بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • توصیف مدل نشان دهنده عمل پمپ کردن بطن

     مدلهای Isovolumic قدیمی

     چگونگی تطبیق آنها با آزمایشات

     تکمیل کردن

 • در نظر گرفتن تغییرات ضربان در مدل سازی
 • پیاده سازی مدل تکمیل شده توسط سه المان
 • دستاوردها و آینده

اسلاید 2 :

 • Isovolumic
 • Otto Frank در سال 1985 فشار بطن قورباغه را در حالت انقباض Isovolumic بدست آورد.
 • فشار بین ماکزیمم و مینیمم درحالت Isovolumic تغییر میکند.
 • که در آن f(t) یک تابع پیوسته میباشد، که آن را تابع activation می نامیم.

اسلاید 3 :

 • Mulier در سال 1994 با ثابت کردن ضربان قلب سگ روی 1Hz معادله هایی را برای فشار بطنی توصیف کرد:
 • a        الاستانس بطنی در طول استراحت
 • b       حجم بطنی برای فشار دهلیزی   صفر
 • c       مربوط به فشار اجزای وابسته به حجم
 • d       مربوط به فشار اجزای مستقل از حجم

اسلاید 4 :

 • از روابط 3 و 2 بدست می آید:
 • که تابع activation در راستای اندازه گیری های واقعی بصورت ریاضی توصیف می گردد.

اسلاید 5 :

 • این الگوریتم برای مدلهای غیر خطی و برای lsm یک روش استاندارد می باشد.
 • a
 • که در واقع داریم:

اسلاید 6 :

 • Tp زمانی که فشار بطن ماکزیمم می شود
 • Tc پارامتر انقباض
 • Tr پارامتر استراحت
 • a ضربان آغاز عملیات
 • Tb زمانی که مرحله استراحت شروع می شود
 • Th پریود قلب
 • R2 ضریب همبستگی بین مقادیر اندازه گیری شده و محاسبه شده

اسلاید 7 :

 • توزیع دو جمله ای:
 • با صفر کردن مشتق g مقدار Tp اندازه گیری می شود و داریم:
 • که a , b زمان شروع استراحت و انقباض هستنند.

اسلاید 8 :

 • نتایج بدست آمده در مدل ارائه شده با آزمایشات تجربی مغایرت چندانی ندارد.
 • تقسیم روند مدل سازی به دو بخش Isovolumic و ejecting کار را ساده تر می کند.
 • کاهش پارامترها یکی از اصلی ترین اهداف در بهبود عملکرد هر مدل ارائه شده، می باشد.

اسلاید 9 :

oJ.T. Ottesen, M. Danielsen, Modeling ventricular contraction with heart rate changes, Department of Mathematics and Physics, Roskilde University, December 2002.

oJOSEPH L. PALLADINO and ABRAHAM NOORDERGRAAF , A PARADIGM FOR QUANTIFYING VENTRICULAR CONTRACTION Department of Engineering, Trinity College, Hartford, CT, USA.

oR. L. Winslow, W. Baumgartner, P. Helm, D. Scollan, C. Yung and T. Suzek, A Heart Failure Knowledgebase Combining Experimental Data with Tools for Integrative Biological Modeling, The Johns Hopkins University School of Medicine.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید