بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

دان هلریگل و دیگران می گویند که تعارض فرآیندی عادی در سازمان است و هنگامی آغاز می شود که فردی تصور کند که فرد دیگری با رفتارهای خاص، بر چیزی که قصد و هدف او می باشد تأثیر منفی می گذارد.

چارلی اولکت چنین استدلال می کند که حالات، ارزش ها و سبک و روش برخورد فرد نقش مهمی در ایجاد تعارض و هدایت آن در مسیر مثبت و سودمند و یا بالعکس در جهت منفی و مخرب ایفاء می کند. به عقیده ریچارد هیوز و دیگران، تعارض وقتی به وجود  می آید که دو نیروی متعارض در رابطه با موضوعی دارای منافع متقابل و یا مشترک باشند.

اسلاید 2 :

تعارض  توسط محققان به دو گونه "مادی" و "احساسی" مطرح شده است. تعارض مادی عبارت می باشد از عدم توافق اساسی راجع به اهداف و یا مقاصدی که باید پیگیری شوند و تعارض" احساسی" که عبارت از وجود مشکلات درافراد به تبع احساس/عصبانیت/عدم اطمینان/دوست نداشتن/ترس/خشم/و امثالهم می باشد. این نوع تعارض را اصطلاحاً برخورد شخصیتها نام داداه اند که می تواند انرژی افراد را شدیداً هدر داده و توجه آنها را از الویت های کار منحرف نماید. بالاخره لاندو و دیگران تعارض را انرژی و اکسیژن خلاقیت در سازمان نام داده اند که با هدایت مدیریت می تواند اثرات مثبت و سازنده ای داشته باشد.

اسلاید 3 :

برای بسیاری از مردم تعارض به گونه ای ضمنی بر مسائل منفی اشاره دارد و طرز تفکر ایجاد تعارض با قصد و نیت به نظر می رسد که تز مخالف مدیریت خوب باشد. تعارض از مسائل مهم سازمان است که  می تواند بین افراد، گروه ها ، واحدها و سطوح مختلف سازمان  وجود داشته باشد. تعارض از دو منبع اساسی به وجود می آید: اختلافات بین افراد،گروه ها و موقعیت ها و همچنین رقابت بر سر منابع محدود، وظیفه مدیران در این رابطه  پیداکردن راه هایی است که  تعارض را به رقابت سازنده  تبدیل کنند. به  عبارت دیگر تعارض را به  گونه ای مدیریت نمایند که به  اثر بخشی سازمان و کارکنان کمک کند.

اسلاید 4 :

 به نظر محققان تعارض در سازمان یک واقعیت عینی می باشد وتصور مدیران سنتی که عقیده دارند تعارض همواره توسط افراد"مشکل آفرین" و یا به دلیل رهبری و مدیریت ضعیف در سازمان شکل می گیرد اشتباه است و باید از آن اجتناب شود. استفین رابینز تفاوت دیدگاههای مدیران سنتی و مدیران جدید را به شرح جدول ذیل مطرح ساخته است:

اسلاید 5 :

فرایند تعارض در اثر عوامل مختلفی شکل می گیرد و برای مقابله اثر بخش با آن توجه به مراحل زیر به عقیده توماس می تواند در تقلیل و یا حذف آن بسیار موثر باشد:

}منافع مغایر و متعارض بین افراد و گروه ها

}شناخت این مغایرت ها

}اعتقاد به خنثی سازی منافع یک طرف توسط طرف دیگر

}و بالاخره اعمالی که این خنثی سازی ها را ایجاد می کنند.

از طرفی دیگر تعارض درسازمان وجود نداشته باشد، نتیجه آن راحت طلبی کارکنان و رکورد سازمان خواهد بود که منجر به نزول کارآئی میگردد. تعارض همچنین می تواند باعث بروز انگیزش، خلاقیت و ابتکار در فرد گردد، ولی اگر با مدیریت خوب هدایت نشود پیدا شدن مشکلاتی از قبیل خصومت و فقدان همکاری بین کارکنان اجتناب ناپذیر خواهد بود. بنابراین حفظ سطح مطلوبی از تعارض برای بالا نگهداشتن کارآئی در حد مناسب ضروری می باشد.

}

اسلاید 6 :

تعارض در سازمان به طور کلی در سطوحی به شرح ذیر خودنمائی  می کند:

تعارض فرد با خود از جمله مهمترین انواع تعارض می باشد و تأثیر عمیقی بر رفتار سازمانی می گذارد. این نوع تعارض یا به دلیل مسائل واقعی و یا به علت تصورات ناشی از فشار اهداف مغایر یکدیگر در فرد به وجود می آید. دالی و میلر به سه نوع تعارض که آن را تعارض رفتاری نام داده اند اشاره دارند که  عبارت می باشند از:

تعارض گرایش – گرایش: این تعارض هنگامی ایجاد می شود که  فرد در برابر دو مورد انتخاب که برای او دارای جذابیت مساوی هستند قرار بگیرد ولی فقط امکان انتخاب یک مورد را داشته باشد.

اسلاید 7 :

تعارض گریز- گریز: در این سطح ازتعارض فرد با دو هدف مغایر و در جهت منفی که  در عین حال با یکدیگر نیز رقابت دارند باید مواجهه و مقابله نماید که فرار و یا احتراز از یک هدف به مفهوم مقابله قطعی و بدون تردید باهدف دیگر است. مثال ساده این نوع تعارض را می توان در قرار گرفتن یک شکارچی بین یک حیوان درنده مثلاً پلنگ ویک پرتگاه و یا رودخانه خروشان تصور کرد. شکارچی در این حالت برای نجات خود باید حتماً یکی از دو راه  انتخاب کند. اگر تصمیم بگیرد که به مقابله باپلنگ بپردازد طبیعی است که پلنگ او را پاره پاره می کند و چنانچه از پرتگاه خود را به پایین بیاندازد ویا خود را به رودخانه پرتاب کند باز هم شانس زنده ماندن در حد صفر است.

اسلاید 8 :

تعارض گرایش – گریز: به این معنی است که فرد باید در مورد انجام کاری که دارای نتایج مثبت و منفی می باشد تصمیم لازم بگیرد، مثل قبول پیشنهاد شغل و یا موقعیت بسیار خوب ولی درمحل بد و غیر بهداشتی.

اسلاید 9 :

تعارض در گروه: تعارض در گروه و یا تعارض درون گروهی از برخورد وظیفه ای، ارزشی ویا رفتاری یک  و یا چند نفر از اعضاء گروه با یکدیگر به وجود می آید که اغلب بر فرایندهای گروه و اثر بخشی آن تأثیر می گذارد. شرکت هایی که توسط افراد یک خانواده اداره می شوند می توانند به طور جدی در معرض تعارض درون گروهی و یا دیگر انواع تعارض قرار گیرند، خصوصاً به هنگام بازنشستگی، فوت و یا کناره گیری از کار موسس اولیه شرکت خانوادگی، تعارض بر سر جانشینی و قبضه کردن قدرت بسیار شدت می گیرد.

اسلاید 10 :

تعارض بین گروه ها:شامل برخورد بین دو و یا چند گروه می باشد و معمولاً در روابط مدیریت اتحادیه ها بیشتر دیده می شود. تعارض بین گروهها شامل چهار نوع به این شرح می باشد:

تعارض عمودی: تعارض بین کارکنان در سطوح سلسله مراتب سازمان تعارض عمودی نام دارد. این نوع تعارض  هنگامی به وجود می آید که کوشش سرپرستان برای کنترل کارکنان زیر دست شدید می شود و کارکنان به این نوع کنترل مقاومت نشان می دهند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید