بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

AHP

در عصر حاضر، ما در زندگي روزمره با تصميم گيري هاي چند معياره مختلفي رو به رو هستيم، از انتخاب يك لپ تاپ تا انتخاب شغل و ...

در عرصه صنعتي گاهي اوقات نتيجه تصميم گيري به قدري مهم است كه بروز خطا ممكن است ضررهاي جبران ناپذيري را بر ما تحميل كند.

 

اسلاید 2 :

یکی از مسائل تصمیم سازی مدیران، چگونگی انتخاب کردن یک گزینه از میان چندین گزینه موجود است که می بایست با توجه به معیارهایی که برای انتخاب مطرحاست، صورت گیرد.

حتی در صورتی هم که انتخاب کردن موردنظر نباشد ،ممکن است  احتیاج داشته باشیم بدانیم اولویت گزینه ها نسبت به یکدیگر چه میزان است

اسلاید 3 :

فرآيند تصميم گيري با چندين معيار كمي و كيفي با مشكلات فراواني رو به روست.

مثلا در انتخاب يك خودروي زيبا اگر معيارهاي زيبايي، مدل و قيمت مطرح باشد مشكلات زير پيش مي آيد:

        نداشتن استاندارد براي اندازه گيري معيارهاي كيفی

        نداشتن واحد براي تبديل معيارها (كيفي و كمي) به يكديگر

با توجه به مشكلات مربوط به فرآيند تصميم گيري با معيارهاي چندگانه، از جمله پيچيدگي و عدم وجود استاندارد از سرعت و دقت تصميم گيري به مقدار زيادي كاسته شده و باعث مي شود كه اين فرآيند به مقدار زيادي به فرد تصميم گيرنده وابسته باشد.

اسلاید 4 :

فرايند تحليل سلسله مراتبي يكي از جامع ترين سيستم هاي طراحي شده براي تصميم گيري با معيارهاي چندگانه است.

از آن جا كه ما مي توانيم:

فرايند تصميم گيري را فرموله كنيم

معيارهاي كيفي و كمي مختلف را در نظر بگيريم

گزينه هاي تصميم گيري را وارد مساله كنيم

حساسيت روي معيارها و زير معيارها را تحليل كنيم

اسلاید 5 :

پیاده سازی   AHP در یک تصمیم گیری شامل 3 مرحله است:

 1- ساختن درخت سلسله  مراتبی

 2- انجام مقایسات زوجی

 3- محاسبه وزن ها

اسلاید 6 :

مسأله: فرض كنيد كه بخواهيد براي خريد يك خودرو تصميم گيري كنيد. گزينه هاي اين مساله سه خودروي A,B,C باشد.

هم چنين معيارهاي انتخاب شما شامل قيمت، مصرف سوخت، راحتي و مدل باشد.

براي حل مساله ابتدا سلسله مراتب را رسم ميكنيم. سپس به محاسبه وزن پرداخته و در پايان وزن نهايي هر گزينه را مشخص ميكنيم.

اسلاید 7 :

مرحله 1: ساختن درخت سلسله مراتبی

سلسله مراتب نمايش گرافيكي از مساله (هدف، معيارها و گزينه هاي انتخاب) مي باشد.

 

Øسطح یک: هدف

 

Øسطح دو : معیارها

 

 

 

 

 

 

Øسطح آخر: گزینه ها

شکل1: سلسله مراتب انتخاب خودرو

اسلاید 8 :

مرحله 2: مقایسات زوجی

حال از پايين ترين سطح به پالايش سلسله مراتب مي پردازيم

ماتريس مقايسه زوجي را براي هر معيار به طور جدا تشكيل مي دهيم

در روش AHPگزينه ها دو به دو با يگديگر مقايسه مي شوند. اين مقايسه ها از طريق پرسشنامه (نظر كارشناسان) يا فرد تصميم گيرنده صورت مي گيرد.

اسلاید 9 :

با توجه به نتيجه مقايسه ها كه مي تواند شامل پاسخ هاي كاملا مطلوبتر، مطلوبيت خيلي قوي، مطلوبيت قوي، كمي مطلوبتر يا يكسان باشد به ترتيب عددي بين 9 تا 1 انتساب داده مي شود.

اسلاید 10 :

در مثال، از نظر راحتي ترجيح A بر B عدد 2، ترجيح A بر C عدد 8 و ترجيح B بر C عدد 6 مي باشد .

بدين ترتيب ترجيح B بر A 2/1، ترجيح C بر A 8/1، و ترجيح     Cبر B عدد 6/1 می باشد.

بديهي است كه ترجیح A بر A، B بر B، C بر C برابر یک است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید