بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

            What  genes?

ژن ها حامل اطلاعاتي هستند که تعيين کننده ي ويژگي هاي شما هستند.هر سلول بدن انسان شامل 25000تا 35000 ژن است.

ژن ها روي کروموزم قرار دارند.کروموزم ها به صورت جفتي هستند و روي يک کروموزم صدها و يا شايد هزاران ژن وجود دارد.ژن ها و کروموزم ها ازِ DNA تشکيل شده اند

اسلاید 2 :

ژن ها و کروموزوم ها:

  • ژنها قطعاتی از یک کروموزوم هستند که اطلاعات مورد نیاز برای یک مولکول DNA یا یک پلی پپتید را دارند. علاوه بر ژنها، انواع مختلفی از توالیهای مختلف تنظیمی در روی کروموزومها وجود دارد که در همانند سازی، رونویسی و ... شرکت دارند.
  • متابولیزم DNA :سلامت DNA بیشترین اهمیت را برای سلول دارد که آن را می‌توان از پیچیدگی و کثرت سیستم های آنزیمی شرکت کننده در همانند سازی ، ترمیم و نو ترکیبی DNA ، دریافت. همانند سازی DNA با صحت بسیار بالا و در یک دوره زمانی مشخص در طی چرخه سلولی به انجام می رسد.

اسلاید 3 :

  • متابولیزم RNA :رونویسی توسط آنزیم RNA پلیمراز وابسته به DNA کاتالیز می‌شود. رونویسی در چندین فاز ، شامل اتصال RNA پلیمراز به یک جایگاه DNA به نام پروموتور ، شروع سنتز رونویسی ، طویل سازی و خاتمه ، روی می‌دهد. سه نوع RNA ساخته می‌شود.
  • متابولیزم پروتئین :پروتئینها در یک

    کمپلکس RNA پروتئینی به نام ریبوزوم

  ، با یک توالی اسید آمینه‌های خاص در طی

   ترجمه اطلاعات کد شده در RNA پیک ،

   سنتز می‌گردند.

اسلاید 4 :

تاریخچه ژنتیک

  • گریگور مندل در سال 1865 قوانین حاکم بر انتقال صفات را کشف کرد.
  • در سال 1900 میلادی کشف مجدد قوانین ارائه شده از سوی مندل، توسط «درویس»، «شرماک» و «کورنز» باعث شد که نظریات او مورد توجه و قبول قرار گرفته و مندل به عنوان پدر علم ژنتیک شناخته شود.
  • در سال 1953با کشف ساختمان جایگاه ژنها ازسوی جیمز واتسن و فرانسیس کریک، رشته‌ای جدید در علم زیست شناسی به وجود آمد که زیست شناسی ملکولی نام گرفت.

اسلاید 5 :

 
 تقسیم بندی علم ژنتیک      ژنتیک مندلی

                                                         ژنتیک جمعیت

                                                                               ژنتیک مولکولی

  • ژنتیک مندلی یا کروموزومی بخشی از ژنتیک امروزی است که از توارث ژنهای موجود در روی کروموزوم‌ها بحث می‌کند، اما برعکس در ژنتیک غیر مندلی که به ژنتیک غیر کروموزومی نیز معروف است، توارث مواد ژنتیکی موجود در کلروپلاست و میتوکندری ، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

اسلاید 6 :

REAL TIME      PCR

اسلاید 7 :

مقدمه

   به طور طبیعی از تکنیک RT-PCR برای مشخص نمودن الگوی بیان ژنهای مورد نظر در شرایط متفاوت و همچنین برای تعیین ساختار RNA استفاده می شود.

   باید توجه داشت که RT-PCR یک تکنیک پیچیده ای است که کلیه عوامل فیزیکی و شیمیایی دخیل در آن به هم وابسته هستند لذا تکرارپذیری ، حساسیت و ویژگی تست به بهینه سازی تکنیک و برقراری تعادل بین این عوامل بستگی دارد.

اسلاید 8 :

gene expression

در سلول

اسلاید 9 :

بيان ‍ژن

    بیان ژن فرایندی است که در آن اطلاعات درون ژن استفاده می شود تا یک محصول کاربردی از آن به دست آید.

    منظور از بیان ژن یعنی استفاده ازآن ژن به منظور تولید RNA  و یا پروتئین است .
وقتی ژنی مورد استفاده قرار می گیرد می گویند آن ژن بیان شده و روشن است و وقتی كه یك ژن مورد استفاده قرار نگیرد می گویند ان ژن خاموش است. اینكه در زمان مشخصی كدام ژن روشن و كدام ژن خاموش باشدبه تنظیم بیان ژن معروف است.

اسلاید 10 :

مثال ساده از تنظيم بيان ژن

باكتری E.coli در دستگاه گوارش مازندگی می كند و منبع انرژی آن قند گلوكز است. در صورت فقدان گلوكز می تواند ازلاكتوز (گلوكز+گالاكتوز)نیز برای تأمین انرژی استفاده كند. پس درفقدان گلوكز این باكتری نیاز به آنزیم های جذب و تجزیه لاكتوز دارد. بنابراین در صورت وجود گلوكز نیازی به این آنزیم ها نمی باشد و ژن مربوط به آن خاموش است ولی وقتی كه گلوكز در محیط نیست و لاكتوز وجود دارد ژن مربوط به جذب و تجزیه لاكتوز بیان شده و روشن است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید