بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

ضرورت:

بدليل درخواست بيش از حد استان‌ها براي نوسازي و ساخت راه ادارات كل هميشه با كمبود بودجه و زمان مواجه هستند لذا اولويت‌بندي راه‌هاي استاني آنها براي شروع يا ادامه فعاليت نيازمي باشد كه در اين پروژه اين مهم صورت مي گيرد.

اسلاید 2 :

دستاوردها:

 • جمع‌آوري اطلاعات مربوط به مراكز اقتصادي، اجتماعي، خدماتي و اطلاعات مربوط به راه‌ها.
 • جمع‌آوري و دسته‌بندي اطلاعات پروژه‌هاي در حال ساخت و مطالعه و پيشنهادي.
 • تحليل و بررسي پروژه‌ها و اولويت‌بندي آنها.

اسلاید 3 :

تغييرات حاصله در مجموعه وزارت راه و ترابري:

 • يك روش اولويت‌بندي پروژه‌هاي راهسازي در استان‌ها.
 • ساماندهي بهبود روش نحوه اطلاع‌رساني پروژه‌هاي راه .
 • ايجاد انگيزه درپاسخگويي بهتر ادارات كل.
 • وجود دليل براي انتخاب يا رد كردن پروژه هاي مطرح شده

اسلاید 4 :

مشكلاتي كه حل شده و خروجي حاصل شده:

عبارتند از: تخصيص بودجه مناسب، به پايان‌بردن هرچه سريع‌تر پروژه‌ها، انتخاب پروژه‌هاي دردست مطالعه با اولويت بيشتر و ...

مستندات و گزارشهاي توليدشده:

گزارش‌هاي سندهاي اولويت‌بندي راه‌هاي استاني چاپ شده براي 15 استان تاكنون.

اسلاید 5 :

فعاليتهاي در دست انجام و آتي:

درحال حاضر سندهاي اولويت‌بندي راه‌هاي 30 استان تهيه و 20 عنوان آن توسط مقام عالي وزارت راه و ترابري به ادارات كل راه و ترابري استان‌ها ابلاغ شده است.

براساس برنامه‌ريزي به عمل آمده قرار است تا به منظور عملياتي شدن سندهاي اولويت‌بندي با هكاري و هماهنگي شركت ساخت و توسعه زيربنهاي حمل و نقل (براي راه‌هاي ملي) و ادارات كل راه و ترابري استان‌ها سندها در سال 1387مورد بازنگري قرار گيرند.

اسلاید 6 :

مركز تحقيقات نوع (3) قير و مخلوطهاي آسفالتي مشترك بين دانشگاه علم و صنعت ايران و

وزارت راه و ترابري

اسلاید 7 :

ضرورت:

براساس آمار رسمي تنها در سال 1385، بالغ بر 2933909 ﹸتن آسفالت در جاده‌هاي كشور استفاده شده است، لذا به منظور رفع نيازهاي تحقيقاتي و تنگناهاي كشور در زمينه‌هاي روسازي قير و مخلوط‌هاي آسفالتي و همچنين استفاده مطلوب از توان علمي تخصصي و آزمايشگاهي دانشگاه‌ها، مركز تحقيقات نوع (3) قير و مخلوط‌هاي آسفالتي مشترك بين دانشگاه علم و صنعت تأسيس گرديد.

اسلاید 8 :

دستاوردها:

 • توسعه و گسترش پژوهش‌هاي كاربردي در زمينه قير.
 • ايجاد زمينه مناسب براي ارتقاء فعاليت‌هاي پژوهش و فناوري در زمينه مخلوط‌هاي آسفالتي.
 • همكاري پژوهشي با مؤسسات عالي آموزش و پژوهشي كشور در زمينه قير و مخلوط‌هاي آسفالتي.

اسلاید 9 :

تغييرات حاصله در مجموعه وزارت راه و ترابري:

 • انتشار نتايج تحقيقات به صورت مجله، كتاب، لوح فشرده و نظاير آن.
 • همكاري در انجام پروژه‌هاي دانشجويي در راستاي اهداف مركز.
 • برگزاري همايش‌هاي علمي و بين‌المللي.

اسلاید 10 :

مشكلاتي كه حل شده و خروجي حاصل شده:

 • بازيابي سرد رويه‌هاي آسفالتي فرسوده با استفاده از كف قير.
 • افزايش بهره‌وري در كارخانه آسفالت.
 • استفاده از پارچه گونه‌ها در كاهش ترك‌هاي روسازي و كاربرد آن در راهسازي.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید