بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

در این تحقیق فرایند تنظیم سند حسابداری بطور کامل براساس نمودار نمایش داده شده است و تمام مراحل هم روی نمودار بصورت ترتیبی مشخص شده است

اسلاید 2 :

شروع

تنظیم سند توسط کارپرداز

دستور مدیریت خدمات پشتیبانی

دستور رئیس امور مالی

اسلاید 3 :

آیا واخواهی دارد؟

تامین اعتبار نهایی

صدور سند

رسیدگی سند

تکمیل امضاء

روکش سند

صدور چک

اسلاید 4 :

پیگیری و اصلاح موارد ایراد توسط کارپرداز

تامین اعتبار نهایی

صدور سند

رسیدگی سند

تکمیل امضاءروکش سند

صدور چک

اسلاید 5 :

شروع

درخواست توسط واحد

اعلام نیاز به واحد امور قراردادها جهت عقد قرارداد

تایید مسئول مربوطه

تایید مدیر امور عمومی

اسلاید 6 :

اخذ سه فقره استعلام توسط امور قراردادها

تنظیم و امضا ءصورتجلسه استعلام به همراه اعلام برنده توسط امور قراداها

تنظیم پیش نویس قرارداد (امور قراردادها)

ارسال به واحد حقوقی و بودجه جهت تامین اعتبار و تایید

ارسال به واحد حسابداری جهت کنترل نهایی

اخذ تضامین مورد نیاز توسط واحد مالی

اسلاید 7 :

تهیه نسخه اصلی قرارداد و امضاء آن (امور قراردادها)

درخواست واحد مربوطه یا پیمانکار مربوطه جهت دریافت وجه

دستور پرداخت مدیر

اسلاید 8 :

فرایند قرادادهای جاری

صدور سند

رسیدگی سند

تکمیل امضاء روکش سند

 

اسلاید 9 :

فرایند اقدامات عمرانی از طریق اتوماسیون

انجام کار توسط پیمانکار

تایید کار توسط مسئول مربوطه

تهیه امضاءصورتجلسه انجام کار

تکمیل کلیه مدارک توسط کارپرداز

درخواست تخصیص از واحد بودجه

صدور تخصیص توسط واحد بودجه

اسلاید 10 :

درخواست وجه از مدیریت مالی ستاد

دریافت چک از مدیریت مالی

تامین اعتبار نهایی

صدور سند حسابداری

رسیدگی سند

پیگیری و اصلاح موارد ایراد توسط کارپرداز

تامین اعتبار نهایی

صدور سند حسابداری

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید