بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

تعارض

žتعارض موضوعی است که فکر انسان را بیش از هر چیز دیگری به جز خدا و عشق به خود مشغول کرده است.

žتعارض در لغت به معنی برخلاف یکدیگر بودن، اختلاف نظر داشتن و در جهت مخالف حرکت کردن است. تعریفی که این مقاله به آن اشاره دارد عبارتست از: بروز اختلاف نظر و تفاوت دیدگاه در مورد موارد مطرح شده در کار گروهی و در اعضاءآن، که ناشی از تفاوتهای میان فردی و ویژگیهای شخصیتی ایشان وطرز تلقی های متفاوت در بین آنهاست.

ž

اسلاید 2 :

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

žمدیریت تعارض عبارتست از فرایند کنترل شایسته تعارضات و تمرکز بر عوامل ایجاد کننده آنها و هدایت آنها به سمت اهداف گروهی و فردی. مدیریت تعارض جزء شایستگی های رفتاری یک مدیر و رهبر گروه می باشد که از نقشهای میان فردی آنها حکایت می کند. مدیران گروه های کاری و سازمانی بایستی با شناخت عوامل بروز تعارض، از مهارتهای خود  در این زمینه بهره گرفته وضمن مقابله با آثار مخرب اختلافات و تعارضات بوجود آمده، از آنها در جهت کمک به بروز خلاقیتهای فردی بهره برداری نمایند.

ž

اسلاید 3 :

عوامل بروز تعارض:

žتعارض در اثر عوامل متعددی بوجود می آید: بطور کلی دلایل بروز تعارض رامی توان درسه گروه عمده تقسیم بندی نمود:

ž1). عوامل ناشی از رفتارهای ارتباطی و چگونگی برقراری آنها

ž2). عوامل ناشی از ساختار گروه ومکانیسم های تشکیل آن

ž3). عوامل ناشی از رفتار فردی ومیان فردی اعضاء گروه

ž

ž

اسلاید 4 :

مراحل ایجاد تعارض

ž1- عدم وجود یک مدل وظایف

ž2- گرفتن امتیاز وعدم تشخیص صحیح موقعیتها

ž3- یکطرفه قضاوت نمودن

ž4- ارسال پیامها

اسلاید 5 :

5- اجبار زیر دستان جهت ملاقات مستمر رئیس

ž6- عدم دسترسی گروه به افراد

ž7- ترجیح دادن راه حلها و برخوردهای شخصی در مقابل شیوه های گروهی

ž8- عدم گفتگو با افراد جهت مشاوره یا تصمیم گیری با آنها

ž9- موکول نمودن کارها به آینده

ž10-معرفی تصمیم گیری در جهت اعمال تغییرات بدون

ž11-مشورت کردن و مذاکره با افراد و گروهها

ž

اسلاید 6 :

دلایل اصلی ایجاد تعارض و تضاد

žتفاوت در اهداف و چشم انداز سازمان

žارزشهای شخصی ناهمگون

žنبودن همکاری و اعتماد

žرقابت در دستیابی به منابع محدود و کمیاب سازمان

žواضح نبودن وظایف/ نبودن شرح شغل

žچارچوب سازمانی(تعارض بین کارکنان صف و ستاد)

ž

اسلاید 7 :

اثر تعارض در سازمان

ž1.ایجاد تنش روانی

ž2.غیبت بیشتر کارکنان

ž3.جابجائی کارکنان

ž4.عدم وجود انگیزش

ž5.نبودن بازدهی و بهره وری

ž

اسلاید 8 :

تعارض هنگامی سازنده است که:

žمنجر به تبیین مسایل و مشکلات شود.

žمنجر به حل مسئله شود.

žافراد را در حل  اموری که برای انها اهمیت دارد درگیر کند.

žموجب ارتباط می شود.

žبه افراد در توسعه و ادراک و مهارتشان کمک کند.

žموجب ایجاد مشارکت در میان افراد از طریق یادگیری بیشتر درباره یکدیگر شود.

ž

اسلاید 9 :

 و هنگامی تعارض مخرب است که:

žموجب تضعیف عزت نفس شود.

žتوجه را از فعالیت های مهم دور سازد.

žموجب دو قطبی شدن افراد و کاهش همکاری شود.

žمنجر به رفتارهای مضر و غیر مسئولانه شود.

ž

اسلاید 10 :

žیکی از مزایای تضاد ایجاد انگیزه ی تغییر است. تضاد، منشأ تغییر و تحول می شود و خلاقیت و نوآوری را پرورش می دهد. فایده ی دیگر تضاد این است که هدفها و مسایل را روشن می کند. وقتی اختلاف نباشد، افراد درباره ی اهداف، زیاد بحث نمی کنند، ولی با وجود اختلاف، افراد مجبورند، اهداف را کاملاً شفاف و روشن سازند. از فواید دیگر تضاد این است که ارتباطات و انرژی درون هر واحد را تقویت می کند.

ž

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید