دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با سند توسعه و عمران منطقه

PowerPoint قابل ویرایش
28 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با سند توسعه و عمران منطقه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با سند توسعه و عمران منطقه قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

سلاید ۱ :

الگوی کلی برنامه‌ریزی

اسلاید ۲ :

چارچوب کلی سند

۱- ویژگی‌های منطقه (تشخیص وضعیت موجود)

۲- تحلیل وضعیت منطقه (SWOT)

۳- جایگاه منطقه در طرح جامع تهران

۴- الگوی توسعه و سازمان فضایی

۵- شبکه معابر

۶- پهنه بندی استفاده از اراضی

۷- کاربری‌ها و شیوه استفاده از اراضی

۸- خدمات

۹- طرح‌های موضعی

۱۰- بافت‌های فرسوده

۱۱- ساماندهی فضاها و محورهای شهری (مدیریت و ساماندهی منظر شهری، محورها و …)

۱۲- طرح تفصیلی منطقه (نقشه‌های ملاک عمل، ضوابط ویژه منطقه)

۱۳- بانک اطلاعات و لایه‌های نقشه‌ای اسناد توسعه

۱۴- برنامه‌ توسعه منطقه (برنامه‌های عمرانی پنج‌ساله و یک‌ساله)

اسلاید ۳ :

۱- ویژگی‌های منطقه (تشخیص وضعیت موجود)

۱-۱ : محدوده (مختصات و وسعت)

۲-۱ : جمعیت (تحول جمعیت ، مقایسه با جمعیت شهر و …)

۳-۱ : تقسیمات (به تفکیک نواحی و محلات بر حسب محدوده، وسعت و جمعیت)

۴-۱ : پیشینه کلی تحولات منطقه (محدوده و گسترش کالبدی)

۵-۱ :‌ شاخص های اجتماعی – اقتصادی، فیزیکی و … معرف منطقه

۲- تحلیل وضعیت منطقه

۱-۲ : نقاط قوت و ضعف

۲-۲ : فرصت ها و تهدیدات

۳-۲ : جمع بندی (SWOT)

اسلاید ۴ :

۳- جایگاه منطقه در طرح جامع تهران

۱-۳ : چشم اندازهای طرح جامع و منطقه (مقایسه و مصادیق)

۲-۳ : هدف‌های توسعه طرح جامع و منطقه (مقایسه و مصادیق)

۳-۳ : راهبردهای توسعه طرح جامع و منطقه (مقایسه و مصادیق)

۴-۳ : جایگاه منطقه در سازمان فضایی طرح جامع (محورها، مراکز و …)

۴- الگوی توسعه و سازمان فضایی

۱-۴ : الگوی توسعه منطقه و ارکان آن‌

۲-۴ : سازمان فضایی منطقه و عناصر اصلی آن

۳-۴ : الگوی توسعه منطقه در ارتباط با مناطق همجوار

۵- شبکه معابر

۱-۵ : اصول و مبانی نظام حرکت

۲-۵ : استخوانبندی و سلسله مراتب شبکه معابر

۳-۵ : مقایسه شبکه معابر منطقه با شبکه معابر طرح جامع و مناطق همجوار

۴-۵ : مقایسه شبکه معابر موجود و آتی

۵-۵ : تأسیسات و تجهیزات حمل و نقل

اسلاید ۵ :

۶- پهنه بندی استفاده از اراضی

۱-۶ : مبانی و اصول پهنه بندی (تمایز همگنی‌ها و تشخیص مقیاس عملکردها)

۲-۶ : ساختار پهنه بندی منطقه (پهنه های اصلی و زیر پهنه‌ها تا کد سه رقمی)

۳-۶ : اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهری

۷- کاربری‌ها و شیوه استفاده از اراضی

۱-۷ : مقایسه کاربریهای موجود و پهنه بندی

۲-۷ : عملکردهای مجاز در پهنه‌ها

۳-۷ : جمعیت پذیری پهنه‌ها

۴-۷ : تعادل سکونت و فعالیت در پهنه‌ها (جمعیت روز و شب)

۵-۷ : کاربری‌های مهم و غیرقابل تغییر

۶-۷ : آثار تاریخی با ارزش

اسلاید ۶ :

۸- خدمات

۱-۸ : ساختار و سلسله مراتب خدمات (مراکز و محورهای خدماتی)

۲-۸ : برنامه تأمین خدمات (به تفکیک فضای سبز و خدمات هفتگانه)

۳-۸ : خدمات موجود و مورد نیاز (به تفکیک نواحی و محلات)

۴-۸ : کمبودهای خدماتی منطقه و نحوه تأمین خدمات

۵-۸ : پوشش مراکز خدماتی منطقه

۹- طرح‌های موضعی

۱-۹ : عرصه‌های مداخله و ضرورت‌های آن در منطقه

۲-۹ : محدوده و طرح‌های موضعی طرح جامع در منطقه

۳-۹ : محدوده و مشخصه‌ طرح‌های موضعی و موضوعی پیشنهادی منطقه

۴-۹ : توجیه و شناسنامه طرح‌ها

۵-۹ : اولویت بندی و تدقیق مراجع تهیه و تصویب طرح‌های موضعی

اسلاید ۷ :

۱۰- بافت های فرسوده

۱-۱۰ : مبانی و معیارهای تعیین محدوده‌ بافت‌های فرسوده

۲-۱۰ : محدوده بافت‌های فرسوده (به تفکیک معیارها و تلفیق معیارها براساس مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران

۳-۱۰ : شیوه‌های مداخله

۴-۱۰ : اولویت‌های مداخله

۵-۱۰ : وضعیت آتی بافت‌های فرسوده (تجمیع، شبکه معابر و نفوذ پذیری، خدمات و …)

۱۱- ساماندهی فضاها و محورهای شهری (مدیریت و ساماندهی منظر شهری، محورها و …)

۱-۱۱ : مدیریت و ساماندهی منظر شهری

۲-۱۱ : ساماندهی محورها و شریان‌های شهری منطقه

۳-۱۱ : سایر طرح‌های عملیاتی

اسلاید ۸ :

۱۲ – طرح تفصیلی منطقه (نقشه‌های ملاک عمل، ضوابط ویژه منطقه)

۱-۱۲ : نقشه طرح تفصیلی ملاک عمل

۲-۱۲ : مشخصه های نقشه

۱۳- بانک اطلاعات و لایه های نقشه ای اسناد توسعه

۱۴ – برنامه توسعه منطقه (برنامه‌های عمرانی پنج‌ساله و یکساله)

۱-۱۴ : جمع بندی تشخیص و تحلیل وضعیت

۲-۱۴ : کمبودها و نیازهای توسعه

۳-۱۴ : هدف ها و سیاست ها

۴-۱۴: طرح های توسعه اسناد مصوب

۵-۱۴: طرح های توسعه بخشی

۶-۱۴: برنامه توسعه

۷-۱۴: تجهیز منابع

اسلاید ۹ :

۱- ویژگی‌های منطقه (تشخیص وضعیت موجود)

اسلاید ۱۰ :

۲- تحلیل وضعیت منطقه (SWOT)

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 28 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد