بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

اهداف جلسه

آشنائي با مفاهيم اساسي مدلسازي موارد كاربري

نقش موارد كاربري از ديدگاه RUP

درك نحوه سازماندهي موارد كاربري

آشنائي با نحوه ايجاد مدل موارد كاربري

اسلاید 2 :

تعامل سيستم‌ها

هيچ سيستمي بصورت منزوي وجود ندارد

همه سيستمهاي واقعي با عواملي نظير انسانها و يا سيستمهاي ديگر در تعاملند

تعامل سيستم‌ها با يکديگر سبب تبادل اطلاعات مي‌شود

اسلاید 3 :

تاريخچه مورد کاربري

مدتها در فرآيندهاي شي‌گرا و غير شي‌گرا از سناريوها براي كمك به فهم نيازمنديهاي سيستم استفاده مي‌شد، اما ...

سناريوها با اينكه هميشه توليد ميشدند بندرت مستندسازي و نگهداري مي‌شدند

nJacobsonسناريوها را با ارائه متدولوژي Objectory خود دگرگون نمود. او در متدولوژي خود نام اين سناريوها را موارد كاربري(use-case) گذاشت و آن را محور اصلي كار خود قرار داد

اسلاید 4 :

تاريخچه مورد کاربري (ادامه)

با استفاده از موارد‌كاربري، كاربران و خبرگان دامنه‌كاري (Business Domain Experts) يک سيستم مي‌توانند همراه توسعهدهندگان سيستم به درك مشتركي از سيستم مطلوب برسند

مثال: نحوه طراحي يك خانه

اسلاید 5 :

نگاه به سيستم

دو نگاه كلي به يك سيستم كامپيوتري وجود دارد

  نگاه به سيستم از بيرون آن (غيرفني)

 نگاه به سيستم از درون آن (فني)

اسلاید 6 :

مفاهيم اساسي مدلسازي موارد کاربري

مورد كاربري

مجموعه‌اي از دنباله‌هايي از كنش‌هايي (عملياتي) كه سيستم انجام مي‌دهد تا نتيجه قابل مشاهده و ارزشمند براي استفادهكننده فراهم نمايد

اسلاید 7 :

مفاهيم اساسي ...(ادامه)

عامل

شخصي يا سيستمي بيرون از سيستم كه با يك مورد كاربري يا بيشتر تعامل دارد

 

رابطه وراثت بين عوامل

اسلاید 8 :

مدل موارد كاربري

رفتار سيستم مورد نظر را از ديدگاه كاربران سيستم نمايش مي‌دهد

اجزاي اصلي مدلموارد كاربري

اسلاید 9 :

ديد موارد كاربري

يكي از ديدهاي معماري بوده كه شامل مجموعه‌اي از موارد كاربري مهم و حياتي (از نظر معماري) است

موارد كاربري حرفه

مجموعه‌اي از نمونه‌هاي مورد كاربري حرفه كه در آن هر نمونه عبارتست از ترتيبي از كنش‌هايي كه ســازمان انجام مي‌دهد و يك «نتيجه ارزشمند» براي يك عامل كاري درپي دارد

اسلاید 10 :

عامل كاري

شخصي يا سيستمي بيرون از سازمان كه با آن تعامل دارد

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید