بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

روز به روز اعتقاد سازمانها در این مورد راسخ تر میشود که ترویج اصول اخلاقی و تقویت فرهنگ معنوی موجب ایجاد مزیت های راهبردی خواهد شد.

                                                     فرد.آر.دیوید

اسلاید 2 :

اخلاق سازمانی
موضوع کهن ، مسئله تازه

فقط با قوانین و مقررات نمیتوان سازمان و بنگاه را اداره کرد.

اداره بهتر سازمانها مستلزم قرار گرفتن اخلاق در کنار قانون دارد.

خود کنترلی جایگزین دیگر کنترلی شود.

و هدفهای اخلاقی به قوانین اخلاقی تبدیل شوند.

 

اسلاید 3 :

ظهور انقلاب گونه اخلاق در کنار سازمان

از 1903 با کتاب مبانی اخلاق(Pri cipa Ethica) جرج ادوارد مور.

 

اسلاید 4 :

فرد دیوید(1999):

“اصول اخلاقی شایسته  ا ز پیش شرط های مدیریت راهبردی خوب است“.

”یکی از دلایل بالا بودن حقوق استراتژیستها در مقایسه با حقوق سایر افراد در سازمان اینست که آنها باید خطرات معنوی شرکت را بعهده بگیرند.آنها مسئولیت تدوین،توزیع و اعمال کدهای اخلاقی سازمان را بر عهده دارند“.

 

اسلاید 5 :

چهار اصل راهبردی مسئولیتهای اخلاقی بنگاه

(1هر بنگاه بمیزان مسئولیت پذیری اش، قانونمند است.

(2هر بنگاه بمیزان قانونمندی اش، پیش بینی پذیر است.

(3هر بنگاه بمیزان پیش بینی پذیراش، اعتمادآفرین است.

(4هر بنگاه بمیزان اعتمادآفرینی اش، موفق است.

(5هر بنگاه بمیزان اعتمادآفرینی اش، مسئولیت پذیر است.

اسلاید 6 :

فرآیند دست یابی سازمان به موفقیت

مسئولیت پذیری.

قانونمندی.

پیش بینی پذیری.

خطر معقول.

ایجاد اعتماد.

ارتباط آسان و درست محیط با سازمان.

اسلاید 7 :

گونه های مسئولیت های اخلاقی

اخلاق فردی(Perso al Ethics).

اخلاق شغلی(Work Ethics).

اخلاق بنگاهی(E terprise Ethics).

اخلاق حرفه ای(Professio al Ethics).

اسلاید 8 :

مسئولیت های اخلاقی سازمان و بنگاه در قبال محیط داخلی و خارجی.

محیط حق دارد و سازمان تکلیف

اخلاق حرفه ای رفتار ارتباطی سازمان بر اساس حقوق،تعهدات و وظایف است.

اسلاید 9 :

اخلاق حرفه ای به منزله دانش

رسالت اخلاق حرفه ای حل مسائل اخلاقی بنگاه ها و تبیین تعهدات و مسئولیت های اخلاقی آنهاست.

اسلاید 10 :

توقعات مدیران از علم اخلاق حرفه ای

.1ارائه شاخص های اخلاقی.

.2ترسیم جدول فضائل و رذائل اخلاق.

.3حل تعارضات اخلاقی.

.4تحلیل مسائل عینی،موردی و مبتلا به حوزه اخلاق.

.5تبیین معضلات اخلاقی در حوزه فعالیت های حرفه ای.

.6توجه به زمینه های پیشگیری پیش از درمان.

.7ارائه فرآیند تغییر و تصحیح رفتار.

.8تهذیب نفس و تعالی شخصیت.

.9ارائه الگوهای اخلاقی.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید