بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تغيير

 • خروج از وضع و حالتي و رسيدن و مستـقر شدن در وضع و حالتي ديگر است.
 • نـوعـي فرصـت اسـت كه در آن وضـعيت جـديد عـوامل با وضعيت هاي اسبقشان فرق مي كند.
 • حركت از يك نقطه تعادلي به نقطه تعادلي ديگر است.

اسلاید 2 :

تغيير سازماني

 قبول يك فكر يا ايده جديد يا رفتار در سازمان است.

 اصلاح یا به هم خوردن وضع موجود هر سیستم و حركت در جهت بهبود سازمان

 تلاش و كوششي است كه توسط مديران براي اصلاح ، بهبود و ارتقاء اثربخشي و كارآيي سازمان صورت مي گيرد.

اسلاید 3 :

Efficiency

Doing things right

     Effectiveness  

Doing right things

Productivity

Doing right things right

اسلاید 4 :

Organizational Change Management     (OCM)

   is the critical process of preparing, motivating, and equipping people to meet new business challenges associated with technological changes.

اسلاید 5 :

   تنها با بهره گيري خلاقانه از تغيير براي هدايت كردن خود تغييرات است كه ميتوانيم از آسيب شوك آينده در امان بمانيم وبه آينده اي بهتر و انساني تر دست يابيم.

                                                    الوين تافلر                            

اسلاید 6 :

نیروهایی که باعث تغییر می شود

 • تغيير پايگاه هاي ارزشي
 • تغييرات تكنولوژيكي و پيشرفت هاي آن
 • رشد آگاهي و مهارت هاي مديران و كاركنان
 • حوادث سياسي،اجتماعي و اقتصادي
 • رقابت
 • انفجار انتظارات و اطلاعات
 • تقاضاهاي مصرف كنندگان و مشتریان

اسلاید 7 :

1- چه چيز را مي خواهيم تغيير دهيم؟

2- چگونه تغيير ايجاد مي شود؟

3- چه نتايجي به واسطه تغيير مد نظر است؟

4- كي بايد تغيير اجرا شود؟

5- چه كساني حمايت و چه كساني مشاركت مي كنند؟

6- به چه امكانات و بودجه اي نيازمنديم؟

اسلاید 8 :

نقش ها و مسئولیت های مدیران تغییر

.1شناسایی لزوم تغییر

.2برقراری محیط مناسب برای تغییر

.3طرح ریزی برای تغییر

.4اجرای تغییر

.5ارزشیابی تغییر

اسلاید 9 :

دوره هاي تغيير

 دوره تغيير مشاركت جويانه

 دوره تغيير اجباری

اسلاید 10 :

دوره تغيير مشاركت جويانه

 • در سازمان هايي قابليت كاربردي دارد كه كاركنان آن مسئوليت پذير باشند.
 • داراي دانش حرفه اي و تعـهد حرفه اي وتخصص باشند.
 • وقتي اثر بخش است كـه به وسيله رهبري اعمال شود كه داراي قدرت نفوذ است .
 • وقتي اين تغيير پذيرفته شود معمولا پايدار مي ماند.
 • افراد مشاركت كننده در تغيير مـتــعهد به تغيير مي باشند.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید