بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

lچرا متن یک سیستم باید به عنوان بخشی از فرآیند مهندسی نیازها مدلسازی شود

lدرک مدلسازی رفتاری، مدلسازی داده و مدلسازی شی

lمعرفی برخی از نمادهای زبان مدلسازی یکپارچه

lبیان مدلسازی محیط های CASE پشتیبان سیستم

اسلاید 2 :

lمدلسازی سیستم، به درک تحلیل وظیفه مندی سیستم و مدل های مرتبط با مشتری کمک می نماید.

lمدل های متفاوت، دیدگاه های مختلفی از سیستم را نشان می دهد

  • دیدگاه خارجی متن یا محیط سیستم؛
  • دیدگاه رفتاری یا رفتار سیستم؛
  • دیدگاه ساختیافته معماری سیستم یا داده.

اسلاید 3 :

lمدل پردازش داده نشان می دهد که چگونه داده در مراحل مختلف، پردازش شده است.

lمدل ترکیب، نشان می دهد که چگونه ورودی ها با ورودی های دیگر ترکیب شده است.

lمدل معماری، زیرسیستم های اصلی را نشان می دهد.

lمدل رده بندی نشان می دهد که ورودی ها چه ویژگی های مشترکی دارند.

lمدل محرک/پاسخ، واکنش سیستم در مقابل رویدادها را نشان می دهد.

اسلاید 4 :

lمدل های متن، برای تشریح عملیات سیستم مورد استفاده قرار می گیرد – درواقع محدودیت های خارجی سیستم را نشان می دهند.

lشاید دغدغه های سازمانی و اجتماعی، روی محدودیت های سیستم تاثیرگذارند.

lمدل های معماری سیستم و ارتباطات آن را با سیستم های دیگر نشان می دهد.

اسلاید 5 :

l

lمدل های فرآیند، تمامی فرآیندها و فرآیندهایی که توسط سیستم پشتیبانی شده اند را نشان می دهند.

lمدل های جریان داده برای نشان دادن فرآیندها و جریان اطلاعات از سیستم به دیگر سیستم های مرتبط را مورد استفاده قرار گیرد.

اسلاید 6 :

lمدل های رفتاری، تمامی رفتارهای سیستم را توصیف می کنند.

lدو نوع مدل رفتاری وجود دارد:

  • مدل های پردازش داده نشان می دهد که داده چگونه پردازش شده است؛
  • مدل ماشین حالت، پاسخ سیستم ها به رویدادها را نشان می دهد.

lاین مدل ها، دیدگاه های متفاوتی را برای هر دو نوع نشان می دهد تا رفتار سیستم را توصیف کند.

اسلاید 7 :

lدیاگرام های جریان داده برای مدل پردازش داده ی سیستم مورد استفاده قرار گیرند.

lاین ها مراحل پردازش را بصورت جریان داده ی سیستم نشان می دهند.

lDFDها بخش اصلی شیوه های تحلیل می باشد.

lنماد قابل درک و ساده دارد که مشتری ها نیز می توانند آن را درک کنند.

lپردازش داده نشان داده می شود.

اسلاید 8 :

l

lمدل DFD سیستم، از دیدگاه وظیفه مندی نشات گرفته است.

lپیگردی و سند را برای درک بیشتر سیستم در چگونگی اتصال داده به فرآیند کمک می کند.

lدیاگرام های جریان داده، تغییرات داده را بین یک سیستم و سیستم دیگر در محیط نشان دهند.

اسلاید 9 :

lمدل های رفتاری سیستم، به رویدادهای داخلی و خارجی پاسخ می دهند.

lپاسخ های سیستم به محرک نشان داده می شود بنابراین غالباً در مدلسازی سیستم های واقعی مورد استفاده قرار می گیرد.

lمدل های ماشین حالت، حالت های سیستم بصورت گره و رویدادها بصورت کمان بین گره ها نشان داده می شوند. وقتیکه رویدادی رخ می دهد، سیستم از یک حالت به دیگری انتقال می دهد.

lدیاگرام های حالت، جزء لاینفک UML بوده و برای پاسخ به مدل های ماشین حالت مورد استفاده قرار می گیرد.

اسلاید 10 :

l

lاجازه ی ترکیب مدل، در زیرمدل ها را می دهد.

lتوضیح مختصری در فعالیت ها ”Do“ هر حالت را داده می شود.

lمی تواند با توصیف جداول حالت ها و محرک ها ترکیب شود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید