دانلود فایل پاورپوینت قواعد دروس ۴ و ۵ عربی ( ۱ )

PowerPoint قابل ویرایش
12 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت قواعد دروس ۴ و ۵ عربی ( ۱ ) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت قواعد دروس ۴ و ۵ عربی ( ۱ ) قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

 

اسلاید ۱ :

کلمات از نظر نوع حروف اصلی به دو دسته تقسیم می شوند : ۱- جامد ۲- مشتق

اسم جامد : اسمی است که از اصل و ریشه فعل گرفته نشده است .

اسم مشتق : اسمی است که ریشه فعلی داشته باشد .

انواع جامد

۱) مصدری : جامدی است که ریشه فعلی ندارد ولی بر انجام شدن کار بدون قید زمان و شخص دلالت می کند . در عربی همه مصدرها جامدند چه مجرد باشند ، چه مزید

مثال : خُروج ، شُکر، ذَهاب و …

۲) غیر مصدری : بعضی از جامد ها مصدر نمی باشند . مثال : حَجَر ، یَد ، قَلَم و…

انواع مشتق

    مشتق کلمه ای است که از اصل و ریشه فعل گرفته شده است و ۸ نوع می باشد :

اسلاید ۲ :

۱) اسم فاعل

کلمه ای است که بر انجام دهنده کار یا دارنده حالتی دلالت می کند و معادل صفت فاعلی یا اسم فاعل است . مثال : ناصِر ، کاتِب ، قائِم ، فاتِح و …

روش ساخت اسم فاعل : اسم فاعل در ثلاثی مجرد بر وزن « فاعِل » ساخته می شود . مثال : وَصَلَ      واصِل

حال اگر بخواهیم از فعل ثلاثی مزید ، اسم فاعل بسازیم . به این صورت است که حرف مضارعه را برمی داریم و به جای آن میم ضمه دار ( مُـ ) قرار می دهیم و حرف ما قبل آخر را مکسور می کنیم . مثال : مُعَلِم ، مُکتَشِف و…

۲) اسم مفعول

اسمی است که بر انجام شدن یا واقع شدن دلالت می کند ، و نشان می دهد کاری بر روی شخصی یا چیزی واقع شده است و معادل صفت مفعولی یا اسم مفعول است . مثال : مَکتوب ، مَنصور، مُختَرَع و…

اسلاید ۳ :

روش ساخت اسم مفعول : اسم مغعول از ثلاثی مجرد بر وزن « مَفعول » ساخته  می شود . مانند : رَسَمَ     مَرسوم

و از فعل ثلاثی مزید همچون اسم فاعل ساخته می شود ، با این تفاوت که حرف ما قبل آخر را مفتوح می کنیم . مثال : مُختَرَع ، مُکتَشَف و…

۳) اسم زمان و مکان

اسمی است که بر زمان یا مکان انجام کار دلالت می کند و از فعلهای ثلاثی مجرد بر سه وزن ساخته می شود ، که عبارتند از : مَفعَل ، مَفعِل ، مَفعَلَه

مثال : مَکتَب ، مَغرِب ، مَحفَظَه و…

نکته : این وزنها غالبا برای مکان و زمان مشترک به کار برده می شوند ولی در جمله و با توجه به موقعیتش تشخیص می دهیم که اسم مکان است یا زمان . مثال:

کانَ مَقتَلُ الحُسَین ( ع ) فی کَربَلا . ( اسم مکان )

اسلاید ۴ :

کانَ مَقتَلُ الحسین ( ع ) فی العاشوراء . ( اسم زمان )

اگر بخواهیم از فعلهای ثلاثی مزید اسم مکان یا زمان بسازیم ، غالبا بر وزن اسم مفعول آن ساخته می شود . مثال :

یَستَخرِجُ

 

   مُستَخرَج ( اسم زمان )                         مُستَخرَج ( اسم مفعول ) 

مُستَخرَج ( اسم مکان )

۴) صفت مشبهه

اسمی است که بر یک صفت نسبتا ثابت و همیشگی دلالت می کند ، صفت مشبهه را لز فعل ثلاثی مجرد بر وزنهای خاص می سازند . مثلا وقتی می گوییم « شجاع » یعنی صفت شجاعت در فرد ثابت است . 

اسلاید ۵ :

معروفترین وزنهای صفت مشبهه عبارتند از :

فَعیل ، فَعل ، فَعَلَ ، فُعال ، فَعلان ، فَعال ، فَیعِل ، فُعل ، فَعِل ، فَعول

شَریف ، سَهل ، حَسَن ، شُجاع ، عَطشان ، جَبان ، سیّد ، حُرّ ، خَشِن ، حَسود

نکته : صفت مشبهه از فعلهای ثلاثی مجرد به دو روش ساخته می شود :

۱) بر وزن ثابت می آیند . مثل وزنهای : فَعیل ، فَعول ، فَعَل و…

۲) اگر از فعل ثلاثی مجرد بخواهیم صفتی بسازیم که بر رنگ ، عیب ، زیور و زینت دلالت کند ، می توانیم برای مذکر از وزن اَفعَل و برای مونث از وزن فَعلی استفاده می کنیم که به آن اَفعل وصفی نیز گویند . مانند مثالهای زیر :

رنگها                                    مذکر                                   مونث

سفید                                     اَبیَض                                   بَیضاء

سبز                                     اَخضَر                                  خَضراء

اسلاید ۶ :

عیبها                                      مذکر                                           مونث

لال                                         اَبکَم                                            بَکماء

ناشنوا                                      اَصَم                                            صَماء

زیور ( زینت )                           مذکر                                         مونث  گشاده رو                                  اَبلَج                                          بَلجاء

باریک اندام                              اَهیَف                                         هَیفاء 

۵) اسم مبالغه

اسمی است که بر کثرت و فراوانی صفت در فردی یا کسی یا چیزی دلالت می کند و از فعلهای ثلاثی مجرد ساخته می شود . معروفترین وزنهای آن عبارتند از :

فَعّال ، فَعالَه ، فَعول ، فَیعول ، فِعّیل

اسلاید ۷ :

مثال : غَفّار ، عَلامَه ، حَسود ، قَیّوم ، صِدّیق

تذکر : بین صفت مشبهه و صیغه مبالغه چند وزن مشترک وجود

 دارد و تشخیص اینکه وزن متعلق به کدام است ، از چند راه ممکن                   است ( وزنهای مشترک : فَعیل ، فَعِل ، فَعلان ، فَعول )

۱) با توجه به معنا اگر بر زیادی و کثرت صفت دلالت کرد ، به آن مبالغه می گویند . مثال : حَسود ( یعنی کسی که بسیار حسادت می ورزد . )

۲) معمولا از فعلهای لازم صفت مشبهه و از فعلهای متعدی اسم مبالغه ساخته می شود. مثال : شَرُفَ   فَعیل   شَریف ( صفت مشبهه )

غَفَرَ  فَعول   غَفور ( صفت مبالغه )

۳) اگر بتوانیم از اسم مورد نظر بر وزن فاعِل اسم دیگری بسازیم که معنا دار باشد یعنی کاربرد داشته باشد . در این صورت آن کلمه ای که بر وزن فاعِل است ، صفت مشبهه و آن کلمه اول ، صیغه مبالغه خواهد بود . مثال :

غَفور      غافِر ( صفت مشبهه )  ،  جَسور     جاسِر ( کاربرد ندارد )

صیغه مبالغه                                                  صفت مشبهه

اسلاید ۸ :

۶) اسم تفضیل

یکی دیگر از اسمهای مشتق ، اسم تفضیل است که بر برتری صفتی در فردی یا چیزی نسبت به فرد یا شخص دیگر دلالت می کند . اسم تفضیل از فعل ثلاثی مجرد ساخته می شود و برای مذکر بر وزن « اَفعَل » و برای مونث بر وزن « فُعلی » می آید . مثال : حَسَنَ      اَحسَن ( مذکر )

      حُسنی ( مونث )

۷) اسم آلت

اسمی است که بر ابزار و وسیله انجام کار دلالت می کند و از فعلهای ثلاثی مجرد ساخته می شود . اسم آلت ، سه وزن معروف دارد ؛ که عبارتند از : مِفعَل ، مِفعَلَه ، مِفعال

مثال : مِقبَض ( دستگیره ) ، مِکنَسَه ( جارو ) ، مِفتاح ( کلید ) ، مِصباح ( چراغ ) ،

مِقراض ( قیچی )

 

اسلاید ۹ :

تمرین

۱) نوع مشتق کلمات زیر را مشخص کنید .

الصَّغیرَه ، رَنّان ، اَکبَر ، بَدیع ، مَسجِد ، خَشِن ، صُغری ، امّار ، عَطشان

۲) از فعلهای زیر اسم فاعل بسازید .

شَهَدَ ، نَصَرَ ، اِستَخرَجَ ، اِعتَمَدَ ، فَتَحَ

۳) از فعلهای زیر اسم مفعول بسازید .

اِنتَظَرَ ، صَنَعَ ، ظَلَمَ ، یَغتَصِبُ

اسلاید ۱۰ :

پاسخ

 پاسخ سوال ۱ : الصّغیرَه      صفت مشبهه ، رَنّان      اسم مبالغه ،        اَکبَر     اسم تَفضیل ، بَدیع      صفت مشبهه ، مَسجِد      اسم مکان ،        خَشِن       صفت مشبهه ، صُغری      اسم تفضیل ، امّار      اسم مبالغه ، عَطشان       صفت مشبهه

پاسخ سوال ۲ : شَهَدَ      شاهِد ، نَصَرَ      ناصِر ، اِستََخرَجَ      مُستَخرِج

اِعتَمَدَ      مُعتَمِد ، فَتَحَ       فاتِح

پاسخ سوال ۳ : اِنتَظَرَ       مُنتَظَر ، صَنَعَ      مَصنوع ، ظَلَمَ       مَظلوم ،

یَغتَصِبُ       مُغتَصَب

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 12 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد