بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

بطور كلي فرآيند بازرسي را مي توان به عنوان عملياتي كه وظايف آن عبارت است از :
تعريف نمود.
1- تعين مشخصات لازم و روشهاي اندازه گيري براي بازرسي
2- تحقيق پيرامون ميزان مطابقت توليد با مشخصات طراحي شده
3- ارتباط اطلاعاتي با مسئولان ايجاد تصحيحات لازم در فرآيند توليد
اصولا بايد تمايز بسيار روشني ميان بازرسي و كنترل كيفيت قائل شد ، چرا كه بازرسي مقايسه مشخصه ها با استانداردهاي تعين شده است ، در حالي كه كنترل كيفيت با هر وظيفه اي كه به بهبود كيفيت محصولات توليدي كمك كند ارتباط دارد. به عبارت ديگر كنترل كيفيت كليه وظايف يا فعاليتهاي لازم جهت تحقق اهداف كيفيتي شركت را در بر ميگيرد


1- جستجو وكشف ضايعات به محض وقوع در فرآيند
2- كشف مسيرهايي از فرآيند كه منجر به ايجاد نقص مي شوند
3- تصديق توانايي ماشين و يا كارگر در انجام مناسب عمليات
4- نشان دادن وضعيت فرآيند
5- جدا كردن قطعات معيوب از فرآيند توليد جهت جلوگيري از صرف هزينه هاي حمل و نقل يا عمليات مراحل بعد
6- جدا كردن قطعا معيوب براي پيشگيري از عملكرد ضعيف محصول نهايي
7- اگاه ساختن كليه سطوح مديريت از عملكرد واحدهاي توليدي
8- تهيه سوابق و اطلاعات براي مديريت به منظور ايجاد شرايط مناسب جهت مطالعه و تصحيح عملكرد ضعيف
9- تهيه سوابق و اطلاعات لازم براي كنترل موجودي و برنامه ريزي محصول
10- تهيه سوابق و گزارشات براي ارزيابي ماشين آلات يا كارگران توليدي

اسلاید 2 :

محدوده بازرسي
مراحل و يا سطوح متعددي در اجراي بازرسي وجود دارد . اين موارد ممكن است در حالت كلي شامل بازرسي دريافت ، بازرسي پيش از توليد ، بازرسي حين توليد و آزمايش محصول شود . ضمنا امكان دارد كه اين فعاليتها كاملا مستقل از از يكديگر و يا جزئي از يكسري وظايف باشد .
وجه تمايز اين دو حالت ارتباط سازماني يا فيزيكي نمي باشد ، بلكه تفاوت در اهداف و مقاصد است.
سازماندهي بازرسي
- موقعيت در سازمان كارخانه
موقعيت بخش بازرسي در هر سازمان بستگي به عوامل نشير وسعت ، توليدات اصلي و نوع عمليات آن سازمان دارد . اين عوامل همچنين محدوده وظايف بخش كنترل كيفيت و ماهيت فرآيند بازرسي را مشخص مي كند.
- شرح وظايف بازرسي
اهداف بازرسي از جايي به جاي ديگر تغييرات اساسي ميكند . به همين دليل نحو مسئوليتها نيز بر طبق اهداف تغيير مي كند. بخش بازرسي جهت انجام وظايف خود نياز به برقراري روشها و سياستهاي لازم دارد. بايد تصميم گرفته شود كه چه چيزي بازرسي شود ؟ كجا بازرسي شود ؟ چگونه ...؟ ...............

- سطح اختيارات بازرسي
- سازماندهي بخش بازرسي
براي مشاهده چند نمونه از سازماندهي و وظايف بازرسي برروي مثالها كليك كنيد.

اسلاید 3 :

هر هزينه اي كه صرف انجام وظايف بازرسي شود مانند وظايف كنترل كيفيت و يا بازرسيها ، هزينه هاي بازرسي محسوب ميشود.البته براي محاسبه هزينه هاي بازرسي سوابق كامل ودقيقي مورد نياز ميباشد
به طور كلي هزينه هاي بازرسي به دو دسته ، هزينه هاي نقص كيفيت و هزينه هاي ارزيابي و پيشگيري تقسيم ميشود.
1- بازرسي سيار 2- بازرسي متمركز 3- سيستم هاي مركب
در سيستم بازرسي سيار نياز به بازرساني دارد كه در محوطه توليد حركت كنند و قطعات موجود در ايستگاههاي كاري را كنترل كنند. در بازرسي متمركز بازرسان و ابزار بازرسي در محلي كه امور بازرسي انجام ميشود مجتمع ميشوند . سيستم مركب نيز همانطور كه از اسمش پيداست تلفيقي از دو سيستم اول
و دوم ميباشد.
مزايا و معايب بازرسي سيار :
مزايا
1- معايب خيلي زود مشخص مي شودو اين امر فرصت لازم جهت تصحيح را به همراه دارد.
2- بازرس توانايي تشخيص خطاهاي غير معمول ماشين آلات را پيدا كرده و پراكندگي از حالت نرمال را سريعا تشخيص ميدهد.
3- به عنوان نتايج حاصل از آشنايي بازرس با كارهاي مختلف ، وي زمان كمتري را صرف كنترل مشخصه هايي كه به ندرت معيوب ميشوند، ميكند.

اسلاید 4 :

1- فقدان ابزار بازرسي پيشرفته و يا محيط مناسب ممكن است امور بازرسي را مختل كند.
2- بازرس از طرف كارگر يا سر كارگر توليد جهت تاييد نمودن قطعات تحت فشار روحي قرار ميگيرد.
3- بازرس سيار به علت انجام امور محوله از ساير بازرسان و سرپرست خودجدا ميشود، در صورتي كه شايد جهت انجام امورات محوله نياز به حمايت معنوي داشته باشد.
4- از آنجا كه شايد بازرس قادر به علامت گذاري قطعات معيوب نباشد ، قطعات معيوب بين قطعات سالم جا زده شده باشد و به مراحل بعدي توليد راه يابند كه موجب صرف هزينه هاي اضافي ميشود.

مزايا و معايب بازرسي متمركز :
مزايا
1- ابزار دقيق و پيشرفته تري ميتواند مورد استفاده قرار گيرد.
2- امكان برقراري ارتباطات مناسب بين بازرسان و سرپرست بازرسي
3- ثبت ونگهداري سوابق ساده تر ميشود.
4- اعمال فشار رواني از طرف كارگر و سر كارگر توليد به حداقل خود ميرسد.
5- نياز به استفاده بازرسان ماهر كاهش ميابد.

اسلاید 5 :

عبارت است از مجموعه عملياتي شامل اندازه گيري يا آزمايشهايي كه بر روي يك فرآورده انجام گيرد تا مشخص شود تا مشخصات ويژگيهاي آن فرآورده با مشخصات استانداردها مطابقت داشته باشد.
در سيستم كنترل كيفيت، كنترل داراي وظايف ديگري هم است :
1- تعيين منبع يا عامل بوجود آورنده نقص يا اشكال
2- برطرف كردن منبع يا عامل بوجود آورنده اشكال
3- پيش بيني هاي لازم براي جلوگيري از ظاهر شدن منبع ياعامل بوجود آورنده اشكال

اسلاید 6 :

- كيفيت انطباق QUALITY OF CONFORMANCE
درجه هم سويي محصول با مشخصات استاندارد و معيارهاي تعيين شده براي ساخت آن محصول است به بيان ديگر ميزان تطبيق كيفيت محصولات توليد شده در فرآيند توليد در با مشخصات كيفيت طرح است.
-كيفيت عملكرد QUALITY OF PERFORMANCE
اگر كنترل طرح و كنترل تطبيق را افزايش دهيم در نتيجه كنترل عملكرد افزايش خواهد يافت.
وظايف عمده مديريت كيفيت
1- كنترل كيفيت QUALITY CONTORAL
2- تضمين كيفيت QUALITY ASSURANCE
3- خط مشي كيفيت QUALITY PLOICY
4- برنامه ريزي كيفيت QUALITY PLANNING
5- به سازي كيفيت QUALITY IMPROVEMENT
6- سيستم كيفيت QUALITY SYSTEM
عوامل اساسي و مؤثر در كيفيت
1- بازار MARKET
2- پول (سرمايه) MONEY
3- مديريت MANAGEMENT

اسلاید 7 :

4- نيروي كار MEN
5- ايجاد انگيزه MOTIVATION
6- مواد اوليه MATERIAL
7- ماشين آلات MACHINE & MACHINZATION
8- روشهاي اطلاعاتي جديد MODERN IFORMATION
9- برآوردن تمامي نيازهاي محصول MOUNTING PROUDUCT REQUIREMENT

چگونگي ايجاد كيفيت
1- بررسي بازار
الف- شناسائي گروه مصرف كننده
ب - تعيين نيازهاي خالص اين گروه مصرف كننده
ج - شناسائي و تعيين مشخصات عمده مورد نياز در رابطه با محصول
2- طراحي محصول
الف- طرح نمونه ب - نمونه سازي ج - آرايش نمونه د - تأييد نمونه
3- طراحي فرآيند
الف- انتخاب تكنولوژي ب - طرح استقرار ج - طراحي ابزار و قالبها د - ساخت ابزار و قالبها و- انتخاب نيروي انساني ن - سيستم حمل و نقل ي - تهيه مواداوليه
4- پياده كردن طرح فرآيند
الف- نصب ماشين آلات ب - مرحله راه اندازي بصورت آزمايشي
ج - نيروي انساني براي نصب

اسلاید 8 :

دسته بندي فعاليتهاي كنترل كيفيت
بخش اول مهندسي (طراحي) كنترل كيفيت
1- تعيين هدفهاي كلي در ارتباط با كيفيت
2- تعيين مشخصات كلي محصول
3- بررسي طرح هاي جديد و تجديد نظر شده از نظر كيفيت
4- بررسي نمونه تهيه شده بعد از طراحي و آزمايش آن
5- همكاري در تعيين دستورالعمل هاي كارگاهي از نظر كيفيت
6- همكاري در تعيين مشخصات و ويژگيهاي مواد، قطعات نيمه ساخته و محصول كامل
7- مشخص كردن روشهاي كنترل مواد و قطعات خريداري شده
8- طراحي روشهايي براي كنترل فرآيند و كنترل محصول در مقاطع مختلف
9- همكاري در مشخص كردن ماشين آلات و وسايلي كه مستقيماً در كيفيت مؤثرند و نحوه كنترل آنها

10- كمك به تعيين روشهايي براي تعمير و نگهداري پيشگيرانه در موقعي كه عملكرد تجهيزات به كيفيت محصول ارتباط دارد
11- طراحي روش براي مطالعات تعيين قدرت فرآيند در ارتباط با كيفيت
12-همكاري در رفع اشكالات درارتباط باكيفيت توسط اقدامات اصلاحي
13- تهيه دستورالعمل نظام كنترل كيفيت
14- ايجاد نظام اطلاعاتي
15- طراحي و توسعه برنامه هاي جهت دار كنترل كيفيت براي افراد عملياتي جهت درك فرآيندها، برنامه ها، اهداف و طرحهاي كنترل كيفيت
16- بررسي شكايات مصرف كنندگان در ارتباط با كيفيت
17- همكاري در تهيه بروشورها و نشرياتي كه سيستم كيفيت را مطرح و منافع مشتري را از خريد محصولات با كيفيت تشريح مي كند

اسلاید 9 :

18- بررسي هزينه هاي كيفيت
19- همكاري فني براي حل مسائل مهم كيفيت
20- تهيه گزارش در ارتباط با كيفيت براي مديران
بخش دوم مهندسي ابزار و وسايل اندازه گيري
1- طرح و ساخت وسايل اندازه گيري
2- انتخاب وسايل اندازه گيري
3- خودكار كردن فرآيند اندازه گيري در صورت امكان و ادغام وسايل اندازه گيري در تجهيزات توليد
4- كاليبراسيون وسايل اندازه گيري
بخش سوم كنترل فرآيند
1- پياده كردن روشهاي كنترل كيفيت طراحي شده
2- بررسي مداوم روشهاي كنترل كيفيت فرآيند توليد و كارائي آنها
3- تفهيم روشهاي كنترل كيفيت به افراد كارگاهها
4- حفظ استانداردهاي كيفيتي و بهبود آنها
5- اطمينان از اجراي روشهاي كنترل كيفيت
6- رفع اشكالات در ارتباط با كيفيت
7- سعي در كم كردن هزينه هاي كيفيت
8- انجام آزمايشها و اندازه گيري هاي لازم
9- همكاري در مشخص كردن بهترين نحوه استفاده از توليد رد شده در بازرسي
10- در ارتباط بودن با قسمت فروش براي اطلاع داشتن از اشكالات كيفيتي از نظر مصرف كننده
11- بررسي محصول رد شده از نظر مصرف كننده براي بدست آوردن اشكالات موجود در كالا

اسلاید 10 :

12- همكاري در بهبود فعاليتها قسمت هاي خدمات بعد از فروش در ارتباط با كيفيت
13- بررسي اينكه تمام ماشين آلات و ابزار و وسايل كمكي خريداري شده داراي قدرت كافي از نظر كيفيت مي باشد
14- تعيين قدرت فرآيند در ارتباط با كيفيت

15- تماس مداوم با فروشندگان مواد اوليه و قطعات، بررسي امكانات آنان و كمكي به اين فروشندگان براي بهبود كيفيت
16- جمع آوري و نگهداري اطلاعات در ارتباط با كيفيت
17- سعي در ايجاد و بهبود حس اهميت دادن به بهبود كيفيت در كاركنان شركت
18- بهبود روشهاي اندازه گيري
19- ايجاد ايمني در استفاده از كنترل كيفيت فرآيند توليد
20- اجراي روشهاي تشخيص و پياده كردن عمليات اصلاحي
بخش چهارم بازرسي و اندازه گيري
1- برنامه ريزي، بازرسي و اندازه گيري متناسب با نرخ توليد
2- بازرسي مواد اوليه و قطعات خريداري شده مطابق روشهاي تعيين شده
3- بازرسي مراحل توليد مطابق روش هاي طراحي شده
4- بازرسي محصول نهايي
5- مميزي محصول و روشها در مقاطع مختلف
6- نگهداري و به هنگام در آوردن نتايج بازرسي
7- آموزش بازرسان

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید