتن مساحت دپارتمانها ،‌ آن ها را به ترتيبي كه در قدم اول مشخص شده كنار هم قرار دهيد، بطوري كه مقدار جريان مواد بين دپارتمانهاي همسايه حداكثر شود.

اسلاید 7 :

قدم دوم

چون اين قدم ابتكاري است ممكن است با توجه به سليقه هاي مختلف حالات مختلفي بدست آيد :

بهترين طرح بر اساس درصد كارايي محاسبه مي شود .

اسلاید 8 :

قدم اول: دپارتمان ها را دو به دو به صورت نزولي برحسب جريان مواد مرتب كنيد.

قدم دوم: بدون درنظر گرفتن مساحت دپارتمانها ،‌ آن ها را به ترتيبي كه در قدم اول مشخص شده كنار هم قرار دهيد، بطوري كه مقدار جريان مواد بين دپارتمانهاي همسايه حداكثر شود.

قدم سوم:‌ دپارتمانها را با توجه به ايده اي كه از شكل قدم دوم بدست مي آوريد به صورت واقعي (با توجه به مساحت) در كنار هم استقرار دهيد.

اسلاید 9 :

قدم سوم:‌

حال اگر مساحت دپارتمان ها را به صورت زير در نظر بگيريم:

اسلاید 10 :

كارآيي طرح به صورت زيرمحاسبه
مي شود:

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید