بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

  • عضــــلاتی که در کمربند شانه ای بر روی استــخوان کــتف اثر می گذارند که عبارتند از ذوزنقه، متوازی الاضلاع کوچک و بزرگ، سینه ای کوچک، دندانه ای بزرگ، تحت ترقوه ائی و گوشه ائی

عضلاتی که بر روی مفصل شانه و استخوان بازو اثر گذارند با توجه به موقعیت سطح آنها بر روی بدن عبارتند از :

قدامی : سینه ای بزرگ، غرابی بازوئی، تحت کتفی و دوسر بازوئی

خلفی : تحت خاری و گرد کوچک

فوقانی : دالی و فوق خاری

تحتانی : پشتی بزرگ، گرد بزرگ، سه سر بازوئی (سر دراز)

اسلاید 2 :

عضله ذوزنقه (Trapezius)

عضله تختی است که در ناحیه سطحی بالای پشت قرار داشته و براحتی بین استخوان کتف و ستون مهره ها قابل لمس است و دارای چهار قسمت می باشد.

اسلاید 3 :

عضله ذوزنقه 1 (1Trapezius)

سر ثابت : استخوان پس سری

سر متحرک : یک سوم ابتدای لبه سطح خلفی استخوان ترقوه.

عمل :کشش بالایی استخوان ترقوه.

اسلاید 4 :

عضله ذوزنقه 3 (3Trapezius)

سر ثابت : زائده شوکی مهره هفتم گردنی و سه مهره پشتی.

سر متحرک : خار کتف.

عمل : نزدیک کننده کتف به خط میانی.

اسلاید 5 :

این عضله در زیر عضله ذوزنقه قرار دارد وبه دو قسمت کوچک و بزرگ تقسیم شده و قابل لمس نمی باشد.

سر ثابت :  هفتمین مهره گردنی و پنج مهره پشتی.

سر متحرک : لبه داخلی استخوان کتف.

عمل : کشش بالائی، نزدیک کنندگی و چرخش پایینی کتف و در بعضی مواقع ثابت کننده کتف.

اسلاید 6 :

این عضله در قسمت خارجی و خلفی گردن، در زیر قسمت اول عضله ذوزنقه قرار دارد و قابل لمس نیست.

سر ثابت : زائده عرضی چهار مهره اول گردنی.

سر متحرک : لبه داخلی استخوان کتف، بین زاویه فوقانی و ریشه خار کتف. 

عمل : کشش بالائی، نزدیک کننده و چرخش دهنده پایینی استخوان کتف.

اسلاید 7 :

این عضله در زیر استخوان کتف و بر روی دنده ها کشیده می شود.

سر ثابت : قسمت نه دنده اول در سطح جانبی قفسه سینه.

سر متحرک : لبه داخلی و سطح قدامی استخوان کتف، بین زاویه فوقانی و تحتانی

عمل : دورکننده کتف از خط میانی و چرخش بالائی آن.

اسلاید 8 :

این عضله در جلوی سینه و در زیر عضله سینه ای بزرگ قرار دارد و قابل لمس نیست.

سر ثابت :  دنده های 3و4و5.

سر متحرک : زائده غرابی استخوان کتف.

عمل : دور کننده، پایین کشنده و چرخش دهنده پایینی کتف.

اسلاید 9 :

این عضله در زیر ترقوه قرار دارد و توسط سینه ای بزرگ پوشیده شده است.

سر ثابت : غضروف دنده اول.

سر متحرک : سطح تحتانی نیمی از استخوان ترقوه.

عمل : ثابت کننده مفصل ترقوه - جناغ و به مقدار کم پایین کشنده کتف.

اسلاید 10 :

این گروه از عضلات موجب حرکت استخوان بازو به تمام جهات می گردند وعبارتند از :

دالی، سینه ای بزرگ، پشتی بزرگ، گرد بزرگ، تحت خاری، گرد کوچک تحت کتفی ، فوق خاری، دوسر بازوئی، غرابی بازوئی و سر دراز عضله سه سر بازوئی.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید