بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تعدد مدلهای تغییر
تعدد انواع تغییر
ضرورت شناسایی گونه های مختلف تغییر و مدلها به منظور انتخاب متناسبترین مدل با شرایط سازمان به ویژه در سازمان های بومی

اسلاید 2 :

محیط پویا
رقابت
نوآوری
سازمان به عنوان یک سیستم باز اجتماعی
مزیت رقابتی
هرج و مرج و آشفتگی
مدیریت تغییر

اسلاید 3 :

فرآيندي ساختار‌يافته و مجموعه‌اي از ابزارها براي پيشبرد اهداف جدید و یا آینده مطلوب سازمان

اسلاید 4 :

چه چیزی باید بهبود داده شود؟
چگونه باید بهبود داده شود؟
چه نتایجی به واسطه بهبود مدنظر است؟
فرآیند بهبود چگونه باید اجرا شود؟
پیامدهای بهبود چه مواردی هستند؟

اسلاید 5 :

چشم انداز، ماموریت و اهداف سازمان
استراتژی سازمان
ساختار
فضا
فرهنگ
نوآوری
افراد
فضای گفتگو و روابط
عقاید
نظام پاداش و تنبیه
بازخورد
ارزیابی
مقاومت
انگیزش
رهبری
کنترلهای مدیریت
آگاهی
اشتیاق
دانش
عرق سازمانی
و ...

اسلاید 6 :

مدلهای رشدی یا توسعه گرایانه Developmental
برای بهبود مهارت یا فرایندی خاص در سازمان که در شرایط فعلی وجود دارد
می توانند برنامه ریزی شده یا نوظهور، تدریجی یا ناگهانی باشند
مدلهای انتقالی Transitional
به دنبال دستیابی به یک آینده مطلوب مشخص و متفاوت با وضع موجود
ضمنی، برنامه ریزی شده و نوظهور یا رادیکال
مدلهای دگرگونی Transformational
ذاتا رادیکال
لازم است فرضیات سازمان و اعضای آن کلا دگرگون شوند

اسلاید 7 :

بستر سازمان
موارد نیازمند تغییر
استراتژیهای تغییر
عاملین و بازیگران
عقلاییRational
رشدی Developmental
سیاسی Political
تکاملیEvolutionary

اسلاید 8 :

مدل هشت مرحله ای تغییرکاتر (Kotter 8 Step Model)
مدل تغییر برنامه ریزی شده کرت لوین(Kurt Lewin’s Planned Change Model )
مدل تغییر لیپیت(Lippit )
مدل تغییر شین(Schein’s Extension of Lewin’s Change Model)
برنامه تغییر بکارد(Beckhard)
استراتژی های تغییر تورلی(Thurley)
مدل تغییر بریجز(Bridges )
مدل جیک(Jick’s Model)
مدل مِنتو، جونز و دیمدورفِر(Mento, Jones and Dimdorfer)
مدل اقدام-پژوهش(Action Research Model)
مدل7S مکینزی(7-S MODEL McKINSEY)
مدل هفت مرحله اي تغيير
مدل سيستمي تغيير
مدل همسانی نادلر و توشمن(Nadler-Tushman congruence model)
چارچوب تغییر تیچی TPC (Tichy’s TPC framework)
مدل شش جعبه این ویزبورد(Weisbord’s Six box model )
مدل ادکار ADKAR

اسلاید 9 :

بررسی نیاز سازمان به تغییر
ایجاد دیدگاه مشترک و جهت گیری یکسان در سازمان
رها شدن از گذشته
ایجاد احساس ضرورت برای تغییر
حمایت قدرتمند از نقش های رهبر
تامین و جلب حامیان سیاسی
تدوین برنامه اجرایی
ایجاد ساختار توانمند ساز
گفتگو، مشارکت دادن افراد و صادق بودن
به ثبات رساندن ،تقویت و رسمی کردن تغییر

اسلاید 10 :

ایده تغییر و مفهوم آن
تعریف اقدام های لازم برای شروع تغییر
شناسایی اقلیم و شرایط تغییر
تدوین برنامه تغییر
یافتن و یا تربیت حامی تغییر
آماده سازی مخاطبان تغییر
ایجاد تناسب فرهنگی برای استمرار تغییر
انتخاب یک گروه رهبری تغییر
ایجاد بردها و موفقیت های کوچک در طی دوره تغییر به منظور ایجاد انگیزش
گفتگوی مستمر و استراتژیک در باره تغییر و انتقال پایدار مفاهیم
یکپارچه سازی یادگیریهای حاصل شده

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید