بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

—جرياني از تصميمات و فعاليت ها كه به توسعه يك استراتژي موثر براي حصول اهداف سازمان منجر   مي گردد.

—

—در فرايند مديريت استراتژيك ، استراتژيست ها اهداف را مشخص مي كنند و تصميمات استراتژيك اخذ مي نمايند.

اسلاید 2 :

—تصميمات استراتژيك جهت گيري رو به آينده داشته و با عدم قطعيت مواجهند.  

 

—روي موفقيت سازمان در بلند مدت تاثير مي گذارند.

 

—غير روتين، بدون ساختار، داراي اهميت حياتي، در حيطه مسئوليت مديريت ارشد سازمان، مستلزم بكارگيري منابع گسترده،    

 

—بصورت اقتضائي و در محدوده عوامل محيطي و ميزان ريسك پذيري مديريت سازمان شكل مي گيرد. 

 

—

اسلاید 3 :

—نو، خلاق بودن، داراي پيچيدگي و عمليات پايان ناپذير بوده و در شرايط ابهام اتخاذ مي شوند (عدم امكان تعيين عوامل) 

 

—اتخاذ اين تصميمات نيازمند برخورداري تصميم گيرندگان از بالاترين سطح درك مفهومي و ذهني مي باشد.

—

—در ارتباط با تصميمات مديريت ارشد سازمان مي باشند، داراي ابعاد تاثيرگذار گسترده بوده و گرايش به فعاليت هاي درازمدت دارند.

—پايايي اثر تصميم، گستردگي حوزه اثرگذاري، عدم سهولت تغيير 

 

اسلاید 4 :

—استراتژي يك طرح واحد، جامع و يكپارچه است كه مزيت هاي استراتژيك سازمان را در تعامل با چالش هاي محيط قرار مي دهد.

—

—

اسلاید 5 :

.1بيان نگرش و ديدگاه

.2 بهم نزديك كردن ديدگاه ها

.3توجه به مشتري ( مخاطب ) بازتاب نياز

.4 اعلان سياست اجتماعي (مصرف كنندگان)

اسلاید 6 :

—

—توانمنديهاي ما چيست؟

—چه فعاليتهايي را خوب انجام مي دهيم؟

—

—چه چيزهايي قابل ارتقا هستند؟

—چه كاري خوب انجام نمي شود؟

—از چه كارهايي بايد اجتناب نمود؟

—

اسلاید 7 :

—

—چه فرصتهايي پيش رو داريم؟

—روندهاي مطلوب چه هستند؟

—

—با چه موانعي مواجه هستيم؟

—رقباي ما چه كاري انجام مي دهند؟

—تغييرات در چه ابعادي و به چه سمتي رخ داده است؟

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید